Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: NAPRAWA UKŁADU PODTRZYMANIA NAPIĘCIA POPRZEZ WYMIANĘ ZASILACZA UPS

Przedmiot:

NAPRAWA UKŁADU PODTRZYMANIA NAPIĘCIA POPRZEZ WYMIANĘ ZASILACZA UPS

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
ul. Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel.: 261-411-302
11wog.szpub@ron.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: NAPRAWA UKŁADU PODTRZYMANIA NAPIĘCIA POPRZEZ WYMIANĘ ZASILACZA UPS 80KVA W BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 105
W BYDGOSZCZY.
Główny przedmiot zamówienia: CPV - 50800000-3
Dodatkowy przedmiot zamówienia: CPV - 50116100-2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 1 oraz 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 50800000-3, 50116100-2

Dokument nr: 09/ZO/U/INFR/2018

Składanie ofert:
10. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
10.1. Ofertę należy złożyć do 09.11.2018 r. do godz. 09:00. Ofertę należy zatytułować:
,,NAPRAWA UKŁADU PODTRZYMANIA NAPIĘCIA POPRZEZ WYMIANĘ ZASILACZA UPS 80KVA W BUDYNKU NR 4 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. SZUBIŃSKIEJ 105 W BYDGOSZCZY
- sprawa nr 09/ZO/U/INFR/2018"
10.2. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,
tj. ul. Gdańska 147, 85 - 915 Bydgoszcz, przesłać pocztą na podany adres lub na adres e-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.
5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy sposób realizacji opisany został w załącznikach nr 1 oraz 2
do niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagania:
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
6.1. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:
A. Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, do którego Wykonawca wpisuje cenę ofertową brutto
za wykonanie zamówienia oraz okres gwarancji na wykonanie czynności oraz części użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.
6.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:
B. Wykaz osób wykonujących zamówienie zgodnie z załącznikiem nr 4
do zapytania ofertowego, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum POUFNE ważne w okresie obowiązywania umowy oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
C. Aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego min. III stopnia, o klauzuli POUFNE, ważne przez okres obowiązywania umowy;
6.3. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy
lub inną osobę upoważnioną, do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie złożone w oryginale lub poświadczone notarialnie, pod rygorem odrzucenia oferty.
UWAGA: Pełnomocnictwo Wykonawca załącza do oferty w formie oryginału lub poświadczone notarialnie ,,za zgodność z oryginałem".
7. GWARANCJA:
Minimalny okres gwarancji na wykonanie czynności oraz części użyte
do wykonania przedmiotu zamówienia, wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
8. DODATKOWE WYMAGANIA:
Zostały zawarte w projekcie umowy w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. WARUNKI WYKONANIA USŁUGI:
9.1. Wykonawca zobowiązuje się, że na 6 dni roboczych przed przystąpieniem do wykonania zadania, Wykonujący usługę dostarczy Zamawiającemu informację z określeniem terminu wykonania zadania.
9.2. Wykonawca wykaże osoby, które będą miały wgląd do dokumentacji powykonawczej, posiadające aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli minimum POUFNE ważne w okresie obowiązywania umowy oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia
w zakresie ochrony informacji niejawnych (po wejściu w życie ustawy
o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2018 r.). Wykaz osób należy sporządzić według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego;
9.3. Wykonawca wykaże osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego;
9.4. Kierownik robót musi posiadać: uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz zaświadczenie o przynależności
do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ważne w okresie trwania umowy.
9.5. Wykonawca zobowiązuje się, że posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego min. III stopnia, o klauzuli POUFNE, ważne przez okres obowiązywania umowy;
9.6. Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze przedmiotu umowy muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9.7. W przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do podjęcia czynności związanych
z usunięciem niesprawności w czasie nie dłuższym niż 6 godzin
od otrzymania powiadomienia.
10.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu ustalonego w pkt 10.3., Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
11.1. Zostały zawarte w projekcie umowy w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
11.2. Wykonawca, którego ofertę wybrano, przed zawarciem umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto.
11.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy - NBP O/Okręgowy Bydgoszcz 27 1010 1078 0106 2113 9120 1000 - ,,ZABEZPIECZENIE N.W.U. - NR SPRAWY 09/ZO/U/INFR/2018". Kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dostarczyć do Zamawiającego (Sekcja Zamówień Publicznych) w dniu zawarcia umowy.

Uwagi:
3. TRYB POSTĘPOWANIA: (podstawa prawna)
Art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz rozdział 10 § 2 Regulaminu Udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane
w 11 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Bydgoszczy.
12. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
12.1. Wykonawca w oparciu o załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego określi cenę za całość zamówienia, w złotych polskich (PLN),
z podaniem kwoty brutto (cyfrowo i słownie) w załączniku nr 3
do zapytania ofertowego w pkt 6. Jeżeli Wykonawca skalkuluje inną niż 23 % stawkę podatku VAT, zobowiązany jest podać
w ofercie podstawę prawną takiego działania. Wykonawca do formularza ofertowego wpisuje cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
12.2. KRYTERIA WYBORU OFERT:
A. CENA OFERTY - 60 %
B. GWARANCJA - 40 %
Kryterium
Waga [%]
Liczba punktów
Ocena kryterium wg wzoru
C
Cena oferty brutto
60%
60
Wartość brutto oferty z najniższą ceną
C = ----------------------------------------------------- x 100 x 60 %
Wartość brutto oferty badanej
G
Gwarancja
40%
40
Okres gwarancji oferty badanej (m-ce)
G = ---------------------------------------------------- x 100 x 40 %
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (m-ce)
Razem
100%
100

A. Ocena kryterium CENA dokonana będzie na podstawie sumarycznej ceny brutto zawartej w formularzu oferty - pkt. 6 oraz wg powyższego wzoru;
B. Ocena kryterium GWARANCJA dokonana będzie na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu oferty - pkt. 11 oraz wg powyższego wzoru;
UWAGA:
minimalny okres gwarancji wynosi 36 m-cy
maksymalny okres gwarancji wynosi 60 m-ce
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy od minimalnego, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy zostanie przyznana punktacja jak za maksymalny czas gwarancji.
12.3. Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która spełni wszystkie warunki określone przez Zamawiającego i uzyska najwyższy bilans punktów łącznie za dwa kryteria.
12.4. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwie
lub więcej ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
12.5. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014, poz. 915).
12.6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. TERMIN PŁATNOŚCI:
Forma płatności - przelew do 30 dni, liczonych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym protokołem odbioru
(wg zapisów w §7 ust. 4 projektu umowy).
15. INNE POSTANOWIENIA:
W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu ofertowym mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 1986), a w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami, przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025); oraz przepisy innych szczegółowych aktów prawnych obowiązujących w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.
16. SPOSÓB POWIADOMIENIA WYKONAWCY O WYBORZE OFERTY:
Pisemnie - fax, e-mail lub pocztą.
17. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Projekt umowy;
3. Formularz ofertowy;
4. Wykaz osób;

Kontakt:
10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, jednak nie później niż do dnia 07.11.2018 r.
do godz. 10:00.
14. OSOBA DO KONTAKTU PROWADZĄCA POSTĘPOWANIE:
Katarzyna KOŁODZIEJSKA e-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.