Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pustostanów lokali mieszkalnych

Przedmiot:

Remont pustostanów lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2018-11-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
ul. ul. gen. Józefa Bema 70
01-225 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 6323215, faks 22 6327242
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2018 roku 6 szt
1. Opis przedmiotu zamówienia Prace objęte przedmiotem zamówienia obejmują roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne, które należy wykonać zgodnie z protokółami określającymi zakres prac remontowych w lokalu oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, będącymi integralną częścią niniejszego zaproszenia. Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą w formie inwentaryzacji budowlanej. Dopuszczalne wartości remontów lokali mieszkalnych wskazane w formularzu oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz wzorze umowy, określone zostały w Uchwale nr 13941/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 05.10.2018 r. Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy, będący integralną częścią niniejszego zaproszenia. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 3 osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), tj. w szczególności 1 osoba wykonująca prace ogólnobudowlane, 1 osoba wykonująca prace sanitarne oraz 1 osoba wykonująca prace elektryczne

Dokument nr: 500269091-N-2018, ZP.26.220.2018.LW

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. pkt 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne W dniu 25.07.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nr IOT/255/2018 (załącznik do wniosku) nakazującą natychmiastowe wyłączenie z użytkowania trzech klatek schodowych budynku przy ul. Piaskowej 9. Uchwałą nr 4472/2018 z dnia 19.09.2018 r. i nr 4473/2018 z dnia 19.09.2018 r. Zarząd Dzielnicy Ochota oraz Uchwałą nr 4842/2018 z dnia 18.09.2018 r. Zarząd Dzielnicy Bielany przekazał dla Dzielnicy Wola do dyspozycji lokale mieszkalne celem zasiedlenia w związku z koniecznością wykwaterowania lokali w budynku przy ul. Piaskowej 9. Przed zasiedleniem konieczne jest ich wyremontowanie. Z uwagi na wyjątkową sytuację, której zamawiający nie mógł przewidzieć wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia polegającego na remoncie pustostanów lokali mieszkalnych, na które nie zostały wydane przez Wydział Zasobów Lokalowych skierowania do zawarcia umowy najmu. W ramach zamówienia z wolnej ręki planowany jest remont w 6 lokalach tj.: Grójecka 46/50 m. 4, Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10 m. 110, Przy Agorze 16A m. 48, Wrzeciono 36 m. 54, Wrzeciono 36 m. 63, Josepha Conrada 3B m. 20, na kwotę 221 799,99 zł netto. Mając na uwadze decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą natychmiastowe wyłączenie z użytkowania trzech klatek schodowych w budynku przy ul. Piaskowej 9 zasadnym jest udzielenie Wykonawcom zamówienia z wolnej ręki. Powyższy tryb postępowania pozwoli na szybkie wyłonienie wykonawców prac remontowych objętych przedmiotowym zamówieniem, zapewni ciągłość realizowanych zadań oraz ich prawidłowe wykonanie, celem zapewnienia lokali mieszkalnych wykwaterowanym mieszkańcom. Uzasadnienie prawne Proponowany tryb z wolnej ręki wynika z faktu, że zachodzi okoliczność zgodnie z art. 67 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ,,ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia" Wskazane w ww. decyzji PINB art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust.2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowią, że w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym - organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. Ponadto w tej decyzji organ nadzoru budowlanego zakazał użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu. W rezultacie skutkuje to wymogiem natychmiastowej realizacji zamówienia polegającego na remoncie wytypowanych lokali mieszkalnych, celem ich zapewnienia dla mieszkańców wykwaterowywanych w trybie pilnym z budynku położonego przy ul. Piaskowej 9. Niemożliwym przy tym jest zachowanie terminów przewidzianych dla innych trybów, w szczególności przetargu nieograniczonego (w tym ostatnim przypadku okres do zawarcia umowy to co najmniej 30 dni). W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się do wyjątkowych sytuacji umożliwiających zastosowanie przedmiotowego trybu należy zaliczyć m.in. awarie, niespodziewane wypadki wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2018 roku (3 szt.) - część I tj.: Wrzeciono 36 m. 54, Wrzeciono 36 m. 63, Josepha Conrada 3B m. 20.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ADG CONTINENTAL Sp. z o.o. , , ul. Solec 81B lok. A-51, 00-382, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m. st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa w 2018 roku (3 szt.) - część II tj.: Grójecka 46/50 m. 4, Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10 m. 110, Przy Agorze 16A m. 48.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
DOLBET Dolny Robert, , ul. Skierkowskiego 6, 09-408, Płock, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.