Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świeszyno,
Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno
powiat: koszaliński
tel. 94 31 60 137.
j.stepien@swieszyno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świeszyno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na:

Ekspertyzę dendrologiczną drzew z terenu gminy Świeszyno

Przedmiot zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dendrologicznej:

1 sztuki drzewa gatunku dąb szypułkowy, pomnika przyrody, rosnącego na działce nr 88 obręb Dunowo, gmina Świeszyno, w pasie drogi powiatowej,
35 sztuk drzew rosnących na działce nr 85/14 obręb Dunowo na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków,

2.2 Ekspertyza dendrologiczna wykonana dla każdego drzewa oddzielnie musi obejmować:

opis ogólny drzewa, określenie podstawowych parametrów (gatunek, wysokość, pierśnica, średnica i zasięg korony, sylwetka, statyka drzewa),
ocenę stanu zdrowotnego (witalności, obecności chorób, szkodników, grzybów),
ocenę wartości przyrodniczych,
analizę zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego (dla ludzi i obiektów budowlanych, ruchu drogowego),
określenie szczegółowego zakresu zabiegów pielęgnacyjnych w celu poprawy żywotności i kondycji drzew oraz pilności wykonania tych prac dla poszczególnych drzew,
wyznaczenie drzew do usunięcia ze względu na bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
wskazanie czy w obrębie zadrzewień występują gatunki chronione i gniazda ptasie,
wykonanie dokumentacji fotograficznej,
wykonanie lokalizacji drzew w formie mapy.

2.3 Przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej, przekazany Zamawiającemu po jego wykonaniu będzie własnością Zamawiającego, a Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do zleconych opracowań w zakresie korzystania z nich w sposób nieograniczony i w nieokreślonym czasie.

2.4 Przedmiot zamówienia należy wykonać w 2 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

2.5 Zamawiający zastrzega, że wycena realizacji przedmiotu zamówienia, winna nastąpić po zapoznaniu się Wykonawcy z przedmiotem prac w terenie.

2.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dokument nr: RIG.271.206.2018

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 07.11.2018 r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

osobiście w siedzibie urzędu:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno.

pocztą na adres:

Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno.

drogą elektroniczną na adres:

j.stepien@swieszyno.pl

Miejsce i termin realizacji:
2.7 Termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy do 23.11.2018 r.

Wymagania:
Kryterium wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (brutto) - 100 %,

cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________ x 100

cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

4. Warunki udziału:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania usługi. Warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca wykaże należyte wykonanie co najmniej jednej ekspertyzy dendrologicznej.
UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny. O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną lub telefonicznie.

6. Warunki płatności:

Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej

faktury.
8. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu cenowym.
Całość usługi objętej zamówieniem musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi w tym zakresie.
Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia, tj. koszty dojazdu do miejsca wykonywania prac
Rozliczenie następuje tylko w PLN.
Termin związania ofertą - 30 dni.
Zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy zawiera wzór umowy dołączony do zapytania ofertowego - załącznik nr 4

9. Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Do oferty należy załączyć:

Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej - załącznik nr 1
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2
Zestawienie zamówień dotyczących wykonania co najmniej jednej ekspertyzy dendrologicznej - załącznik nr 3.

Uwagi:
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1) Gmina Świeszyno - Urząd Gminy, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno będąca administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe dla celów ogłoszenia, przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego;

2) W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@swieszyno.pl;

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO). Oznacza to, że Pani/Pane dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmiotom mające podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;

7) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także informuję, iż dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Justyna Stępień - inspektor ds. ochrony środowiska tel. 94 31 60 137.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.