Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3725z ostatnich 7 dni
13828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - Modernizacja zabytkowego budynku

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - Modernizacja zabytkowego budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. ul. Senatorska
00-099 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 223 124 400, faks 223 124 490
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego" - na podstawie opracowania pn. ,,Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego" w dzielnicy Praga Północ w Warszawie, uzyskanego w wyniku konkursu architektoniczno-urbanistycznego ,,ULICE NOWEJ PRAGI"
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1.Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym 1)wykonanie projektu budowlanego zamiennego obejmującego projekt zagospodarowania wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (w 6 egz.), 2)wykonanie projektów wykonawczych - (w 6 egz.), w tym: a) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, b) projekt zieleni, c) projekt gospodarki zielenią istniejącą, d) projekt małej architektury 3)wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) - w 6 egz., 4)wykonanie kosztorysów robót budowlanych wraz z szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia - w 2 egz. 2.Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu działki (m.in. zieleni, ciągów pieszych, miejsc wypoczynku i placu zabaw, ogrodzenia wraz z bramą i furtkami, śmietnika, miejsc postojowych dla rowerów, oświetlenia). UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projektowanie uniwersalne - oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania z uwzględnieniem wytycznych Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych. "Uniwersalne projektowanie" nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 25 października 2012 r.). 3.Poszczególne opracowania należy wykonać w formie: 1)papierowej w ilościach jw. 2)elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a)projekt budowlany i projekty wykonawcze - dla rysunków w formacie dwg/dxf; (w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych Dz.U. z 2012 poz.) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc); b)kosztorysy robót budowlanych - w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath); c)STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia - w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz pdf. 3)Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, natomiast po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu skan całej dokumentacji, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy: 1.Rozpoczęcie: - niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2.Zakończenie: - w terminie do dnia 30.06.2020 r., w tym: 1) zakończenie dokumentacji projektowej - do dnia 27.02.2019 r. 2) zakończenie robót budowlanych - w terminie do dnia 30.06.2020 r

Dokument nr: 500269088-N-2018, RZP-II-WI/15/DZP-1/2018

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art.67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt 6) Ustawy Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Zakres niniejszego zamówienia pokrywa się z zakresem przewidzianym w SIWZ. Zamawiający zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu o numerze 548749-N-2017 z dnia 12.07.2017, jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XXXII ust. 7 przewidział udzielenie zamówień uzupełniających w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym na dzień ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego". W ramach zamówień uzupełniających Zamawiający przewidział wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu wokół Pałacyku Konopackiego. Zgodnie z umową nr 47/DZP-2/2017 Wykonawca miał wykonać projekt zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Szczegółowy projekt zagospodarowania miał zostać wykonany na podstawie pracy konkursowej Ulice Nowej Pragi. W związku z tym w dniu 31.01.2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem St. Warszawa reprezentowanym przez P. Piotra Sawickiego Z-cę Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a firmą WXCA Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia było wykonanie opracowania pn. ,,Szczegółowa koncepcja zagospodarowania otoczenia Pałacyku Konopackiego w dzielnicy Praga Północ w Warszawie w odniesieniu do wyników konkursu architektoniczno - urbanistycznego Ulice Nowej Pragi". Celem umowy było opracowanie najlepszego rozwiązania dla zagospodarowania terenu wokół Pałacyku Konopackiego oraz zaproponowanie nowych rozwiązań tak, aby możliwe było stworzenie najwyższej jakości przestrzeni publicznej w jego bezpośrednim otoczeniu. Dotychczasowy Wykonawca dokumentacji i robót (umowa nr 47/DZP-2/2017) firma Budimpol Sp. z o.o. wykonuje prace budowlane w budynku oraz na terenie inwestycji przy ul. Strzeleckiej 11/13 w zakresie ujętym w decyzji o pozwoleniu na budowę. Wobec tego udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki obecnemu Wykonawcy na roboty uzupełniające dotyczące zagospodarowania, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) - jest uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
BUDIMPOL Spółka z o.o., , ul. Mroźna nr 13A, 03-654, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.