Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
753z dziś
4493z ostatnich 7 dni
16125z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wkładki topikowe

Przedmiot:

Wkładki topikowe

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
+48 (22) 576 87 90
dsiedlaczek@jsw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 4 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: wkładki topikowe
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary Uwagi
25. wkładka topikowa przemysłowa NH-00 aM
100A 1000V AC numer katalogowy 2038908.100
Siba
72,00 SZT
26. wkładka topikowa przemysłowa NH-00 200A/
AR 680V numer katalogowy 2041220.200 Siba
6,00 SZT
27. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 0,16A
250V
795,00 SZT
28. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 0,20A
250V
815,00 SZT
29. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 0,1A
250V
838,00 SZT
30. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 0,8A
250V
755,00 SZT
31. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 0,25A
250V
1 475,00 SZT
32. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 0,4A
250V
785,00 SZT
33. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 0,5A
250V
885,00 SZT
Strona 2
34. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 0,63A
250V
1 185,00 SZT
35. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 1,0A
250V
1 205,00 SZT
36. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 1,6A
250V
1 135,00 SZT
37. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 2,0A
250V
1 625,00 SZT
38. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 2,5A
250V
1 035,00 SZT
39.wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 3,15A
250V
1 035,00 SZT
40.wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 4,0A
250V
1 109,00 SZT
41. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 5,0A
250V
949,00 SZT
42. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 6,3A
250V
1 099,00 SZT
43. wkładka topikowa aparatowa WTA-F/L 10A
250V
1 365,00 SZT
44.wkładka topikowa aparatowa WTA-T/L 1A 45,00 SZT
45. wkładka topikowa aparatowa WTA-T/L 2A 45,00 SZT
46. wkładka topikowa aparatowa WTA-T/L 2,5A 25,00 SZT
47. wkładka topikowa aparatowa WTA-T/L 3,15A 125,00 SZT
48. wkładka topikowa aparatowa WTA-T/L 4A 145,00 SZT
49. wkładka topikowa aparatowa WTA-T/L 630mA 125,00 SZT

Dokument nr: 058-2/A/DZZ/19

Otwarcie ofert: Czas aukcji
Data i godzina rozpoczęcia aukcji: 2018-11-15 10:00

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do aukcji: 2018-11-09 23:59
W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane
adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz ggora@jsw.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy
do 31.12.2019 r.
Sposób dostawy
Na koszt sprzedającego na magazyny ZWP JSW S.A. przy Zakładach JSW S.A.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis aukcji
Aukcja japońska multiobiektowa - oznacza, że uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość
jej akceptacji w określonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę przechodzą do
kolejnego etapu z wartością niższą, a Ci którzy go nie zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja prowadzona jest równolegle
na dwie lub więcej pozycji.
Ceny na aukcji elektronicznej należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Należy pamiętać o zalogowaniu się na 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych
postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w aukcji.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona w oparciu o ,,Regulamin określający sposób postępowania przetargowego oraz
zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nieobjęte ustawą Prawo
zamówień publicznych"
Strona 1
Uwaga!
Na jeden dzień przed terminem aukcji do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o dopuszczeniu do aukcji
lub o ewentualnym przesunięciu terminu aukcji. O powyższym Oferenci informowani będą drogą elektroniczną przez
Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 756 4978.
Ogłoszenie o aukcji znajduje się pod adresem: https://jsw.ezamawiajacy.pl oraz https://oneplace.marketplanet.pl.
Maksymalny dopuszczalny rozmiar wiadomości wysyłanej na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl wynosi 50 MB.
4. Waluta
PLN
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium Uwagi
1. Cena
8. Reguły aukcji
Aukcja japońska
Aukcja otwarta
Aukcja zniżkowa
Czas na decyzję (w sekundach): 180
10. Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych Oferentów
11. Informacje o ofertach
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą zobowiązani do rozpisania cen
jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie
jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
14. Warunki płatności
Przelew do 90 dni od daty dostarczenia faktury do ZWP JSW S.A.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z art. 108a
Ustawy o podatku od towarów i usług.
17. Warunki udziału w aukcji
I. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Marketplanet OnePlace (https://
oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach
znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl oraz https://jsw.ezamawiajacy.pl. Rejestracja oraz udział w aukcji
są bezpłatne.
Rejestracja jest jednorazowa - raz zarejestrowane konto służy do udziału we wszystkich aukcjach dla JSW S.A.
Strona 4
II. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie
do aukcji oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl
Wysokość wadium: 4 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem ,,wadium aukcja nr 058/A/
DZZ/19".
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej, w poręczeniu bankowym (wadium w podanych formach należy
wystawić na JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój - Beneficjent).
- zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta (wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w
wysokości odpowiadającej wartości wadium).
W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent zobowiązany jest do
złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania,
odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności
niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasadności i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z
Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza
oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia
Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. -
Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane
adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz ggora@jsw.pl Osobami zajmującymi się blokadą
wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4582, Pani Bożena Temich nr tel.
32 756 4716 oraz Pani Grażyna Góra nr tel. 32 756 4784.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz potwierdzony przez pracownika CUW.
- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego uznaje się
za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. W przypadku składania
oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do oferty.
Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 90 dni od daty terminu aukcji.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania.
III. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie:
- formularza ofertowego (został zamieszczony w załączniku do ogłoszenia)
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna, na adres mailowy aukcje@zwp.jsw.pl lub złożyć
osobiście w formie papierowej w Kancelarii Głównej ZWP JSW S. A. pokój 019 w terminie składania wniosków o
dopuszczenie do aukcji.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia wniesienia
ustalonego wadium:
- w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
Strona 5
44-330 Jastrzębie-Zdrój
W zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
- w formie elektronicznej:
Dopuszcza się przesłanie skanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko w wersji PDF
na następujący adres email: aukcje@zwp.jsw.pl - w TEMACIE PROSZĘ PODAĆ NUMER AUKCJI. Oferta musi być
sporządzona w języku polskim.
Brak wymaganych dokumentów lub brak wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej.
Oferent związany jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż przez okres 90 dni.
Jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające udzielenie stosownych
upoważnień.
Jedno wadium obowiązuje dla wszystkich części aukcji 058/A/DZZ/19,
Aukcja 058/A/DZZ/19 jest podzielona na dwie części tylko na potrzeby licytacji (aukcja 058-1/A/DZZ/19 - poz. 1-24, aukcja
058-2/A/DZZ/19 - poz. 25-49).
UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW
NA ADRES MAILOWY: aukcje@zwp.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII GŁÓWNEJ. BRAK STOSOWNYCH
DOKUMENTÓW WYKLUCZA FIRMĘ Z DALSZEGO UCZESTNICTWA W AUKCJI.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert, unieważnienia lub odstąpienia
od aukcji, w całości lub w części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo
Aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl lub faxem do
następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
19. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
Brak
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
21. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - Specyfikacja techniczna
22. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Strona 6
Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla Zamawiającego
zmian, polegających między innymi na zmianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych
parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu
wykonania zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie
wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.

Uwagi:
Operator aukcji:
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
NIP: 5262535153
https://oneplace.marketplanet.pl
Załączniki
1. formularz ofertowy 058.pdf
2. Informacja - RODO.pdf
3. Wzór oświadczenia - blokada faktur.pdf
4. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna.pdf
6. Lista produktów

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Przetargów, Magdalena Fitrzyk, nr tel. 32 756 4978
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Dział Inżynierii Materiałowej, Edyta Marek, nr tel.: 32 756 4077

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.