Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie namułu z dna akwenu w rejonie pomostu i trapu

Przedmiot:

Usunięcie namułu z dna akwenu w rejonie pomostu i trapu

Data zamieszczenia: 2018-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rudna
ul. Plac Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
powiat: lubiński
faks: 76 7492117 telefon 76 7492100
sekretariat@rudna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Rudna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
Usunięcie namułu z dna akwenu w rejonie pomostu i trapu w ramach zadania
,,Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia".
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Zamówienie obejmuje Usunięcie namułu z dna akwenu w rejonie pomostu i trapu
w ramach zadania inwestycyjnego pn"Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia"
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót zał. Nr 2

Dokument nr: SI 271 B-671 5S.2018

Składanie ofert:
8 .MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w punkcie obsługi klienta (parter urzę-
du) lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Rudnej ul. Plac Zwycięstwa 15,
59-305 Rudna , w terminie do dnia 09.11.2018r godz. 12;00

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI : 30.11.2018r.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30.000,00 EURO ( art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U.2018. poz.1986).
6. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.
6.1.Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty wynikające z realizacji warunków
określonych w zapytaniu ofertowym. Podstawą określenia ceny ofertowej winien być
kosztorys ofertowy, który powinien zawierać wszystkie pozycje wykazane w przedmiarach
robót oraz inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia np. związane z
organizacją i likwidacją placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy,
UWAGA:
Cena ofertowa winna wynikać z kosztorysu ofertowego i zawierać ryzyko
wykonawcy związane ze stosowaniem ceny ryczałtowej przy realizacji zamówienia
6.2 Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w polskich
złotych (PLN).
6.3 Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
7 .OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
7.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może
złożyć tylko jedną ofertę.
7.2 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz
podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do
reprezentacji wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
7.3 Ofertę należy złożyć na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.
7.4 Do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo, o ile umocowanie prawne do reprezentacji wykonawcy nie wynika
z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych,
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej
c) kosztorys ofertowy
8.2 Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego. Za-
mawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesła-
nej przez wykonawców drogą pocztową.
8.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: ,,Oferta
-Usunięcie namułu z dna akwenu w rejonie pomostu i trapu w ramach zadania inwesty-
cyjnego w ramach zadania p.n. Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia ,,wraz
napisem ,,Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert".

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego
są:
Bogusława Szocik - inspektor d/ s inwestycji tel .76 7492 123.
Renata Michalik - inspektor ds. inwestycji tel. 76 7492 124.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.