Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i...

Przedmiot:

Wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów w budynkach

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
ul. Teofila Noniewicza 10
16-400 Suwałki
powiat: Suwałki
tel. 87 562 84 32 fax 87 562 84 55
biuro.rektor@pwsz.suwalki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe nr K0-140.382.8.2018 na wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego budynków PWSZ w Suwałkach
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznej okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów w budynkach PWSZ w Suwałkach, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z art. 62 ust.l pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2018, poz. 1202 t.j. z późn.zm.).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Kontrolą należy objąć:
a) elementy budynku, budowli i instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
c) przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne), sprawność wentylacji mechanicznej w tym sprawdzenie drożności i wydajności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
Zakres przeglądu:
a) zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych, elementy ścian zewnętrznych (attyka, filary, gzymsy), balustrady itp.,
b) urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,
c) elementy do odwodnienia budynku oraz obróbki blacharskie,
d) pokrycia dachowe,
e) instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
f) urządzenia stanowiące zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku,
g) elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku,
h) przejścia przyłączy instalacyjnych budynku,
i) inne elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
j) kontrola i oględziny przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, k) badanie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, 1) badanie prawidłowości podłączeń kominowych, m) pomiar ciągu kominowego,
n) ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń i wylotów wraz ze wskazaniem
koniecznych do wykonania prac likwidujących nieprawidłowości, o) sprawdzenie sprawności zamontowanych urządzeń wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych; p) sprawdzenie czy występują ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości
mogące stanowić zagrożenie. Z przeprowadzonych przeglądów należy sporządzić 2 egzemplarze protokołów w wersji papierowej -oddzielnie dla każdego budynku. Sporządzoną dokumentację Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności.

CPV: 71631300-3

Dokument nr: K0-140.382.8.2018

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój 222, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.bip.pwsz.suwalki.pl.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: e-maila, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: PWSZ w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki do dnia 09.11.2018 r. do godz. 11.00. z opisem na kopercie/lub temacie e-maila: ,,Oferta na wykonanie rocznej okresowej kontroli sprawdzeniu stanu technicznego budynków PWSZ w Suwałkach".

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2018 r.

Wymagania:
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
a) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w na terenie miasta Suwałk
e) jest związany ofertą do dnia 30 listopada 2018 roku.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz z zaparafowanym wzorem umowy. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie oraz miały ponumerowane strony.
3. Zamawiający nie będzie informował oferentów o wynikach postępowania.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kontakt:
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ewa Zielińska pod numerem telefonu 87 5628437 oraz adresem email: e.zielinska@pwsz.suwalki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.