Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków
powiat: kielecki
tel: 41/3535018, fax: 41/3535018
urzad@rakow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Raków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Raków zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia na : Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: ,,Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w
Ociesękach o Salę Gimnastyczną wraz z doposażeniem"
2. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego we wszystkich
branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania ,,Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej
w Ociesękach o Salę Gimnastyczną wraz z doposażeniem"znajdującego się na działce nr ewid. 252,
253 w Miejscowości Ociesęki.
UWAGA ! Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zakres prac, oraz
warunki ich realizacji precyzują dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót, przedmiar robót, oraz wzór umowy które stanowią załączniki, zamieszczone na stronie
internetowej zamawiającego http://bip.rakow.pl pod linkiem: https://bip.rakow.pl/zamowienia-
publiczne/3682-rozbudowa-i-przebudowa-szkoly-podstawowej-w-ociesekach-o-sale-gimnastyczna-
wraz-z-doposazeniem.html
> Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa obowiązująca ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zgodnie z którą do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru
inwestorskiego należą:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych
robót wyrobów zgodnie z art. 10;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie
ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora,
kontrolowanie rozliczeń budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie
przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
2.1 W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
1. Współpracy z zamawiającym zapewniając sprawną, zgodną z dokumentacją projektową,
pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót obsługę realizacji zadania, jego odbioru,
kontrolowanie rozliczeń budowy w tym sprawdzanie kompletności wszystkich dokumentów
wykonawcy robót budowlanych przygotowywanych do odbioru końcowego i ich zgodności
z dokumentacją projektową, potwierdzanie dokumentów zamawiającego związanych
z pozyskaniem i rozliczeniem środków finansowych na realizację zadania.
3.1. Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
oferty przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.
3.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a
Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
3.3 Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości Zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzjelenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wyznaczonym, chyba, że mimo ich złożenia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dokument nr: RUK/SPO/2/2018

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert
21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 25-07-2018 R. GODZ. 10:15

Specyfikacja:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w budynku Urzędu Gminy Raków,
ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków. Adres strony, na której zamieszczona jest SIWZ www.bip.rakow.pl

Składanie ofert:
5. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem: Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: ,,Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w
Ociesękach o Salę Gimnastyczną wraz z doposażeniem" do dnia 08.11.2018 roku,
w Urzędzie Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26 - 035 Raków (pokój nr 14 Sekretariat) - do godz. 9:00 na
załączonym formularzu wraz z wszystkimi załącznikami.
Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji umowy obejmuje czas od dnia jej zawarcia do dnia wykonania zamówienia na
roboty budowlane, stwierdzonych protokołem odbioru końcowego i rozliczenia końcowego.
Przewidywany termin zakończenia realizacji robót budowlanych zaplanowany jest do 30.09.2019 r.
Termin może ulec skróceniu lub przedłużeniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu
realizacji nadzorowanej inwestycji.

Wymagania:
5.1. Niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy
danego zadania, zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze Wykonawcy albo
2) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
3) niezłożeniu żadnej oferty, albo
4) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
5) Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie
powiadomiony po przez złożenie zamówienia i zaproszenie do podpisania umowy. Pozostali
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę informację o dokonanym wyborze uzyskają: w formie pisemnej na
adres wskazany w ofercie oraz na stronie http://bip.rakow.pl.
Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, Zamawiający
niezwłocznie zwraca oferentom.

5.3 Wymogi formalne:
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej zapytaniu.
3) Wraz z ofertą powinny być złożone dokumenty, o których mowa w niniejszym zapytaniu,
4) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie treści
formularzom określonym przez beneficjenta w załącznikach do niniejszego zapytana,
5) Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.
6) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać
imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zamiera
imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z
którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
7) Oferta, oświadczenia, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą być
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej
formy organizacyjnej Wykonawcy albo upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5.4. Komunikacja między Beneficjentem ,a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu:
(41) 353-50-18 wew. 11 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki
mailowej: j.oszczypala@rakow.pl
5.5. Ofertę oraz dokumenty dołączone do oferty, wyjaśnienia, uzupełnienia składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.
Tym samym przesyłanie dokumentów, uzupełnień, wyjaśnień, informacji za pośrednictwem faxu i e-
maila uznaje się za nieskuteczne, jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną te dokumenty w formie
pisemnej.
6. Warunkiem udziału w w/w postępowaniu jest:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej;
a) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej,
b) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia tzn. prowadzenie działalności gospodarczej w w/w zakresie zarejestrowanej
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.