Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wkładka topikowa

Przedmiot:

Wkładka topikowa

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 7564978, 7564077
oneplace@marketplanet.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 4 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary Uwagi
1. wkładka topikowa WT/NH-00c 63A 1000V aM
numer katalogowy 2038608.63 Siba
63,00 SZT
2. wkładka topikowa WT/NH-00 125A 1000V aM
numer katalogowy 2038908.125 Siba
63,00 SZT
3. wkładka topikowa WT/NH-00 160A 1000V aM
numer katalogowy 2038908.160 Siba
73,00 SZT
4. wkładka topikowa WT/NH-00c 50A 1000V aM
numer katalogowy 2038608.50 Siba
60,00 SZT
5.wkładka topikowa WT/NH-00c 80A 1000V aM
numer katalogowy 2038608.80 Siba
60,00 SZT
6.wkładka topikowa WT/NH-00c 100A 1000V aM
numer katalogowy 2038608.100 Siba
72,00 SZT
7.wkładka topikowa BiWts-2A 1000V 42,00 SZT
8.wkładka topikowa BiWts-4A 1000V 22,00 SZT
9.wkładka topikowa Wts 6A 500V 50x13mm
ELPOR
30,00 SZT
10.wkładka topikowa Wts 10A 500V 50x13mm
ELPOR
20,00 SZT
11.wkładka topikowa Wts 16A 500V 50x13mm
ELPOR
20,00 SZT
Strona 2
12.wkładka topikowa Wts 25A 500V 50x13mm
ELPOR
20,00 SZT
13.wkładka topikowa 6,3A 1000/1500V numer
katalogowy 7011552 Siba
22,00 SZT
14.wkładka topikowa ceramiczna zwłoczna 16A
250V AC (5x20mm), nr katalogowy: 0001.2516,
produkcji Schurter
300,00 SZT
15.wkładka topikowa przemysłowa OFAF0H80 0gG
80A 500V/250V kod 1SCA022627R2870 ABB
30,00 SZT
16.wkładka topikowa przemysłowa 0gG 160A
500V/250V kod 1SCA022627R3170 ABB OFAF
30,00 SZT
17.wkładka topikowa cylindryczna URZ/gR, 2A,
660-700V AC , 10x38 mm numer katalogowy
5017906.2 SIBA
60,00 SZT
18.wkładka topikowa cylindryczna URZ/gR, 4A,
660-700V AC, 10x38 mm numer katalogowy
5017906.4 SIBA
40,00 SZT
19.wkładka topikowa cylindryczna URZ/gR, 16A,
660 - 700V AC, 10x38 mm numer katalogowy
5017906.16 SIBA
15,00 SZT
20.wkładka topikowa cylindryczna URZ/gR, 25A,
660 - 700V AC, 10x38 mm numer katalogowy
5017906.25 SIBA
12,00 SZT
21.wkładka topikowa przemysłowa NH-00 aM 25A
1000V AC numer katalogowy 2038908.25 Siba
77,00 SZT
22.wkładka topikowa przemysłowa NH-00 aM 50A
1000V AC numer katalogowy 2038908.50 Siba
81,00 SZT
23.wkładka topikowa przemysłowa NH-00 aM 63A
1000V AC numer katalogowy 2038908.63 Siba
68,00 SZT
24. wkładka topikowa przemysłowa NH-00 aM 80A
1000V AC numer katalogowy 2038908.80 Siba
65,00 SZT
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium Uwagi
1. Cena
8. Reguły aukcji
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Czas na decyzję (w sekundach): 180
Strona 3

Dokument nr: 058-1/A/DZZ/19

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji: 2018-11-09 23:59
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych Oferentów

Miejsce i termin realizacji:
. Termin dostawy
do 31.12.2019 r.
Sposób dostawy
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy Zakładach JSW S.A.

