Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie utworzenia Parku

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie utworzenia Parku

Data zamieszczenia: 2018-11-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 1220102240, faks +48123418487
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie utworzenia Parku Reduta w Krakowie - prace podobne, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie utworzenia Parku Reduta w Krakowie - prace podobne, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 157/2018. 1.1 Zakres prac obejmuje w szczególności dostawę oraz montaż dodatkowych ławek w rejonie boiska, ocynk i malowanie proszkowe balustrad, wykonanie powłoki antygraffiti na powierzchniach z betonu architektonicznego, wykonanie odwodnienia wraz z drenażem oraz wykonanie obrzeży stalowych przy nawierzchniach typu N3 w ramach utworzenia Parku Reduta w Krakowie. 1.1.1 Szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w dokumentacji projektowej i we wzorze umowy oraz załącznikach jak i załączonych nadzorach autorskich nr 03 i 04 (1 plik w formacie pdf) oraz instrukcji i specyfikacji programu R3Trees. 1.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy niezbędnego materiału, przygotowania podłoża oraz gwarantuje i odpowiada za jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami opisanymi w S i jej załącznikach. 1.2 Po wykonaniu robót teren należy uporządkować. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. 1.3 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: 1.3.1 zagwarantowania wszystkich niezbędnych materiałów, narzędzi oraz sprzętu do wykonania robót, 1.3.2 zabezpieczenia terenu prowadzonych prac oraz stosowania materiałów, sprzętu zgodnie z wymogami BHP, 1.3.3 wykonania prac zgodnie z zakresem zawartym w nadzorach autorskich oraz ustalonym na naradach budowy, 1.3.4 wykonania dokumentacji powykonawczej, 1.3.5 uporządkowania miejsca po przeprowadzeniu prac (rekultywacja terenu), 1.3.6 terminowego wykonania zadania. 1.4 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.5 Podstawą odbioru wykonanych prac będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego oraz dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja fotograficzna oraz inwentaryzacja w aplikacji R3Trees. 1.6 Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy jakie poniesie lub może ponieść w związku z realizacją prac lub innych czynności związanych z ich realizacją, w tym w szczególności zakup, dostawę, w tym transport, wyładunek i przeniesienie lub montaż, wyposażenie ekip roboczych, zakup użytych materiałów, należyte oznakowanie i zabezpieczenie prac, ewentualną rekultywację terenu i uporządkowanie miejsca pracy, koszty organizacji i zabezpieczenia ruchu, usługi dotyczące zieleni. 1.7 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, a w szczególności dotyczące prac ziemnych, instalacyjnych, obsługi maszyn budowlanych, czynności montażowych, prac w zakresie nawierzchni, jak i prac porządkowych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 917 z późn. zm.). Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji zamówienia takiej ilości osób, o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, aby umowa realizowana była należycie i terminowo. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) S terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację - kosztorysy uproszczone w zakresie robót budowlanych z podaniem cen jednostkowych, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej S oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w S i jej załącznikach. 5. Wykonawca musi zaoferować: 5.1. co najmniej 60 - miesięcy na roboty budowlane, 5.2. co najmniej 60 - miesięcy rękojmi, 5.3. gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz konserwację i przeglądy wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część S. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w S. 9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część S

Dokument nr: 500268066-N-2018, 157/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie utworzenia Parku Reduta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 157/2018. Zamówienie podobne, które polega na powtórzeniu robót jest następstwem wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 9/2018, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 16.02.2018r., pod nr 519648-N-2018, jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.02.2018r. określono de facto tożsamy zakres zamówienia, a zatem zamówienie powtarzające się jest podobne, a nawet zgodne z zakresem zamówienia podstawowego. Zamawiający ponadto, w przywołanym powyżej w zamówieniu podstawowym, przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegających na powtórzeniu określonego zakresu robót. Zakres prac mających być przedmiotem zamówienia powtarzającego będzie realizowany na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a w szczególności wykonania robót budowlanych zgodnie z podstawowymi wymaganiami SIWZ i jej załączników, w tym ze wzorem umowy. Ustawa PZP stanowi, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki można zawrzeć umowę między innymi w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym przypadku, Zamawiający w treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 50% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a dotyczących w szczególności robót budowlanych, a w tym między innymi remontu lub budowy nawierzchni, dostawy i montażu elementów małej architektury oraz nasadzeń zieleni zgodnie z podstawowymi wymaganiami SIWZ i jej załączników, w tym zgodnie z warunkami wzoru umowy. W przedmiotowym przypadku zamówienie podobne jest udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 11.05.2018r. Ponadto zamówienie powtarzające się nie przekracza łącznie zakładanych 50% wartości zamówienia podstawowego, gdyż wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 8 365 853,66 zł netto, tak więc 50% wartości zamówienia podstawowego wynosi kwotę 4 182 926,83 zł netto. Przy tym zamówienie jest udzielane temu samemu Wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego, tj. Firmie Krisbud Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Lipcowej 58 w Trzebini (32-540). Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia podobnego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP. Istniejące uwarunkowania, jak i obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie robót podobnych (powtarzających się) jest możliwie i zasadne, a przy tym należy je powierzyć dotychczasowemu Wykonawcy umowy. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane. Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz z przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość a zarazem potrzeba udzielenia zamówienia podobnego polegającego na powtórzeniu analogicznych robót budowlanych wskazanemu Wykonawcy na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Krisbud Sp. z o.o., biuro@krisbud.pl, ul. Lipcowa 58, 32-540, Trzebinia, kraj/woj. małopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.