Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
14521z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 1220102240, faks +48123418487
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 w Krakowie, dzielnica Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 w Krakowie, dzielnica Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 155/2018. 1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych - teren przed Szkołą Podstawową nr 155 w Krakowie, dz. 170/3 obr. 7, jedn. ewid. Nowa Huta. 1.2 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie dz. 170/3 obr. 7, jedn. ewid. Nowa Huta, a w szczególności: 1.2.1 wycinkę drzew i krzewów, 1.2.2 budowę elementów małej architektury (urządzeń zabawowych, siłowych i komunalnych) wraz z nawierzchnią bezpieczną EPDM, 1.2.3 demontaż fragmentu istniejącej nawierzchni utwardzonej, 1.2.4 przebudowę fragmentu istniejącej nawierzchni utwardzonej (wg projektu), 1.2.5 budowę nowej nawierzchni asfaltowej (wg projektu), 1.2.6 budowę nawierzchni żwirowej na geokracie (wg projektu), 1.2.7 budowę boiska z sportowego z nawierzchnią sportową, modułową, polipropylenową (wg projektu), 1.2.8 budowę bieżni asfaltowej (wg projektu), 1.2.9 malowanie gier sportowych na nawierzchni asfaltowej (wg projektu), 1.2.10 zakup, dostawę i montaż ławek (4 rodzaje) wraz z fundamentowaniem (wg projektu), 1.2.11 zakup, dostawę i montaż koszy na śmieci z daszkiem, uchylnych wraz z fundamentowaniem (wg projektu), 1.2.12 demontaż oraz ponowny montaż istniejących stołów do ping-ponga (wg projektu), 1.2.13 zakup, dostawa i montaż stołu z betonu architektonicznego wraz z siedziskiem (wg projektu), 1.2.14 demontaż oraz ponowny montaż istniejących stojaków na rowery wraz z wykonaniem nawierzchni żwirowej na geokracie (wg projektu), 1.2.15 wykonanie, dostawę i montaż karmnika dla ptaków wg. projektu, 1.2.16 wykonanie, dostawę i montaż domków dla motyli wg. projektu, 1.2.17 zakup, dostawę i montaż urządzenia Parkour - siłownia zewnętrzna wraz z nawierzchnią bezpieczną EPDM (wg projektu), 1.2.18 budowa piłkochwytów przy boisku wraz z fundamentowaniem (wg projektu), 1.2.19 zakup, dostawa i montaż bramkokoszy wraz z fundamentowaniem (wg projektu), 1.2.20 rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej i wykonanie trawników parkowych siewem 1.3 W zakresie kolorystyki wszystkich elementów małej architektury oraz urządzeń, Zamawiający dopuszcza tolerancję w zależności od palety danego oferowanego producenta, co zostanie uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą przed podpisaniem umowy. 1.4 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. 1.5 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zaakceptowania projektu organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności związanych z procedurami Zarządu Infrastruktury i Transportu m.in. dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZIKiT 7) i zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZIKIT (procedura ZIKiT 12), jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR, wzory oświadczeń i protokołów, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik B do S i będące jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). 1.7 Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiOR. 1.8 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.9 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.10 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.12 Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. 1.13 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w S przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w S, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do S), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w S, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w S, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z S. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w S jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w S, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.14 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, murarskie oraz montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem nawierzchni oraz wykonujące czynności porządkowe były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. Zamawiający podkreśla, iż podana ilość osób jest minimalna, a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji zamówienia takiej ilości osób, o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, aby umowa realizowana była należycie i terminowo. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do dnia 18 grudnia 2018r., liczonym od dnia zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty dla całości zamówienia wyliczonej w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić w formie kosztorysów uproszczonych wraz z zestawieniem materiałów, urządzeń i wyposażenia. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej S oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w S i jej załącznikach, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorysy uproszczone plus zestawienie materiałów, urządzeń i wyposażenia z nośnikami cenotwórczymi stanowiącymi podstawę do wykonania kosztorysów i pozwalających na weryfikację zgodności z wymaganiami opisanymi w S i jej załącznikach. Ewentualne braki w wycenach pozycji robót oraz materiałów i sprzętu w kosztorysie uproszczonym nie stanowią podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z S i jej załączników w cenie oferty. Kosztorysy uproszczone i zestawienia materiałów wraz opisem stanowią jedynie podstawę do oceny zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami S oraz do rozliczenia ewentualnych robót zamiennych lub zaniechanych. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1 co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na elementy i urządzenia, tj. dostarczone lub wykonane obiekty małej architektury wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.2 co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 5.3 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia, 5.4 Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia). 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część S. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w S. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część S

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 500266664-N-2018, 155/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na wstępie należy podnieść, iż zamówienie na opisany wyżej zakres przedmiotowy było pierwotnie procedowane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 130/2018, ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.09.2018r. pod nr 617220-N-2018. Niemniej postępowanie to zostało unieważnione, z uwagi na zaistnienie okoliczności wynikających z art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegających odrzuceniu. Ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi między innymi, iż na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) tego aktu, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) PZP ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uwzględniając powołaną podstawę prawną, przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne niniejszej sprawy, uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki wynikające z przywołanego art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, a w konsekwencji można udzielić przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z zaproszonym Wykonawcą. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane, gdyż w zorganizowanym na ten sam zakres przetargu nieograniczonym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość udzielenia zamówienia zaproszonemu do negocjacji Wykonawcy, tj. Floraj Sp z o. o., Spółka Komandytowa, ul. Poselska 27, 03-931 Warszawa Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Floraj Sp z o. o., Spółka Komandytowa, , ul. Poselska 27, 03-931, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.