Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
377z dziś
3376z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
powiat: kłodzki
tel. 74 647 41 00, fax 74 647 41 03,
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kłodzko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Na: Dostawę wyposażenia do Dziennego domu ,,Aktywny Senior,"
w miejscowości Jaszkowa Górna, w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" na
lata 2015-2020.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1- do formularza oferty
stanowiący jednocześnie Kosztorys Ofertowy będący integralną część umowy. Zadania
przedmiotu zamówienia:
ZADANIE I - dostawa, montaż, wniesienie mebli.
ZADANIE II - dostawa, montaż, wniesienie sprzętu multimedialnego, komputerowego.
ZADANIE III - dostawa, wniesienie sprzętu, RTV, AGD.
ZADANIE IV - dostawa, wniesienie, montaż, drobnego wyposażenia kuchennego.
ZADANIE V - dostawa, montaż, specjalistycznych pojemników do przewozu żywności.
ZADANIE VI - dostawa, wniesienie, wyposażenia pomieszczenia aktywności ruchowej i
łazienki.
ZADANIE VII - dostawa, montaż, wniesienie dużych urządzeń rehabilitacyjnych,
treningowych oraz wyposażenia gospodarczego.
ZADANIE VIII- dostawa, złożenie, wniesienie, wyposażenia pokoju zabiegowo -
pielęgniarskiego.
4. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia: minimum 24 miesiące gwarancji.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujący
wybrany rodzai zadania.

Dokument nr: 042.21.01

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 8 listopada 2018 r, do godz.15;30. pok. 207,
Sekretariat Urzędu Gminy Kłodzko, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie
opatrzonej napisem:
Oferta na : Dostawę wyposażenia do Dziennego domu ,,Aktywny Senior,"
w miejscowości Jaszkowa Górna, w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" na
lata 2015-2020, nr zadania

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia 30.11.2018 r.

Wymagania:
6. Wykaz oświadczeń, dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Wymagane dokumenty (załączniki oferty):
1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
2. Załącznik nr 1- do formularza oferty stanowiący jednocześnie Kosztorys Ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Informacje ogólne
4. Załącznik nr 3- Oświadczenie Wykonawcy
5. Parafowany projekt umowy.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,
pismem czytelnym;
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym zapytaniu ofertowym wyłącznie jedną
ofertę;
d) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;
e) Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii powinny być
potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie;
f) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy należy dołączyć właściwe umocowanie prawne;
g) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,
o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym;
h) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę;
i) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte;

Uwagi:
2. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia
publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.) nie stosuje się przepisów ustawy.
9. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO ,,SENIOR+" NA LATA 2015-2020
EDYGA 2018 MODUŁ I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu ,,Senior+"

Kontakt:
10. Informacje o sposobie porozumiewania sie:
a) Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Aleksandra
Łuszczyńska, tel. 746474107, e-mail: a.Iuszczynska@gmina.klodzko.pl
b) Wszelkie wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy przekazują
pisemnie.
c) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem i elektronicznie.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.