Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowo - wykończeniowe

Przedmiot:

Roboty remontowo - wykończeniowe

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
ul. Strażacka 7
20-012 Lublin
powiat: Lublin
tel. 81 53 51 229, nr faksu 81 532 97 00,
kwpsp@straz.lublin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot postępowania i opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - wykończeniowe w budynkach KW
PSP w Lublinie przy ul. Strażackiej 7 oraz Grygowej 8 w Lublinie. W budynku przy
ul. Strażackiej 7 Wykonawca będzie zobowiązany wykonać kompleksowy remont 4
łazienek. W budynku przy ul. Grygowej 8 Wykonawca będzie zobowiązany wykonać
remont pomieszczeń biurowych, socjalnych i korytarza zlokalizowanych na 3 piętrze tego
budynku, a ponadto klatki schodowej w tym budynku.
2. Opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz niezbędnych robót oraz materiałów
zawiera Przedmiar robót (Załącznik nr 1 Części II).
3. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie na obiekcie czynnym, w związku
z tym Wykonawca zobowiązany jest:
- prowadzić roboty budowlane w sposób minimalizujący czynniki zakłócające pracę
Zamawiającego; prace mogą być wykonywane przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku
do soboty do godz. 20.00, z tym, że wykonywanie robót uciążliwych od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, utrudniających normalne funkcjonowanie
Zamawiającego, w szczególności takich, jak prace pylące czy hałaśliwe, wymaga
szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym,
- na bieżąco informować Zamawiającego o stanie realizacji prac.
4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy określa Projekt umowy.
5. Gwarancja na roboty budowlane - min. 5 lat.
6. Rękojmia na roboty budowlane - min. 5 lat.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.
8. Wspólny Słownik Zamówień:
a) 45110000 - prace rozbiórkowe;
b) 45400000 - wykończeniowe roboty budowlane;
c) 45442100 - roboty malarskie;
d) 45453000 - roboty remontowe i renowacyjne;
e) 45262500 - roboty murarskie
f) 45410000 - prace tynkarskie
g) 45431200 - roboty glazurnicze

CPV: 45110000, 45400000, 45442100, 45453000

Dokument nr: WL.2370.48.2018

Specyfikacja:
Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu robót
budowlanych po wcześniejszym uzgodnieniu. Osoby zainteresowane udziałem w wizji
lokalnej proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z panem Dariuszem Łagowskim
- Z-cą Naczelnika Wydziału Logistyki, tel. 81 53 51 241, 605 603 012.

Składanie ofert:
VI. Termin składania ofert oraz termin związania ofertą.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.11.2018 r., godz. 11;00
(decyduje data wpływu do Sekretariatu). Wykonawcy są związani ofertą przez okres 30
dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawcy mogą przedłużyć
termin związania ofertą na wniosek Zamawiającego lub z własnej inicjatywy.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
20 grudnia 2018 r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie stawia żadnych warunków, które Wykonawcy muszą spełnić w celu
uzyskania zamówienia.
V. Forma oferty
Ofertę należy przygotować w formie pisemnej z wykorzystaniem Załącznika nr 2 Części II
i złożyć ją w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie. Oznakowanie koperty: ,,Roboty
remontowe w KW PSP w Lublinie", (nr sprawy WL.2370.48.2018).
Do oferty należy załączyć:
a) Kosztorys ofertowy przygotowany w oparciu o przedmiar robót stanowiący
Załącznik nr 1 Części II i stanowiący podstawę skalkulowania ceny ryczałtowej oferty;
b) Dokumenty potwierdzające wpis danego Wykonawcy do właściwego rejestru, w tym
uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy, tj. wydruk
z KRS, pełnomocnictwo lub inny dokument albo wydruk z CEilDG, zależnie od formy
prawnej Wykonawcy.
IX. Zastrzeżenia Zamawiającego.
1. Wykonawcy mają prawo składać zapytania i wnioski dotyczące toczącego się
postępowania. Wnioski i zapytania mogą być składane w formie pisemnej, faksem lub
pocztą elektroniczną na adres poczty tradycyjnej lub elektronicznej albo nr faksu
podany w sekcji I. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzjelenia
odpowiedzi na zapytania lub wnioski Wykonawców, które wpłynęły później niż na dwa
dni przed upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych wypadkach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania
zmian w treści Zaproszenia do składania ofert oraz przedłużenia terminu składania
ofert. Informacja o powyższych zmianach zostanie przesłana do Wykonawców oraz
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców, którzy złożyli oferty,
do uzupełnienia dokumentów wymienionych w pkt V niniejszego Zaproszenia,
a ponadto do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących złożonych
ofert oraz przedłożonych dokumentów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub
b) nieprzyjęcia oferty i unieważnienia postępowania -
w przypadku, gdy cena całkowita brutto oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty
najkorzystniejszej,
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,
w tym również z uwzględnieniem pkt 4 lit. a, odmówi podpisania umowy lub
wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, która
uzyskała kolejny wynik punktowy oraz do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą,
który złożył tę ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty będzie przekraczała kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zasadę
powyższą stosuje się do Wykonawców, którzy uzyskali kolejne wyniki punktowe.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która jest niezgodna
z treścią niniejszego Zaproszenia oraz do unieważnienia postępowania
w przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, wszystkie oferty zostały
odrzucone, a także w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. b. W przypadku
odrzucenia oferty, oferta taka nie będzie klasyfikowana, zaś wybór oferty
najkorzystniejszej zostanie dokonany spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert wskazane w sekcji VII i na
zasadach obowiązujących w niniejszym postępowaniu. Projekt umowy został zawarty
w Części III Zaproszenia do składania ofert.

Uwagi:
VII. Kryteria oceny ofert.
Jedynym kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest cena całkowita brutto
(100 %) [C].
Zastosowany wzór do obliczenia punktacji:
najniższa cena całkowita brutto spośród badanych ofert
C =---------------------------------------.............. x 100% x 100
cena całkowita brutto z badanej oferty
VIII. Informacja o wyniku postępowania.
O wyniku postępowania, Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani pocztą
elektroniczną. Informacja o wyniku postępowania zostanie również zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
X. Osoby do kontaktów.
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: st. kpt. Dariusz Łagowski
tel. 81 53 51 241, 605 603 012.
W sprawach proceduralnych: mgr Michał Wawrzkiewicz - tel. 081 53 51 248.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.