Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych

Przedmiot:

Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY SPYTKOWICE
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
powiat: wadowicki
tel.: 33 87 91 820, fax: 33 87 91 560
umowy@spytkowice.net.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Spytkowice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 - 116 Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, ul. Szkolna 14
1. Prace obejmować będą:
Budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Spytkowicach, ul. Szkolna 14
Zakres robót obejmuje:
1) Pochylnia: palisada beton. na ławie betonowej, podsypka piaskowa, podbudowa tłuczniowa, kostka bezfazowa szara,
2) Chodnik: obrzeża betonowe na ławie betonowej, podbudowa tłuczniowa, kostka bezfazowa szara,
3) Poszerzenie płyty spocznika do szer. 150 cm,
4) Posadzki z płytek GRES antypoślizgowe,
5) Cokoliki i policzki wys. 15 cm z płytek GRES,
6) Profil okapowy aluminiowy,
7) Balustrady pochylni z poręczami na wys. 0,75 m i 0,90 m z rur nierdzewnych polerowanych,
8)Balustrady schodowe z pochwytem stalowym na wys. 1,10 m z rur nierdzewnych polerowanych
9)Balustrady spocznika z pochwytem stalowym na wys. 1,10 m z rur nierdzewnych polerowanych
Uwaga: Roboty związane z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych będą prowadzone na remontowanym i czynnym obiekcie, w związku z czym harmonogram prac Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym tak aby była możliwa kontynuacja robót remontowych szkoły.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - stanowi załącznik do Zaproszenia do składania ofert tj. projekt techniczny oraz przedmiar robót.
8. Wykonawcy zobowiązany będzie do:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza budowy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
2) zorganizowania zaplecza budowy, prawidłowego oznakowanie i zabezpieczenie robót,
3) zapewnienia kierownika budowy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualny zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
4) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
5) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami,
6) posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy objętych umową oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z prowadzeniem tych prac, w następstwie których Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
7) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
8) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji robót budowlanych, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
9) wywozu i utylizacji na swój koszt materiałów pochodzących z rozbiórki, wszelkich odpadów powstających w wyniku prowadzonych robót zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska oraz gospodarowania odpadami.
10) nadzoru i koordynacji prac podwykonawców (w przypadku powierzenia im robót),
11) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia,
12) korzystania z punktów poboru energii elektrycznej, wody wyłącznie do celów budowy
i socjalnych związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz zapłaty za zużyte media;
13) zgłoszenia robót do odbioru oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru robót.

Dokument nr: IT.271.3.17.2018.JS

Składanie ofert:
13. Oferty należy składać:
Na załączonym formularzu Nr 1 do ogłoszenia, do którego należy dołączyć Załącznik Nr 2, Nr 3. W/w dokumenty należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - Pochylnia dla osób niepełnosprawnych ZSP Spytkowice, ul. Szkolna 14" na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 8791 560, e - mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia 09.11.2018 r.

Miejsce i termin realizacji:
10. Termin realizacji zadania: 30 dni od popisania zlecenia

Wymagania:
Zaproszenie do składania ofert
Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro

2. Zamawiający załączył przedmiary robót, które należy traktować wyłącznie jako dokument pomocniczy i rozpatrywać wyłącznie jako wskazanie ilości, rodzajów prac do wykonania w ramach zamówienia. Przyjmuje się, że wykonawca zapoznał się z terenem, opisem przedmiotu zamówienia, jaki ma zostać wykonany i sposobem jego wykonania. Całość robot należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w przedmiarze robót. Pozycje w przedmiarach robot opisują roboty objęte umową w sposób skrócony. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiarów robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu do oferty.

4. Podstawą obliczenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzeniem w formie ryczałtu
(w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego) jest wartość podana jako cena oferty, która musi pokrywać wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac niezależnie od tego czy są one szczegółowo, czy nie opisane w zaproszeniu i przedmiarze robót. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia.

5. Roboty należy wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, projektem technicznym oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności wymogami Prawa Budowlanego, bhp, ppoż. i branżowych.

6. Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia winny spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.883 z późn. zm.). Materiał powinien posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty lub aprobaty, które Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora Nadzoru oraz dołączyć do materiałów odbiorowych.

7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wskazane przez Wykonawcę na etapie składania ofert, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w projekcie technicznym, przedmiarze robót. Użyte nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: ,,lub równoważne". Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego rozwiązania (materiały, urządzenia, itp.) przed ich zastosowaniem, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych.
9. Warunki rozliczenia robót:
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia - w formie ryczałtu.
2) Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
3) Odbiór robót będzie zakończony protokołem odbioru robót potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
4) Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi fakturą po dostarczeniu protokół końcowego odbioru robót.
11. Gwarancja:
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - minimum 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji jakości należy określić poprzez wskazanie pełnych miesięcy.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z Zamawiającym terminie. Do udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
12. Warunki wymagane od wykonawców:
Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz spełniać warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej tj.
1) w zakresie wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia oferty roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w szczególności wykonania: co najmniej jedna robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości minimum 10 000,00 zł brutto.
Wykonawca oświadczy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
14. Istotne postanowienia zlecenia:
a) podstawą wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego końcowego odbioru robót podpisany przez Zamawiającego,
b) termin płatności do 30 dni, od daty złożenia prawidłowej faktury na Dzienniku Podawczym,
w formie przelewu na rachunek podany na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

Kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad (usterek),
c) z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.
15. Kryteria oceny ofert :
Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami
a) Kryterium - cena - 80%
Oferta z najkorzystniejszą ceną otrzyma 80 punktów, a pozostałe proporcjonalnie mniej.
b) Kryterium - okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty - 20%
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty otrzyma 20 punktów,
a pozostałe proporcjonalnie mniej.

16. Wybór oferty
1. Oferta, która otrzyma największą końcową ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
17. Informacja o wyborze wykonawcy:
Wykonawcy zostaną powiadomieni o złożonych ofertach i wyborze oferty w sposób zaznaczony w formularzu ofertowym.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.