Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów przeznaczonych do remontu łazienki

Przedmiot:

Zakup materiałów przeznaczonych do remontu łazienki

Data zamieszczenia: 2018-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 61 54 444 Faks: 12 61 54 012, tel. 14 64-42-235
mateusz.chmiest@malopolska.policja.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-21 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Zakup materiałów przeznaczonych do remontu łazienki
Opis przedmiotu zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej ustawą zgodnie z Decyzją Nr 45/2017 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie ze zm.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa niżej wymienionych materiałów malarskich oraz wyposażenia :

Przedmiot

JM

Ilość

Kabina prysznicowa narożna, szkło mrożone, kwadratowa 80 cm x 80 cm wraz z brodzikiem i syfonem

Szt.

1

Zestaw prysznicowy Zestaw prysznicowy KFA Sjenit + Aquila

Szt.

1

Umywalka Koło Rekord 40 cm x 33 cm wraz z syfonem

Szt.

1

Płytki ścienne 20 cm x 30 cm, kolor jasny beż

M2

15

Płytki podłogowe, kolor beż

M2

4

Listwa narożna plastikowa do płytek, kolor beż, długość 3m

Szt.

1

Fuga, kolor beż

Kg

10

Klej do płytek wewnętrzny, worek 25 kg

Worek (25 kg)

13

Grunt z piaskiem kwarcowym

L

5

Uni Grunt

L

20

Krzyżyki do płytek 1,5 mm

Opakowanie

2

Silikon sanitarny, biały

Szt.

2

Emulsja Eko Śnieżka 10l

Szt.

12

Dokument nr: 307.AG.2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert:
2018-11-21 10:00
Przedmiot zamówienia:

Informacje ogólne:

Ofertę należy przesłać do dnia: 21.11.2018 r. do godz. 1000:

w sposób:

- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A

- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927

- lub przesłanie na adres e-mail: mateusz.chmiest@malopolska.policja.gov.pl

Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do 28.11.2018.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Dostawa do: Komisariat Policji w Szczucinie
Ul. Kościuszki 48
33-230 Szczucin

Wymagania:
3. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.

V. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:
Kryterium wyboru oferty będzie cena.

Uwagi:
IV. Informacje dot. danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych są następujące:
iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup materiałów przeznaczonych do remontu łazienki w budynku KP Szczucin wraz z dostawą, 307.AG.2018:
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1764);
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami archiwizacyjnymi;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e (i.c.) RODO.g

Kontakt:
2. Osoba do kontaktu: Radosław Chrabąszcz tel. 14 64-42-235

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.