Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń zabawowych

Przedmiot:

Dostawa urządzeń zabawowych

Data zamieszczenia: 2018-11-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
(33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
pbartel@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń zabawowych w celu wyposażenia gminnych
placów zabaw.
2. Dostarczane urządzenia zabawowe będą stanowiły uzupełnienie dla zamontowanych już, na
terenach gminnych placów zabaw, urządzeń.
4. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia posiadały certyfikat zgodności z normą
PN-EN 1176-1:2009.
5. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni dostawę urządzeń własnym transportem
w miejsce na terenie Gminy Wadowice przez Zamawiającego.
6. Każde urządzenie powinno być spakowane osobno i wyposażone w instrukcję montażu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia 24 miesięcznej gwarancji na przedmiotowe
urządzenia.
8. Za równoważne Zamawiający uznaje urządzenia, które wyglądają podobnie, zawierają
wymienione elementy oraz są wykonane z identycznych materiałów jak urządzenia
wymienione w rozdz. I pkt 3, a ich wymiary odbiegają, od wymiarów wskazanych w rozdz. I
pkt 3, max. o 10%.

Dokument nr: IR.271.5.82.2018

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form, w terminie
do 9 listopada 2018 r.
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. pi. Jana
Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o faksem na numer (33) 873 18 15,
o w wersji elektronicznej na adres pbartel@wadowice.pl;

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonany został w terminie do 20 grudnia
2018r.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Warunki udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę;
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią
firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta;
3. Do oferty należy dołączyć:
a) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
b) Oświadczenie o posiadanym certyfikacie zgodności oferowanego towaru z normą
PN-EN 1176-1:2009;
c) Specyfikację techniczną oferowanych urządzeń zawierającą minimum następujące
informacje:
- zwymiarowany rysunek techniczny oferowanych urządzeń wykonany w co najmniej
dwóch płaszczyznach tj. rzut z przodu (główny), rzut z góry;
- opis techniczny zawierający określenie materiału z jakiego wykonane są oferowane
urządzenia (dla każdego urządzenia muszą być opisane wszystkie elementy
wyszczególnione w rozdz. I pkt 3);
- min. 1 fotografię katalogową oferowanych zestawów i urządzeń.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Oferenta lub opatrzona pieczątka
firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta;
6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
Zamówienia.

Uwagi:
DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.);
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie
z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania
ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania
ofertowego.
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania
przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez
wyboru oferty.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Kontakt:
Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób,
spośród podanych poniżej form;
o pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Pl. Jana
Pawła II 23, 34 - 100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. Nr 7;
o faksem na numer (33) 873 - 18 - 15,
o w wersji elektronicznej na adres: pbartel@wadowice.pl.
Dodatkowych informacji udziela: Bożena Grzybowska, tel. (33) 873 18 11 wew. 219 lub
e-mail: pbartel@wadowice.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.