Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2517z ostatnich 7 dni
10744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2018-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie
ul. M.C. Skłodowskiej 12
12-100 Szczytno
powiat: szczycieński
tel. 89 624 21 41
zozszczytno@op.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Szczytno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE UMOŻLIWIAJACE UTWORZENIE W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą zadania inwestycyjnego pn.: DOSTOSOWANIE NFRASTRUKTURY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE UMOŻLIWIAJACE UTWORZENIE W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji zgodnie z dokumentacją projektową budowlano-wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanymi dalej ,,Dokumentacją Projektową", Decyzją pozwolenia na budowę, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Umową na wykonanie prac budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i stosowanych materiałów budowlanych;
3) kontrolę nad dostawami i montażem sprzętu, urządzeń medycznych oraz wyposażenia zgodnie z Dokumentacją Projektową;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
5) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych;
6) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania;
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
8) kontrolowanie rozliczeń budowy.
3. Roboty budowlane przewidziane w ramach zadania obejmują m.in.:
a) przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,
b) wykonanie zbrojenia terenu, w tym m.in.: roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, przyłącza c.o., budowa przyłącza energetycznego,
c) budowę budynku z pomieszczeniami opieki medycznej połączonego łącznikiem
z istniejącym budynkiem głównym szpitala,
d) prace w zakresie instalacji w budynku, w tym: gazów medycznych,
e) prace wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
f) wyposażenie, w tym meble medyczne i urządzenia medyczne,
g) zagospodarowanie terenu, w tym: roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
i parkingów.
4. Warunki prowadzenia robót budowlanych:
Organizacja budowy oraz związane w tego tytułu zobowiązania Wykonawcy robót budowlanych zostały szczegółowo określone w projekcie um.o roboty budowlane, .

Dokument nr: ZOZ-P-9A/2018

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,

Składanie ofert:
XIII. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert
1. Ofertę na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu oferty należy złożyć
w terminie do dnia 07.12.2018r.godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego:
2. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie ze wskazaną data, godziną i miejscem ponosi Wykonawca.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania umowy
Wymagany termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Planowany termin zakończenia wykonywania robót budowlanych: do dnia 30.11.2019r.
UWAGA! Przystąpienie do realizacji umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE UMOŻLIWIAJACE UTWORZENIE W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO - uwarunkowane jest otrzymaniem dofinansowania z MZ.i podpisaniem z nim umowy.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), bez stosowania ustawy
do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

IV. Warunki udziału
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem polegającym na rozbudowie lub budowie budynku na działalność medyczną i zdrowotną
oraz
2. dysponują osobami, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, tj.:
1) osobą posiadającą uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień oraz doświadczeniu w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na minimum jednej budowie związanej z rozbudową lub budową budynku opieki zdrowotnej,
oraz
2) osobą posiadającą uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień oraz doświadczeniu w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na minimum jednej budowie związanej z rozbudową lub budową opieki medycznej
oraz
3) osobą posiadającą uprawienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z minimum 5 letnim doświadczeniem od dnia nadania uprawnień oraz doświadczeniu w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na minimum jednej budowie opieki zdrowotnej.
Wskazane osoby muszą posiadać aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, jeśli osoby te spełniają warunki określone dla każdej z podanych funkcji.
Informację o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami należy podać
w Załączniku nr 2 do oferty.
VI. Warunki płatności
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie proporcjonalnie do odebranych
i zafakturowanych robót budowlanych, do wysokości 90% wynagrodzenia brutto określonego w umowie.
2. Pozostałe wynagrodzenie, w wysokości 10%, płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego i rozliczeniu robót nadzorowanych przez Wykonawcę.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego, który zawiera zapis: ,,Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac".
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, w odniesieniu do zakresu rzeczowego robót budowlanych określonych szczegółowo w dokumentacji budowlano-wykonawczej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót. W cenie należy ująć koszty dojazdu oraz inne koszty Wykonawcy związane
z wykonaniem zamówienia, oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,
w szczególności z tego tytułu, iż nie przewidział wszystkich okoliczności, nieuwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku
i powinna zawierać podatek od towarów i usług VAT wg obowiązujących przepisów
na dzień złożenia oferty.
VIII. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywana należycie.
Wymagane przez Zamawiającego doświadczenie opisane zostało w pkt. IV Warunki udziału, ust. 1 zaproszenia. Wykaz usług należy złożyć wg wzoru - Załącznik nr 1 do oferty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
Wymagania Zamawiającego, co do kwalifikacji osób wykonujących przedmiot zamówienia, opisane zostały w pkt. IV Warunki udziału, ust.2 pkt. 1-5 zaproszenia. Wykaz osób należy złożyć wg wzoru - Załącznik nr 2 do oferty.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wg wzoru - Załącznik nr 3 do oferty).
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
IX. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy
1. Załącznikiem do zaproszenia jest sporządzony przez Zamawiającego projekt umowy - Załącznik nr 5 do zaproszenia.
2. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy.

X. Informacja o podwykonawcach
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie najniższą ceną.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wyjaśnień lub wezwania Wykonawcy
do uzupełnienia lub poprawienia oferty zgodnie z przepisami art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wyjaśnień tylko od Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza. Nie złożenie wyjaśnień lub brak uzupełnienia oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty. Ewentualne dalsze uzyskiwanie wyjaśnień do złożonej oferty odbywać się będzie zgodnie z rankingiem oceny ofert.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelna, podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
3. Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane w zaproszeniu
w formie oryginału lub kopii. Dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone na każdej zapisanej stronie ,,za zgodność z oryginałem" i opatrzone imienną pieczątką
i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
4. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
5. Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz napisem: ,,Oferta na: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE UMOŻLIWIAJACE UTWORZENIE W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO.............".
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie to, musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, oznaczonej dodatkowo napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z dodatkowym napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane
w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytywane.
XVI. Informacja o wyborze oferty
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców na piśmie.
XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
1. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
2. W dniu podpisania umowy, wybrany Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokumenty:
1) kserokopie uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji
w budownictwie (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
2) aktualne wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
oraz:
3) oświadczenia osób o przyjęciu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
4) kopię opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Kontakt:
XIV. Osoby upoważnione do kontaktu
Osoby upoważnione do kontaktu: Bohdan Diaków tel. 89/623-21-41

Ewentualne pytania należy kierować na piśmie i przesłać drogą elektroniczną: zozszczytno@op.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.