Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3951z ostatnich 7 dni
12078z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja pływalni letniej

Przedmiot:

Modernizacja pływalni letniej

Data zamieszczenia: 2018-11-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
ul. Plac Wiosny Ludów 2
61-831 Poznań
powiat: Poznań
tel. 618842010, faks 618666004
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego pn. Modernizacja pływalni letniej w Parku Kasprowicza w Poznaniu ul. Jarochowskiego 5 i 5a (ZWR)
Przedmiot zamówienia podobnego stanowią: a)wykonanie odwodnień liniowych przy brodziku, basenie hamownym i basenie sportowym, b)montaż bramy technicznej w ogrodzeniu wraz z wykonaniem dojazdu, c)ogrodzenie istniejącego placu street workout, d)wykonanie fragmentu ogrodzenia przy basenie sportowym, e)rozbudowa pomieszczeń toalet w budynku biurowym, f)budowa nowej ściany działowej w budynku biurowym, g)rekultywacja zewnętrznych terenów zielonych kąpieliska, h)montaż elementów malej architektury, i)wykonanie brodzika przejściowego, j)budowa placu street workout, k)montaż kołowrotów z systemem kontroli dostępu, l)rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku kas, wraz z wykonaniem niezbędnych dostaw/usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

Dokument nr: 500269059-N-2018, PIM/11/18/ZP92/2017-106

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych "Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności [...] w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości". Wskazane powyżej przesłanki udzielenia zamówienia podobnego zostały spełnione z uwagi na to, że: - udzielenie zamówienia podobnego nastąpi w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego - zamówienia podstawowego udzielono w dniu 10 października 2017 r. w wyniku zawarcia umowy nr RU-185/PIM/17/RSz/2017-106, - udzielenie zamówienia podstawowego nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego - nr ref. postepowania PIM/08/17/ZP46/2017-106 - nr ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień publicznych Urzędu Zamówień Publicznych: 566578-N-2018 z dnia 09/08/2017; - krótki opis przedmiotu zamówienia podstawowego: ,,Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja pływalni letniej w Parku Kasprowicza w Poznaniu ul. Jarochowskiego 5 i 5a", w tym w szczególności wykonanie modernizacji niecek basenowych brodzika, to jest wyłożenie niecek płytami ze stali kwasoodpornej w konstrukcji spawanej, montaż atrakcji wodnych, budowa instalacji wodno- kanalizacyjnej i instalacji technologicznej uzdatniania wody, wymiana instalacji elektrycznej, prace związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową toru do street workout i boiska do koszykówki, wraz z pracami budowlanymi polegającymi na wykonaniu w elewacji budynku wymiany okien i drzwi wraz z ociepleniem budynku. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia obejmuje także usługi i dostawy, związane z wykonywanymi robotami budowlanymi. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, w szczególności opisanych wg ,,Wspólnego słownika zamówień" (CPV): a) główny przedmiot: 45.20.00.00-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej b) pozostałe: 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45112000-5 roboty w zakresie usuwania gleby, 45262311-4 Betonowanie konstrukcji, 45262310-7 Zbrojenie, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. Przedmiot zamówienia obejmuje także usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi" - udzielenie zamówienia podobnego nastąpi dotychczasowemu Wykonawcy, tj.: PPUH TRANSCOM Sp. z o.o. ul. Józefowska 5, 40-144 Katowice - możliwość udzielnie zamówień podobnych była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego - Biuletyn Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych - sekcja II.7): Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy do 40% wartości zamówienia. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego. - zamówienie podobne polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych/usług co stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem - przedmiot zamówienia podobnego stanowią: a) wykonanie odwodnień liniowych przy brodziku, basenie hamownym i basenie sportowym, b) montaż bramy technicznej w ogrodzeniu wraz z wykonaniem dojazdu, c) ogrodzenie istniejącego placu street workout, d) wykonanie fragmentu ogrodzenia przy basenie sportowym, e) rozbudowa pomieszczeń toalet w budynku biurowym, f) budowa nowej ściany działowej w budynku biurowym, g) rekultywacja zewnętrznych terenów zielonych kąpieliska, h) montaż elementów malej architektury, i) wykonanie brodzika przejściowego, j) budowa placu street workout, k) montaż kołowrotów z systemem kontroli dostępu, l) rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku kas, - wskazane powyżej roboty budowlane/usługi znajdują swoje odpowiedniki w przedmiocie zamówienia podstawowego, opisanego przez Zamawiającego za pomocą wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także pomocniczych/orientacyjnych przedmiarach robót. - tożsama pozostaje lokalizacja robót - obszar pływalni letniej w Parku Kasprowicza w Poznaniu. - całkowita wartość zamówienia podobnego: 1 280 320,41 zł - równowartość 296 940,98 euro nie przekracza wartości zamówień podobnych uwzględnionych podczas szacowania wartości całkowitej zamówienia podstawowego - przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego Zamawiający przewidział zamówienia podobne o wartości netto do kwoty 4 552 845,53 zł, co stanowiło równowartość 1 090 528,04 euro (przy całkowitej wartości zamówienia podstawowego w wysokości 15 934 959,35 zł, co stanowiło ówcześnie równowartość 3 816 848,15 euro). W związku z powyższym możliwe jest udzielenie zamówienia podobnego zgodnie ze wskazanym zakresem.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.