Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
14790z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biblioteka Publiczna w Gródku
Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek
powiat: białostocki
85 7184 425
Województwo: podlaskie
Miasto: Gródek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
,,Zakup energii elektrycznej"

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne.
Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 do zaproszenia - wykaz obiektów,
których dotyczy zamówienie. Łączny szacowany wolumen w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r
- 4500,00 kWh:
l. - zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 3:
- szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. wynosi 4500,00 kWh,
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje
Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej
2 Wykonawca umowy sprzedaży energii elektrycznej, niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia
przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Kod CPV: 09.30.00.00 - 2 - energia elektryczna, słoneczna i jądrowa

CPV: 09.30.00.00 - 2

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert:
Biblioteka Publiczna w Gródku
ul. Chodkiewiczów 4
16 - 040 Gródek
Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zakup energii elektrycznej" w terminie
do dnia 10.11. 2018 r. do godz. 15:00.
Kryterium oceny ofert - cena 100 %.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:

Do obiektów opisanych w załączniku nr 4 do zaproszenia od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia dopuszcza się jedynie w przypadku wystąpienia problemów w przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr I do zaproszenia

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia
3) aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem", z wyjątkiem formularza ofertowego i oświadczeń Wykonawcy.
Składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Uwagi:
Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
1) Formularz ofertowy
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4) Projekt umowy:
- załącznik nr 1 do umowy - pełnomocnictwo.
- załącznik nr 1 do pełnomocnictwa - wyszczególnienie obiektów

Kontakt:
Biblioteka Publiczna w Gródku

ul. Chodkiewiczów 4

16 - 040 Gródek

tel. 85 7184 425

Biblioteka Publiczna w Gródku
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek
tel. (85) 7184 425

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.