Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace związane z odnowieniem pomieszczeń biurowych

Przedmiot:

Prace związane z odnowieniem pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Rządowe Centrum Legislacji
al. J. Ch. Szucha 2/4
00-582 Warszawa.
powiat: Warszawa
(22) 694-73-83
zamowienia_wzp@rcl.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
Prace związane z odnowieniem pomieszczeń biurowych usytuowanych na V p.
budynku przy
ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie
2.1. Przedmiotem zamówienia są;
1) prace malarskie w 35 pokojach biurowych o łącznej po w. użytkowej
ok. 606,00 m i wysokości ok. 2,86 m,
2) prace związane z naprawą uszkodzonych parapetów oraz ich pomalowaniem farbą
olejną w kolorze białym w 13 pokojach wskazanych przez Zamawiającego,
3) prace związane z naprawą stolarki drzwiowej w 7 pokojach wskazanych
przez Zamawiającego.
2.2. Szczegółowy wykaz pokoi do malowania stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
2.3. Zamawiający wymaga użycia do malowania ścian farb lateksowych emulsyjnych,
antyrefleksyjnych, matowych - marka fabryczna ,,MAGNAT Ultra Matt" w kolorze
śnieżnobiałym.
2.4. Zakres prac przewidywanych do wykonania:
oczyszczenie i umycie ścian;
- uzupełnienie ubytków odpowiednią masą szpachlową, wyrównanie, wygładzenie
oraz właściwe zagruntowanie powierzchni ścian pod malowanie;
- oczyszczenie i umycie kontaktów elektrycznych, kratek nawiewnych/
wentylacyjnych, ramek kasetonów, framug okiennych, itp.;
- dwukrotne malowanie ścian.
2.5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie
do wykonania prac dodatkowych tj.:
- zabezpieczenia przed zabrudzeniem korytarzy prowadzących do pomieszczeń,
w których będą wykonywane prace malarskie oraz samych pomieszczeń
malowanych;
- zabezpieczenie folią malarską mebli i sprzętów przed zabrudzeniem;
- zdjęcia zasłon vertical;
- założenia verticali po malowaniu;
- naprawy uszkodzonych parapetów oraz ich pomalowaniu farbą olejną w kolorze
białym w 13 pokojach wskazanych przez Zamawiającego;
- naprawy stolarki drzwiowej w 7 pokojach wskazanych przez Zamawiającego.

Dokument nr: RCL.BA.2711.25/2018, 10/2018

Specyfikacja:
Zamawiający informuje, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej
dla wykonawców w dniu 7 listopada 2018 r. o godzinie 10;00 w celu szczegółowego
zapoznania się z przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny:
w trakcie wizji lokalnej zostaną udostępnione pomieszczenia przeznaczone
do malowania;
- zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres
e-mail: wwicik@rcl.gov.pl; (Zamawiający wymaga podania imienia i nazwiska
osoby/osób zainteresowanych udziałem w wizji);
- Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej,
niż wskazany powyżej.
Zamawiający informuje, że wszystkie materiały (farby) niezbędne do wykonania
ww. prac zostaną zakupione przez Zamawiającego.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
8.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 8 listopada 2018 r. do godziny: 12;00.
8.2. Ofertę można złożyć:
8.2.1. osobiście w siedzibie Rządowego Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4
Kancelaria Ogólna z dopiskiem na kopercie:
Zapytanie ofertowe nr 10/2018
Oferta na
,,Prace związane z odnowieniem pomieszczeń biurowych usytuowanych na V p.
budynku przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie"
8.2.2. przesyłając pocztą (lub kurierem) na adres: Rządowe Centrum Legislacji, al. J.
Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa z dopiskiem na kopercie - jak w pkt 8.2.1.
8.2.3. przesyłając drogą elektroniczną na adres: zamowienia_wzp@rcl.gov.pl (należy
dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty,
o których mowa w pkt 7 zapytania).
8.3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 8.1. zostaną niezwłocznie zwrócone
bez otwierania.
8.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną. Oferta musi być podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie wykonane będzie w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
Miejsce wykonania zamówienia:
Budynek biurowy przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie.

Wymagania:
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
6.1. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym
także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki
cenotwórcze.
6.2. Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Zamawiający do oceny oferty doliczy wszelkie podatki i składki w tym
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy,
które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby
naliczyć i odprowadzić.
7. Dokumenty wymagane od Wykonawcy (zawartość oferty):
7.1. Wypełniony formularz oferty.
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy Wykonawców
prowadzących działalność gospodarczą.

Uwagi:
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższa cena brutto za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia.
10. Uwagi końcowe:
10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia
bez podania przyczyny.
10.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi
Wykonawcami.
10.4. Wykonawcom uczestniczącym w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu
odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania albo jego unieważnienia.
10.5. Ocena zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego. przeprowadzona zostanie
na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie wykonawca zawarł w swej
ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty
z wymaganiami.
10.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
10.7. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Centrum do zawarcia umowy, jak
również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych.

Kontakt:
Zamawiający:
Skarb Państwa - Rządowe Centrum Legislacji, al. J. Ch. Szucha 2/4,00-582 Warszawa.
Osoba ze strony Zamawiającego wyznaczona do kontaktu:
Pan Waldemar Wicik, tel. (22) 694-73-83, e-mail: wwicik@rcl.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.