Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki drzwiowej, stolarki okiennej

Przedmiot:

Wymiana stolarki drzwiowej, stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich ,,ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Tel. 52-348-16-01 Fax 52-348-16-07
zamowieniapubliczne@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2zadania części
ZADANIE Nr 1: wymiana stolarki drzwiowej w budynku w obrębie działania Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 3.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wymianę stolarki w nieruchomości:
- ul. Warszawska 2 - wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do budynku
- ul. Warszawska 2/7 - wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego
ZADANIE Nr 2: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach w obrębie działania Rejonu Obsługi
Mieszkańców Nr 4. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wymianę stolarki w następujących nieruchomościach:
- ul. Samotna 3/116 - wymiana stolarki okiennej na PCV w lokalu mieszkalnym
- ul. Paderewskiego 16/5 - wymiana stolarki okiennej na drewnianą w lokalu mieszkalnym
- ul. Paderewskiego 22/12 - wymiana stolarki okiennej na drewnianą w lokalu mieszkalnym
- ul. Kapeluszników 3/2 - wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego
- ul. Gdańska 91 - wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejściowe do lokalu użytkowego ( sklepu)
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i zakres robót objętych zamówieniem określają
następujące załączniki, które zamieszczone zostaną na stronie Zamawiającego:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 5
- przedmiary robót wraz z szkicami/zdjęciami stolarki - załącznik nr 6 (z podziałem na poszczególne zadania i
lokale)
2 Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
1) rodzaj prac, które Wykonawca obowiązany jest wykonać w ramach zamówienia, określają przedmiary robót i
szkice stolarki stanowiące załącznik do niniejszego postępowania. Ilości jednostek przedmiarowych podane w
przedmiarach mają charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego
rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne do wykonania zamówienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi inspektora nadzoru inwestorskiego, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2) dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że roboty, których rodzaj ujęto w przedmiarze stanowiącym
załącznik do umowy, nie mogą być uznane za roboty dodatkowe. Z uwagi na ryczałtowy charakter
wynagrodzenia udostępnione przez Zamawiającego przedmiary robót nie są podstawą wyceny robót dla
wykonawcy, a stanowią jedynie materiał pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej.
3) przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszym Zaproszeniu mają dla Wykonawcy charakter
wyłącznie pomocniczy. Wszystkie wymiary stolarki oraz parapetów (zewnętrznych/ wewnętrznych)
podane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego
postępowania - Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować samodzielnie we własnym zakresie i na
swój koszt, po dokonaniu pomiarów bezpośrednio na budowie i przed rozpoczęciem realizacji
zamówienia (należy dokonać pomiarów stolarki z natury).
W takim przypadku należy zgłosić się do inspektora nadzoru ADM - celem ustalenia terminu wizji:
* inspektor nadzoru ADM - p. Małgorzata Tomaszewska - zadanie nr 1, tel. 513-000-824
* inspektor nadzoru ADM - p. Violetta Purzyńska - zadanie nr 2 , tel. 513-000-766

Dokument nr: ZZP-2410- 58/2018, 58/NA/2018

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
- otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ,,ADM" przy ul. Gdańskiej 30/5 (II piętro,
pokój nr 2) w dniu 09.11.2018 r. (piątek) o godzinie 12:10