Wymagania:
II. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie
do aukcji oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl
Wysokość wadium: 4 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem ,,wadium aukcja nr 058/A/
DZZ/19 ".
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej, w poręczeniu bankowym (wadium w podanych formach należy
wystawić na JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój - Beneficjent).
- zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta (wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w
wysokości odpowiadającej wartości wadium).
W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent zobowiązany jest do
złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania,
odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności
niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasadności i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z
Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza
oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia
Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. -
Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane
adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz ggora@jsw.pl Osobami zajmującymi się blokadą
wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4582, Pani Bożena Temich nr tel.
32 756 4716 oraz Pani Grażyna Góra nr tel. 32 756 4784.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz potwierdzony przez pracownika CUW.
- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego uznaje się
za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. W przypadku składania
oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do oferty.
Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 90 dni od daty terminu aukcji.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania.
III. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie:
- formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna, na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożyć
osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej ZWP JSW S. A. pokój 019 w terminie składania wniosków o
dopuszczenie do aukcji.
Strona 5
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia wniesienia
ustalonego wadium:
- w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
W zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
- w formie elektronicznej:
Dopuszcza się przesłanie skanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko w wersji PDF
na następujący adres email: aukcje@zwp.jsw.pl - w TEMACIE PROSZĘ PODAĆ NUMER AUKCJI. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim.
Brak wymaganych dokumentów lub brak wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej.
Oferent związany jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż przez okres 90 dni.
Jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające udzielenie stosownych
upoważnień.
Jedno wadium obowiązuje dla wszystkich części aukcji 058/A/DZZ/19,
Aukcja 058/A/DZZ/19 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji (aukcja 058-1/A/DZZ/19 - poz. 1-24, aukcja
058-2/A/DZZ/19 - poz. 25-49).
UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW
NA ADRES MAILOWY: aukcje@zwp.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII GŁÓWNEJ. BRAK STOSOWNYCH
DOKUMENTÓW WYKLUCZA FIRMĘ Z DALSZEGO UCZESTNICTWA W AUKCJI.

20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
Strona 6
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego
zmian, polegających między innymi na zmianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych
parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu
wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie
wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.
Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen
jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie
jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
Warunki płatności
Przelew do 90 dni od daty dostarczenia faktury do ZWP JSW S.A.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108a
Ustawy o podatku od towarów i usług.
Warunki udziału w aukcji
I. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Marketplanet OnePlace (https://
oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach
Strona 4
znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl oraz https://jsw.ezamawiajacy.pl. Rejestracja oraz udział w aukcji
są bezpłatne.
Rejestracja jest jednorazowa - raz zarejestrowane konto służy do udziału we wszystkich aukcjach dla JSW S.A.

Uwagi:
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia lub odstąpienia
od aukcji, w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo
Aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl lub faxem do
następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
19. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
Brak

Strona 7
Aukcja Nr 058-1/A/DZZ/19
Nazwa aukcji: wkładki topikowe
1. Języki
Język polski
2. Opis aukcji
Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość
jej akceptacji w określonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do
kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja prowadzona jest równolegle
na dwie lub więcej pozycji.
Ceny na aukcji elektronicznej należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych
postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w aukcji.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona w oparciu o ,,Regulamin określający sposób postępowania przetargowego oraz
zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo
zamówień publicznych"
Strona 1
Uwaga!
Na jeden dzień przed terminem aukcji do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do aukcji
lub o ewentualnym przesunięciu terminu aukcji. O powyższym Oferenci informowani będą drogą elektroniczną przez
Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 756 4978.
Ogłoszenie o aukcji znajduje się pod adresem: https://jsw.ezamawiajacy.pl oraz https://oneplace.marketplanet.pl.
Maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości wysyłanej na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl wynosi 50 MB .
4. Waluta
PLN
5. Załączniki

Kontakt:
Kontakt w sprawach formalnych
Dział Przetargów, Magdalena Fitrzyk, nr tel. 32 756 4978
Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Dział Inżynierii Materiałowej, Edyta Marek, nr tel.: 32 756 4077
Organizator aukcji:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Operator aukcji:
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
NIP: 5262535153
https://oneplace.marketplanet.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
+48 (22) 576 87 90
oneplace@marketplanet.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.