Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
440z dziś
3001z ostatnich 7 dni
12200z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania, materiałów oraz innych akcesoriów i...

Przedmiot:

Dostawa urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania, materiałów oraz innych akcesoriów i środków technicznych

Data zamieszczenia: 2018-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 32 332 66 20, faks 32 332 66 47
przetargi@starostwo.gliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania, materiałów oraz innych akcesoriów i środków technicznych na potrzeby wyposażenia pracowni nauki zawodu dla szkół realizujących projekt ,,Dobre wykształcenie - lepsza praca" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - z podziałem na części
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Dostawa urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania, materiałów oraz innych akcesoriów i środków technicznych na potrzeby wyposażenia pracowni nauki zawodu dla szkół realizujących projekt ,,Dobre wykształcenie - lepsza praca" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - z podziałem na części 1.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania, materiałów oraz innych akcesoriów i środków technicznych na potrzeby wyposażenia pracowni nauki zawodu dla szkół realizujących projekt ,,Dobre wykształcenie - lepsza praca" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Opis części zamówienia: I.Wyposażenie do nauki zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie II.Wyposażenie do nauki zawodu technik mechanik w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie III.Wyposażenie do nauki obróbki drewna i prac budowlanych w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ

Część nr: 1 Nazwa: I.Wyposażenie do nauki zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania, materiałów oraz innych akcesoriów i środków technicznych na potrzeby wyposażenia pracowni nauki zawodu dla szkół realizujących projekt ,,Dobre wykształcenie - lepsza praca" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Opis części zamówienia: I.Wyposażenie do nauki zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 31000000-6, 44000000-0, 38424000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Granacja i rękojmia 20,00
Termin dostawy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia zawarcia umowy

Część nr: 2 Nazwa: II.Wyposażenie do nauki zawodu technik mechanik w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania, materiałów oraz innych akcesoriów i środków technicznych na potrzeby wyposażenia pracowni nauki zawodu dla szkół realizujących projekt ,,Dobre wykształcenie - lepsza praca" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Opis części zamówienia: II. Wyposażenie do nauki zawodu technik mechanik w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 31000000-6, 44000000-0, 38424000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: do 7 dni od dnia zawarcia umowy

Część nr: 3 Nazwa: III.Wyposażenie do nauki obróbki drewna i prac budowlanych w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania, materiałów oraz innych akcesoriów i środków technicznych na potrzeby wyposażenia pracowni nauki zawodu dla szkół realizujących projekt ,,Dobre wykształcenie - lepsza praca" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Opis części zamówienia: III. Wyposażenie do nauki obróbki drewna i prac budowlanych w Zespole Szkół Specjalnych w Pyskowicach
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39300000-5, 44000000-0, 38424000-3, 31000000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 39300000-5,31000000-6,44000000-0,38424000-3

Dokument nr: 654974-N-2018, WRI-RZPO.272.0019.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiatgliwicki.finn.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ
Adres:
Starostwo Powiatowe w gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 7
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca:Część I A)Nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - zrealizował: - 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto lub - 2 zamówienia o sumarycznej wartości nie mniejszej niż 40 000 zł brutto w ramach których dostarczono urządzenia, narzędzia, oprzyrządowanie, materiały oraz inne akcesoria i środki techniczne służące do pracy elektryka. Część II i Część III Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1. b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a)wykazu dostaw (Załącznik nr 5) wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jak również brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku wykonawca zamieszcza informację dotyczącą miejsca (publikator, witryna internetowa, itp.), w którym oświadczenia lub dokumenty te się znajdują. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja i rękojmia 20,00
Termin dostawy 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.