Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego

Przedmiot:

Świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
ul. Minorytów 3
45-017 Opole
powiat: Opole
tel.: 77 453 78 72 fax: 77 453 78 72, 77 453 92 16
e.przybylska@cmjw.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na świadczenie usługi pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą;.
Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, w
Opolu, ul. Minorytów 3 - etap III, wykonanie robót branży budowlanej.
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
- prace remontowe na budynku (naprawy i malowanie całej elewacji),
- termomodernizację ściany zewnętrznej budynku C,
- zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół budynku, w tym usuwanie barier
architektonicznych (obudowa wentylacji, zabudowa nowego wejścia głównego do obiektu w tym
montaż daszku i pylonów kamiennych, zmiana wyglądu elewacji na ścianie z drzwiami
garażowymi, rozbiórka ogrodzenia, zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym do
obiektu w tym wymiana nawierzchni, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, uporządkowanie i
uzupełnienie zieleni, montaż ławki itp.)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Pełnienie nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zin.) nad projektem architektoniczno-budowlanym przebudowy
budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu przy ul. Minorytów 3, na podstawie
którego realizowane są ww. roboty budowlane.
2) Zamawiający wymaga aby nadzór autorski począwszy od dnia podpisania umowy realizowany był
co najmniej 4 razy na wezwanie Zamawiającego.

4) Prowadzone roboty wykonywane są w oparciu o pozwolenie budowlane.
3. Zamawiający informuje, ze budynek Muzeum wpisany jest do rejestru zabytków Województwa
Opolskiego pod nr 2278/91.

Składanie ofert:
8. Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail: e.przybylska@cmjw.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 9 listopada br. do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin zakończenia inwestycji: do 28.12.2018 r.
5. Termin wykonania zamówienia tj. usługi pełnienia nadzoru autorskiego: zamówienie będzie
realizowane od dnia podpisania umowy w sprawie pełnienia nadzoru autorskiego do czasu
zakończenia realizacji zadania tj. dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

Wymagania:
6. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwiska osoby, które będzie pełnić usługę nadzoru
autorskiego, wraz z podaniem numeru uprawnień, jak poniżej:
Pan/i.................................posiadający uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń nr........................
Oferta na usługę pełnienia nadzoru autorskiego za cenę: .............................. zł
.........................zł brutto
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełniając warunki niniejszego zapytania
ofertowego, zaoferuje najniższą cenę za wykonanie zleconej usługi.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez
podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu
sporządzania niniejszego zaproszenia.
11. Zamawiający informuje że ww. zadanie realizowane jest w ramach projektu: ,,Prace
konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/YIII F
(344) Lamsdorf (Łambinowice) wraz z modernizacją budynku i otoczenia Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (Osi priorytetowej V -
Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 - Ochrona dziedzictwa
kulturowego i kultury, Poddziałania 5.3.1 - Dziedzictwo kulturowe i kultura.
12. Zamawiający informuje, że zamówienie jest finansowane ze środków:
1) Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na
lata 2014-2020,
2) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Promesa,
3) Samorządu Województwa Opolskiego

Uwagi:
13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych z art. 13 RODO
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO", informujemy że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Centralne
Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Opolu, przy ul. Minorytów 3.
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z
Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres cmjw@cmjw.pl
lub telefonując pod numer: 77 453 78 72
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania.
5) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia,

Kontakt:
Dane kontaktowe:

tel.: 77 453 78 72
fax: 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
9. Szczegółowych informacji w zakresie w/w zamówienia udziela:
Ewa Przybylska - kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. 77/453 78 72 w. 103,
e-mail: e.przybylska@cmjw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.