Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie i dezynfekcja dwóch zbiorników na wodę pitną

Przedmiot:

Czyszczenie i dezynfekcja dwóch zbiorników na wodę pitną

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska
powiat: piotrkowski
fax: (44)61-63-960
przetargi@wola-krzysztoporska.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wola Krzysztoporska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot i zakres zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i dezynfekcja dwóch zbiorników na wodę pitną w
miejscowości Borowa.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a. Dane dotyczące zbiornika :
-ilość- 2 szt.
-pojemność jednego zbiornika - 1000 m3
- materiał z którego zbudowany jest zbiornik - beton
-data budowy - 1981 r.
b. Czyszczenie zbiorników i ich dezynfekcja przeprowadzona zostanie zgodnie z normami
branżowymi, środkami i metodami atestowanymi i bezpiecznymi dla ludzi i środowiska.
c. Wykonawca dostarczy wszelkie narzędzi i środki chemiczne do wykonania usługi.
d. Środki chemiczne użyte do czyszczenia będą posiadać stosowne certyfikaty.
e. Wodę i energię elektryczną oraz odbiór odcieku zapewnia zleceniodawca.
f. Po czyszczeniu woda zostanie zachlorowana. Zostaną wykonane badania jakości wody z
każdego zbiornika w zakresie chemicznym z grupy A oraz w zakresie mikrobiologicznym z grupy
B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
g. Technologia mycia zbiorników nie może mieć wpływu na stałą dostawę wody do odbiorców.

Dokument nr: ZFP.271.2.50.2018

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r. o godz. 12:05 w pok. nr 5 Urzędu Gminy Wola
Krzysztoporska.

Składanie ofert:
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferty należy składać w terminie do dnia 09.11.2018 r. do godz. 12:00
- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 11)
- pocztą
- faksem na nr (44) 61-63-960
- elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wola-krzysztoporska.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
4. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
wraz z protokołem odbioru.
Oferta powinna zawierać opis:
CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA ZBIORNIKÓW NA WODĘ PITNA W MIEJSCOWOŚCI
BOROWA
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do niniejszego
postępowania.
6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena - waga 100%.
Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
1) Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia
umowy/umów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania całości lub części zamówienia.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania.
5) Osoba do kontaktów z Wykonawcami: Magdalena Kołba - tel. (44) 61-63-726
8. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanym dalej ,,AD", jest
Wójt Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska
NIP 771-10-29-208
REGON 590647902
tel. 044 6163961
e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wola Krzysztoporska jest:
Wojciech Janicki
e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl
3) AD przetwarza dane osobowe na podstawie:
1) - art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z dobrowolnym złożeniem przez Panią/Pana oferty w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
ZBIORNIKÓW NA WODĘ PITNA W MIEJSCOWOŚCI BOROWA, znak sprawy ZFP.271.2.50.2018.
Postępowanie - w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp" - prowadzone jest na podstawie
Zarządzenia Wójta Gminy Wola Krzysztoporska nr 1/17 z dnia 3 stycznia 2017 r. (ze zmianami) w
sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Wola
Krzysztoporska.
4) AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celach :

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.