Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
4581z ostatnich 7 dni
15010z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót ogólnobudowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa
ul. Pawła Włodkowica 2C
03-262 Warszawa
powiat: Warszawa
601635082
zrbcyklop@o2.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/11391
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót ogólnobudowlanych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót ogólnobudowlanych
Cel zamówienia
wyłonienie oferenta na roboty ogólnobudowlane
Przedmiot zamówienia
. Objęcie kierownika budowy
2. Organizacja placu budowy
a. Zaplecze (kontenery; sanitarne, socjalne, biurowe)
b. Ochrona placu budowy
c. Wykonanie planu BIOZ
d. Ogrodzenie tymczasowe od strony; wschodniej, zachodniej, północnej
e. Utrzymanie w czystości drogi dojazdowej do działki (droga przemysłowa w SSE)
f. Oświetlenie dla potrzeb budowy
3. Transport pionowy i poziomy.
4. Roboty budowlane;
a. Roboty ziemne (poza usunięciem humusu i karp które wykona Inwestor poprzez inną firmę)
- wykopy pod fundamenty
- zasypki
- wykonanie i utrzymanie odpowiednich dróg, dojazdów na terenie działki (podbudowy pod przyszłe drogi, place, płytę posadzkową w hali)
b. kompleksowe wykonanie kanalizacji pod posadzkowej
c. wykonanie uziomu w elementach budowli zgodnie z dokumentacją projektową.
d. fundamenty pod hale stalową,
e. konstrukcja żelbetowo - murowa budynku- biurowego - socjalnym
f. wykonanie wszystkich elementów na górnym stropie (attyki, kominy, murki itp.)
f. wykonanie wszystkich warstw na górnym stropie budynku biurowo - socjalnym ( wykonanie spadków, ocieplenia, wierzchnie krycie) wg projektu.
Wykonawca będzie wszystkie prace wykonywał zgodnie z przepisami BHP.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 11391

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 09-11-2018
Miejsce i sposób składania ofert
MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa
ul. Pawła Włodkowica 2C
03-262 Warszawa

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: łukowski Miejscowość: Łazy
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia - od dnia 12.11.2018 r. do dnia 31.01.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) Posiada uprawnienia do projektowania w podanym zakresie.
c) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia w zakresie przedstawionym w zapytaniu.
d) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Oferent, który:
o Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
o Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 5%???????????????? udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
f) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
g) Okres ważności oferty - minimum 30 dni od daty zakończenia niniejszego zapytania ofertowego.
h) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
i) Rozliczenia między Zamawiającymi, a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
b) Posiada uprawnienia do projektowania w podanym zakresie.
c) Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia w zakresie przedstawionym w zapytaniu.
Potencjał techniczny
Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia w zakresie przedstawionym w zapytaniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
a) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
? Cena (waga 100%),
3. Cenę oferty należy wyrazić;
? w złotych polskich,
Wykluczenia
d) Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega Oferent, który:
o Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
o Jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 5%???????????????? udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa
Adres
ul. Pawła Włodkowica 2C 2C
03-262 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
MAR-BUD Sp. z o.o. Budownictwo Sp. Komandytowa
NIP
1132808811
Numer naboru
POIR.03.02.01-IP.03-00-001/18

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sylwia Przeździak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
601635082

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.