Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
724z dziś
4581z ostatnich 7 dni
15010z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sześciu pomieszczeń

Przedmiot:

Remont sześciu pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 61 54 444 Faks: 12 61 54 012
sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Remont sześciu pomieszczeń na parterze w budynku KP Muszyna, ul. Zielona 1A

Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie prac remontowych w tym:
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- wymiana nawierzchni posadzek ,
- malowanie ścian i sufitów,
- wykonanie gładzi,
- wymiana lamp, gniazd wtykowych , łączników
- montaż drzwi antywłamaniowych 1 szt.

Dokument nr: 297.AG.2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert:
2018-11-09 12:00
Ofertę należy przesłać do dnia: 9.11.2018 r. do godz. 12.00
w sposób:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 17 grudnia 2018 r.
MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Siedziba KP Muszyna przy ul. Zielonej 1A.

Wymagania:
Wzór oferty stanowi zał. nr 2.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Zakres robót w zał. nr 1 - Przedmiar robót
Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

Wymagane warunki serwisu i gwarancji:

- czas gwarancji 24 miesięcy ,

Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
Inne:
IV. Informacje dot. danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr 279.AG.2018
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1764);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.
V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

Cena oferty

Uwagi:
Załączniki: nr 1 - Przedmiar robót

nr 2 - wzór oferty

Kontakt:
osoba do kontaktu: Tomasz Staszczak nr tel. (12) 61-54-904., 602 810 551

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.