Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia

Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia

Data zamieszczenia: 2018-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
powiat: Siemianowice Śląskie
tel. 327 605 200, faks 327 605 280
ratusz@um.siemianowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siemianowice Śląskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej". 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 (dwie) Części. 2.1. Część 1 zamówienia: ,,Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej" 2.1.1. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia oraz należy uwzględnić transport, załadunek, rozładunek i wniesienie. 2.1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3a do SIWZ. 2.1.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). 2.1.4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19b lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 18F. 2.1.5. Na dostarczone towary (elektronarzędzia) będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 2.2. Część 2 zamówienia: ,,Zakup wraz z dostawą narzędzi na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej" 2.2.1. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia oraz należy uwzględnić transport, załadunek, rozładunek i wniesienie. 2.2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3b do SIWZ. 2.2.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5b do SIWZ). 2.2.4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19b lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 18F. 2.2.5. Na dostarczone towary będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych Części (także na całość zamówienia). 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 5. Zamawiający - w odniesieniu do Części 1, Części 2 nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 6. Zamawiający - w odniesieniu do Części 1, Części 2 nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 zamówienia: ,,Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 1 zamówienia: ,,Zakup wraz z dostawą materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej" 1.1. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia oraz należy uwzględnić transport, załadunek, rozładunek i wniesienie. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3a do SIWZ. 1.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a do SIWZ). 1.4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19b lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 18F. 1.5. Na dostarczone towary (elektronarzędzia) będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 1.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych Części (także na całość zamówienia). 1.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 1.9. Zamawiający - w odniesieniu do Części 1 nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 1.10. Zamawiający - w odniesieniu do Części 1 nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44512000-2, 44511200-7, 43300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Część 2 zamówienia: ,,Zakup wraz z dostawą narzędzi na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Część 2 zamówienia: ,,Zakup wraz z dostawą narzędzi na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej" 2.1. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia oraz należy uwzględnić transport, załadunek, rozładunek i wniesienie. 2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty Dodatku nr 3b do SIWZ. 2.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5b do SIWZ). 2.4. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 19b lub do magazynu Zamawiającego przy ul. Wyzwolenia 18F. 2.5. Na dostarczone towary będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 2.6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych Części (także na całość zamówienia). 2.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2.9. Zamawiający - w odniesieniu do Części 2 nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 2.10. Zamawiający - w odniesieniu do Części 2 nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44512000-2, 44511200-7, 43300000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 44512000-2,44511200-7,43300000-6

Dokument nr: 654966-N-2018, RK.271.106.2018; ZP.rp.94.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.msiemianowicesl.finn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 poz. 1113) lub złożyć osobiście bądź za pośrednictwem posłańca
Adres:
Kancelaria Podawcza Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105, kod 41-103 Siemianowice Śląskie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w/w zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na potrzeby oceny ofert, oferta odnoszącą się do danej Części musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego odpowiednio Dodatek nr 1a do SIWZ, Dodatek nr 1b do SIWZ. b) Formularz cenowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Dodatek nr 4a do SIWZ w odniesieniu do Części 1 (Załącznik nr 1 do oferty), Dodatek nr 4b w odniesieniu do SIWZ do części 2 (Załącznik nr 1 do oferty). c) Oświadczenie sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty). d) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) (Załącznik nr 3 do Oferty) e) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane. 2.1 Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty), wypełnia i podpisuje Wykonawca. 2.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wypełnione i podpisane Oświadczenie stanowiące Dodatek nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2 do Oferty), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Zamawiający nie określił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.1.Oświadczenia oraz dokumenty dotyczące Wykonawcy/ów występujących wspólnie oraz innych podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5.2. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 6. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzane w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.