Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Obsługa geodezyjna budowy

Przedmiot:

Obsługa geodezyjna budowy

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa
Pawła Włodkowica 2C
03-262 Warszawa
powiat: Warszawa
601635082
zrbcyklop@o2.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/11390
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Obsługa geodezyjna budowy
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Obsługa geodezyjna budowy
Cel zamówienia
Obsługa geodezyjna budowy
Przedmiot zamówienia
inwestycji obejmuje:
o Wytyczenie budowli na terenie budowy.
Zadaniem wytyczenia w terenie jest zapewnienie tym obiektom usytuowania zgodnego z projektem, planem zagospodarowania działki, pozwoleniem na budowę. Bardzo ważne jest usytuowanie wytyczanych obiektów względem sąsiednich istniejących, bądź projektowanych obiektów oraz względem granic nieruchomości
o Kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy.
W trakcie budowy kontrolowanie w sposób ciągły, czy budowane obiekty są zgodne z planowanym ich usytuowaniem. Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego
o Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
Po zakończeniu prac budowlanych niezbędne jest wykonanie pomiarów i docelowo map z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą- czyli wprowadzenie na zasadniczą mapę gminy (oraz do ewidencji gruntów i budynków) nowopowstałych obiektów.

CPV: 73120000-9

Dokument nr: 11390

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa
ul. Pawła Włodkowica 2C
03-262 Warszawa

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łazy
Harmonogram realizacji zamówienia
od dnia podpisania umowy do pełnego zakończenia procedur, nie później jednak niż do 31.07.2019

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) Posiada uprawnienia do projektowania w podanym zakresie.
c) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia w zakresie przedstawionym w zapytaniu.
d) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Oferent, który:
o Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
o Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 5%???????????????? udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
a) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
? Cena (waga 100%),
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa
Adres
ul. Pawła Włodkowica 2C 2C
03-262 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa
NIP
1132808811
Numer naboru
POIR.03.02.01-IP.03-00-001/18
Załączniki
Brak załączników
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sylwia Przeździak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
601635082

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.