Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem

Przedmiot:

Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem

Data zamieszczenia: 2018-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dunajec Sp. z o.o.
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek Nad Dunajcem
powiat: nowosądecki
Telefon: 18 441 62 28
m.sadlon@dunajec-grodek.pl.
Województwo: małopolskie
Miasto: Gródek Nad Dunajcem
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę komory redukcyjnej wraz z osprzętem, według poniższego wykazu:

Lp.

Nazwa i typ urządzenia

Ilość [szt.]

Doszczegółowienie

1.

Studnia żelbetowa z betonu C35/4 pełniąca rolę komory redukcyjnej

1

Komora o wymiarach 2400 x 1500 x 1800, grubość ściany 180 mm, typu ciężkiego, zamontowane stopnie złazowe zgodne z Polskimi Normami w kolorze żółtym, beż wykonania otworów pod rurociąg.

2.

Przejście szczelne np. Integra

2

3.

Właz dn600 zamykany szczelny min. klasy B125

1

4.

Zasuwa kołnierzowa krótka dn150 PN16

4

np. Hawle nr kat. 4000E1, DN150 lub równoważne

5.

Zasuwa kołnierzowa krótka dn100 PN16

2

np. Hawle nr kat. 4000E1, DN100 lub równoważne

6.

Filtr siatkowy dn100

1

np. Hawle nr kat. 9910 Filtr siatkowy dn100

7.

Łącznik amortyzacyjny kołnierzowy lub wstawka montażowo-demontażowa

1

np. łącznik typ ZKB dn100 149B5146C SCOLA lub wstawka dn100 np. Hawle nr kat 9810 lub równoważne

8.

Zawór napowietrzająco - odpowietrzający dwustopniowy dn50 połączenie kołnierzowe, PN16, powierzchnia przekroju napowietrzania i odpowietrzania 400 mm2

1

np. Hawle nr kat. 9876 z kołnierzem dn50 lub równoważne

9.

Zasuwa kołnierzowa krótka dn50PN16

1

np. Hawle nr kat. 4000E1, dn50 lub równoważne

10.

Trójnik kołnierzowy redukcyjny 100/50

1

np. Hawle nr kat. 510T, dn100-dn50 lub równoważne

11.

Regulator ciśnienia, kołnierzowy dn100
z manometrami wejściowymi i wyjściowymi

2

np. Hawido dn100 PN10/16 wg karty katalogowej lub równoważne

12.

Tuleja kołnierzowa PE110 PN16 z kołnierzem

2

13.

Redukcja PE 160/110 PN16

2

14.

Kołnierz oc dn100 do PE dn110

2

15.

Uszczelka płaska gumowa dn 100

8

16.

Uszczelka płaska gumowa dn 50

2

2. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji do udzielenia jakiego zobowiązany jest Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące.

5. Miejsce dostawy - działka ew. nr 501/1 obręb Rożnów gm. Gródek nad Dunajcem.

6. Wykonawca dostarczy zamówiony asortyment własnym transportem na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru.

7. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44114200-4 - Produkty betonowe

44160000-9 - Rurociagi, instalcje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

CPV: 44160000-9, 44114200-4

Dokument nr: 3/SI/2018

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3.12.2018 r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

- dostawa komory do dnia 29.03.2019 r.

- dostawa pozostałych urządzeń do dnia 28.12.2018 r.

Wymagania:
III. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena - 100%
Powyższe kryterium będą wyliczone według następującego wzoru:

najniższa cena spośród ocenianych ofert

Kc = ----------------------------------------------------- x 100

cena ocenianej oferty

Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium uzyska oferta wynosi 100.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca określi cenę ofertową ściśle według formularza cenowego podając wartość netto, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług VAT i wartość brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. W trakcie realizacji Umowy podatek VAT za wykonane dostawy będzie naliczany zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, kwota wynagrodzenia podana w Formularzu Oferty wraz z należnym podatkiem od towarów i usług zostanie odpowiednio dostosowana w drodze Zmiany do Umowy.

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

,,DUNAJEC" Sp. z o. o.

Gródek nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

tel. 18 441 62 28

e-mail: biuro@dunajec-grodek.pl
Wykonawca może złożyć jedną ofertę - Formularz oferty stanowi złącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, która będzie posiadać następujące oznaczenia:

Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

,,DUNAJEC" Sp. z o. o.

Gródek nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem

OFERTA W POSTĘPOWANIU

,,Dostawa komory redukcyjnej wraz z osprzętem"

Nr postępowania: 3/SI/2018

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm./, osobiście lub za pośrednictwem posłańca - na adres: ,,DUNAJEC" Sp. z o. o.

Gródek nad Dunajcem 28

33-318 Gródek nad Dunajcem
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.
Wykonawcy sporządzają i składają ofertę na własny koszt a Zamawiający nie zwraca Wykonawcom żadnych, bezpośrednich czy pośrednich kosztów sporządzania oferty, złożenia oferty czy innych kosztów w jakikolwiek sposób związanych z udziałem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
-ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka ,,DUNAJEC" sp. z o.o. z siedzibą w Gródku nad Dunajcem 28;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w spółce ,,DUNAJEC" sp. z o.o. poprzez adres iod.dunajec@grupaproxima.com lub drogą pisemną pod adres siedziby Spółki;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu Rozdział XII ,,Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w spółce z o.o. ,,DUNAJEC" z siedzibą w Gródku n/Dunajcem";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozdziałem XII Regulaminu przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w Regulaminie, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, a także przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Monika Sadłoń - nr tel. 696 072 400 lub 18 441 62 28 wew. 3, e-mail: m.sadlon@dunajec-grodek.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.