Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3724z ostatnich 7 dni
13067z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa linii oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa linii oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2018-11-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Kampinos
ul. ul. Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos
powiat: warszawski zachodni
tel. 0-22 725-00-40, faks 0-22 725-04-44
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kampinos
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Podkampinos - II etap"
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej kablowej sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Podkampinos w gminie Kampinos. Do działek, przez które przebiega inwestycja, należą: o działki ewidencyjne o numerach: 34/7, 48/2, 48/5 w obrębie Podkampinos - własność prywatna; o działka ewidencyjna o numerze 46, obręb Podkampinos - władający Urząd Gminy Kampinos; Obszar inwestycji zamyka się w granicach ww. działek. W obszarze objętym inwestycją znajdują się napowietrzne sieci elektroenergetyczne nN-0,4kV, droga gminna publiczna nr 410326W oraz podziemne urządzenia infrastruktury technicznej (wodociągowa, energetyczna). Prace powinny być prowadzone, mając na uwadze treść: o decyzji nr 11/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Wójta Gminy Kampinos 16 sierpnia 2016 r. (znak: ŚG.6733.10.2016.AU); o protokołu z narady koordynacyjnej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (znak: OD.6630.341.2018); Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 18/G1/WP/01632 do sieci dystrybucyjnej wydanymi dnia 25 czerwca 2018 r. przez PGE Dystrybucja S.A, sieć kablowa YAKXS 4x25 mm2 będzie odgałęzieniem od istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, a przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci. Linię należy podłączać przelotowo do tabliczek przyłączeniowych umieszczonych we wnękach zaprojektowanych słupów oświetleniowych. W związku z jednofazowym zasileniem linii, 2 żyły kabla pozostaną w rezerwie. Na skrzyżowaniach kabla z drogą oraz podziemną infrastrukturą techniczną, kabel należy umieścić w osłonie rurowej karbowanej dwuściennej ?75 mm. Zakres robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji obejmuje: o wykonanie wykopów pod kablową linię oświetleniową oraz prefabrykowane fundamenty pod słupy oświetleniowe; o montaż i stawianie słupów oświetleniowych; o układanie kabla oświetleniowego i bednarki uziemiającej w wykopie wraz z zasypaniem wykopu, o montaż nowych wysięgników i opraw oświetleniowych; o podłączenie kabli; o podłączenie urządzeń pod napięciem; o obsługę geodezyjną; o badania i pomiary instalacji; o przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (sprzed inwestycji); Po wykonaniu prac należy zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uprawnionemu geodecie. Zgodnie z projektem budowlanym będącym załącznikiem do niniejszego SIWZ, należy zastosować słupy oświetleniowe stalowe typu S-80/6-3 o wysokości 8,0 m wraz z wysięgnikiem typu ST (kąt nachylenia 5°, długość wysięgnika 2,0 m, wysokość montażu oprawy - 8 m). Słup posadowiony na fundamencie typu F150/200. Ilość zaprojektowanych słupów oświetleniowych z wysięgnikiem - 4 kpl. Na zaprojektowanych słupach należy zamontować oprawy oświetleniowe LED (4 szt.) o następujących parametrach: o materiał korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo, o oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami, o oprawa o budowie pozwalającej na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego, o stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne - min. IK08, o szczelność komory optycznej - min. IP66, o szczelność komory elektrycznej - min. IP66, o moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty - 35W, o znamionowe napięcie pracy - 230V/50Hz, o układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja mocy), o ochrona przed przepięciami - 10kV, o rodzaj źródła światła - LED, o minimalny strumień świetlny źródeł światła - 4400 lm, o zakres temperatury barwowej źródeł światła - 3900-4300K, o wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009, o oprawa posiadająca deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego środka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych i katalogami, a w szczególności całość robót powinna odpowiadać wymaganiom normy N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". Podłączenie do czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać po uprzednim, zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy. Ze względu na uzbrojenie terenu roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności, aby nie doprowadzić do uszkodzenia istniejącej infrastruktury. Po zakończeniu robót należy wykonać badania i próby pomontażowe, a zastosowane materiały muszą być zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. Po podpisaniu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji technicznej, w skład którego wchodzą: o projekt budowlany, o przedmiar robót, o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, o dokonane zgłoszenie budowy sieci, dla którego organ nie wniósł sprzeciwu. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa przedstawi Zamawiającemu przed zamontowaniem opraw oświetleniowych dokumenty potwierdzające parametry, wymiary, wytrzymałość oraz sposób ich montażu w celu weryfikacji spełnienia wymagań określonych w dokumentacji projektowej. Kopie projektu budowlanego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opinii dendrologicznej są załącznikami do niniejszego Zaproszenia. Szczegółowy zakres prac został określony w przedmiarze stanowiącym załącznik do Zaproszenia. Jeśli do wykonania przedmiotu zamówienia będą konieczne dodatkowe uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami, Wykonawca wykona je na własny koszt. Przede wszystkim ma obowiązek zgłosić zajęcie pasa drogowego oraz ponieść z tego tytułu opłaty, jak również wykonać, zatwierdzić i wprowadzić projekt tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiający dołącza do niniejszej Zaproszenia przedmiar robót jako materiał pomocniczy, w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ilości oraz charakter prac i dokonać wyceny prac, opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia

CPV: 45231400-9

Dokument nr: 500268336-N-2018, FZ.271.115.2018.WR

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonym uprzednio postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W dniu 15 października 2018r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - nr ogłoszenia o zamówieniu 636517-N-2018. W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert tj. do 30.10.2018r. do godz. 12.00 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zaistniała przesłanka opisana w art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie w/w przesłanki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Elektromontażowych " ELEKTROBUDEX" Dariusz Chodak, , Gaj 7, 96-515, Teresin, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.