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
- oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Działu Zamówień Publicznych ADM przy ul. Gdańskiej
30/5 (II piętro, pokój nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2018 r. piątek do godziny
12:00
- oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2018 r. piątek do godziny 12:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia :
* dla zadania nr 1: 30 dni od daty zawarcia umowy
* dla zadania nr 2: do dnia 17 grudnia 2018r.
4. Warunki płatności:
Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wymagania:
4) stolarka okienna i drzwiowa jako wyrób musi odpowiadać przepisom ustawy Prawo budowlane art.10 (Dz.
U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2004 r., Nr
92, poz.881 z późniejszymi zmianami)
5) Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do realizacji prac Wykonawca przedłożył inspektorowi
nadzoru ADM Zamawiającego dokument dopuszczający wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego
(stolarki okiennej /drzwiowej) np. aprobaty techniczne, atesty - celem akceptacji lub złożenia sprzeciwu.
6) wartość współczynnika przenikania ciepła ,,U" okien i drzwi balkonowych - nie może być większa niż wartość
U (max) określona w tabelach w załączniku nr 2 - wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania
związane z oszczędnością energii, do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, póz. 690
z późniejszymi zmianami, a zwłaszcza zmianami z Dz. U. 2017 r. póz. 2285 obowiązującymi od 01.01.2018
r.).
7) stolarka okienna, musi spełniać warunek określony w § 155 ust. 2,3,4 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, póz. 690 z późniejszymi zmianami, a zwłaszcza zmianami z Dz. U. 2017 r.
poz. 2285 obowiązującymi od 01.01.2018 r.).
8) Zamawiający wymaga, aby kolorystyka i rodzaj stolarki zastosować zgodnie z przedmiarami robót i szkicami
stalaki przedstawionymi przez Zamawiającego w załącznikach - odpowiednio do każdego zadania.
9) podstawowe materiały potrzebne do wykonania zamówienia - robót związanych z wymianą istniejącej
stolarki okiennej i drzwiowej - Wykonawca zabezpiecza na własny koszt i we własnym zakresie.
10) materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r., Nr 92, póz. 881 z późniejszymi
zmianami) i do powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać stosowne certyfikaty i atesty.
11) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
zawarte są w publikacji wydanej przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i skoordynowanej
przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta-
żowych".
12) Stolarka okienna posiadać atest higieniczny PZH do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym,
Aprobatę Techniczną oraz certyfikat zgodności - na gotowy wyrób jakim jest okno. Dopuszcza się stosowanie
materiałów zgodnych z obowiązującymi normami, posiadającymi świadectwa, atesty, certyfikaty.
13) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP oraz ograniczenia
uciążliwości prowadzenia robót.
14) Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja
maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawce.
15) Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zmianami). Wykonawca
zobowiązany jest ponadto zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt, pojemniki do składowania
materiałów (odpadów) z prowadzonych robót budowlanych i rozbiórkowych.
16) Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji technicznej tj.
przedmiarach robót, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy
urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza
możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych.
Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i
urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny
być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający poszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o
parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny
w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. W
takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne,
wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.
17) Zamawiający zastrzega prawo do zaniechania wykonania robót (wymiany stolarki okiennei/drzwiowei)
m. in. w następujących przypadkach:
- zmiany właściciela lokalu/budynku lub złożenia wniosku o wykup lokalu w okresie trwania umowy,
- przeznaczenia lokalu do zbycia
- wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem przez najemcę lokalu, bez uprzedniej zgody i wiedzy
Zamawiającego,
- nie uzyskania przez Zamawiającego wymaganych prawem budowlanym pozwoleń od odpowiednich organów
administracyjnych
- opróżnienia budynku/lokalu przez najemcę np. z powodu pożaru, katastrofy, porzucenia, wykonania eksmisji
lub innego zdarzenia niezależnego od Zamawiającego,
- w przypadku zaistnienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, Kierownik właściwego Rejonu będzie
informował na piśmie Wykonawcę o zaniechaniu wykonania prac (wymiany stolarki). Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.
18) Do faktury wykonawca zobowiązany jest załączyć szczegółową specyfikację wykonanych robót
zawierającą: adres budynku/lokalu, ilość i rodzaj wymienionej stolarki (okienna/drzwiowa), wartość netto,
stawkę podatku VAT, wartość podatku VAT, wartość brutto. Strony postanawiają, że termin zapłaty
prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT wynosić będzie 30 dni licząc od daty jej
doręczenia do Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze
6. Forma składania ofert:.
* pisemna zgodna ze wzorami określonymi przez Zamawiającego.
* elektroniczna tj. Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty drogą elektroniczną za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl.
Oferta
przesyłana drogą elektroniczną winna mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez Wykonawcę.
7. Na ofertę składają się wypełnione poniżej i podpisane przez osobę uprawnioną
załączniki:

Uwagi:
5. Kryteria oceny ofert:
jedynym kryterium oceny ofert jest CENA (waga kryterium: 100% )

Kontakt:
11. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
w sprawach proceduralnych /formalnych/:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych p. Tomasz Skierecki (513-000-899)
Specjalista Działu Zamówień Publicznych p. Magdalena Waszak (513-000-912)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.