Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych i czynności...

Przedmiot:

Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Koninie, Sekcja Gospodarcza
. Energetyka 5,
62-510 Konin
powiat: Konin
63 228 27 52
sg@konin.so.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: ,, Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu
Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5
oraz
w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 wraz z wykonywaniem
przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w okresie gwarancji"
I. OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych
pomieszczeniach budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5 oraz
Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2.
2. Kod CPV:
45000000-0 roboty budowlane
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach,
45315100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne,
45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
45331230-7 instalowanie urządzeń chłodzących.
3. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:
3.1. wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną
przez Biuro Projektowo - Usługowe ELIPSO, Andrzej Kulesa, ul. Kard.
Wyszyńskiego 15/105, 62-510 Konin stanowiącą Załącznik nr la i lb :
- Załącznik nr la Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr 9, 21A,
21B, 22 i 24 znajdujących się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Koninie
ul. Energetyka 5,
- Załącznik nr lb Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach nr 207 i 209
znajdujących na I piętrze budynku Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii
Krajowej 2.
Zamawiający zastrzega, że z realizacji zamówienia może zostać wyłączony zakres danej
części zamówienia w zależności od możliwości finansowych.
3.2. wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji oraz usuwanie awarii
dostarczonych w ramach tego postępowania klimatyzatorów zgodnie z zaleceniami
producenta, tak aby była utrzymywana ważność gwarancji przez okres 3 lat,
3.3. doprowadzenie zasilania elektrycznego do jednostek zewnętrznych i wewnętrznych
prowadzonego z rozdzielni głównej budynku,
3.4. dostarczenie oraz zamontowanie przez Wykonawcę wszystkich urządzeń i połączeń
wchodzących w skład systemu klimatyzacji w pomieszczeniach,
4. Zakres prac montażowych obejmuje m.in.:
4.1 montaż agregatów skraplających,
4.2 montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
4.3 ułożenie przewodów czynnika chłodniczego oraz odpływu kondensatu,
4.4 rozruch i regulację układu,
4.5 szkolenie obsługi,
4.6 pomiary elektryczne wykonanej instalacji i urządzeń.
5. Określone parametry techniczne stanowią minimum oferowane przez wykonawców,
lepsze parametry nie stanowią o podstawie odrzucenia oferty.
6. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia - co
najmniej 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki
wynikające z przeglądów technicznych i konserwacji zamontowanych urządzeń,
instalacji i wyposażenia, mające wpływ na ważność gwarancji producenta.
Konserwacja systemu obejmuje stały nadzór nad całokształtem działania urządzeń
oraz gwarantuje ich utrzymanie w sposób zapewniający niezawodne i prawidłowe
funkcjonowanie.
8. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa wyżej powinny być
przeprowadzone co najmniej 2 razy w roku (w okresach kwiecień/maj,
wrzesień/październik) i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta.
9. Każdy przegląd, konserwacja lub naprawa winny być potwierdzone odpowiednim,
podpisanym przez konserwatora protokołem.
10. Urządzenia i połączenia wchodzące w skład systemu klimatyzacji będą fabrycznie
nowe (nieużywane), a także będą spełniały wszystkie wymogi i normy mające
zastosowanie do tego rodzaju urządzeń oraz będą w pełni sprawne.
11. Wraz z dostawą systemu klimatyzacji Wykonawca dostarczy dokument wydany przez
producenta poświadczający datę jego produkcji. Sprzęt powinien być wyprodukowany
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Wykonawca dostarczy stosowne zaświadczenie, że oferowany sprzęt został

zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normami jakościowymi oraz posiada
oznakowanie CE.
13. Wykonawca dostarczy Użytkownikowi instrukcję obsługi w języku polskim
w zakresie obsługi systemu.
14. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z zachowaniem
najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z obowiązującymi normami oraz
wytycznymi technicznymi, a w szczególności przestrzegać przepisów BHP.
15. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu zamówienia własnych materiałów,
maszyn, sprzętu i urządzeń.
16. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej w miejscach realizacji przedmiotu
zamówienia po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobami wskazanymi w pkt VIII.

CPV: 45000000-0

Dokument nr: SG.2153-13/2018

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Sądzie
Okręgowym w Koninie, ul. Energetyka 5, 62-510 Konin, Sekcja Gospodarcza pok.
220 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sg@,konin.so. gov.pl w terminie
do dnia 9 listopada 2018 roku, godz. 15.00 (liczy się data wpływu).
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 1 nie będą brane pod uwagę.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 14 grudnia 2018r.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie definiuje
warunku udziału w tym zakresie,
2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 100.000,00 zł,
3 zdolności technicznej lub zawodowej,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę
1 doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżełi okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonał minimum dwie roboty w zakresie dostawy i montażu systemu
klimatyzacji o wartości min. 30.000,00 zł każda.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty
należy dołączyć:
- dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego w Rozdziale III pkt.2,
- wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie dostawy i montażu
systemu klimatyzacji z podaniem wartości tych robót, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zamówienia
zostały wykonane, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale III pkt.
3 (Załącznik nr 3)
2. Zamawiający zaleca, aby podpis(y) złożony(e) na formularzu ofertowym
umożliwiał(y) identyfikację osoby/osób, która(e) go złożyła(y), np. będzie
uzupełniony imienną pieczątką.
3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami musi być podpisany zgodnie z pkt. 2
z wykorzystaniem określonego wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożyli
nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
5. Poprawki winny być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (w jednym egzemplarzu).
7. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Uwagi:
VII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie z projektem umowy określonym
w Załączniku nr 4 w miejscu i terminie wyznaczonym po wyborze oferty.
V.OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY
1.Kryterium oceny oferty ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów jest:
Cena - 100%
2. Sposób obliczenia wartości punktowej:
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta za to kryterium - 100 pkt.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
A= Cena = Łączna cena oferotowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia najniższa brutto x jqq
Łączna cena oferotowa za wykonanie całości przedmitou zamówienia brutto badanej oferty
3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
ilość punktów zgodnie ze wzorem określonym w pkt 2.

Kontakt:
VIII. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI JEST:
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych dotyczących niniejszego
postępowania jest Marcin Jamrószka, mail: marcin.jamroszka@,konin.so.gov.pl
tel. 63-242-30-22 wew. 157
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
- w sprawach Sądu Okręgowego w Koninie Marcin Jamrószka tel. 63 242 30 22
wew. 157,
- w sprawach Sądu Rejonowego w Słupcy Marcin Adamczak tel. 63 228 27 52
Sąd Okręgowy w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin
Konin, dnia 6 listopada 2018 r.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.