Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty interwencyjne na rzekach i potokach

Przedmiot:

Roboty interwencyjne na rzekach i potokach

Data zamieszczenia: 2018-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
12 62-84-130, 106, fax. 12 430-10-35
krakow@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty interwencyjne na rzekach i potokach ZZ Kraków związane z likwidacją zatorów, usuwaniem drzew, likwidacją tam bobrowych, usuwanie zanieczyszczeń- usuwanie tam bobrowych na terenie NW Brzesko
Zakres zamówienia -
Przedmiotem zamówienia polega na usunięciu z koryt rzek zatamować w postaci tam bobrowych z uwagi na duże ryzyko wystąpienia podtopień .
Szczegółowy opisy przedmiotu zamówienia zawiera kalkulacja ofertowa stanowiąca załączniki nr 1 oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 5.

Dokument nr: 817/ZZK/2018/KR

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Krakowie, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 817/ZZK/2018/KR.
Kompletna oferta musi zawierać: wypełnioną kalkulację ofertową stanowiący załącznik nr 1 , wykaz zrealizowanych usług, wykaz osób.
Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2018 r. , do godziny 10:00, w siedzibie Zarządu Zlewni w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, pokój 337.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 17.12.2018r.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: 100% cena.
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonali ,co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji, udrożnieniu rzek lub potoków.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 2 ,,Wykaz zrealizowanych usług"
b) dysponują osobą lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z późn. zm), to jest osobami lub osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności:
-inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika robót.
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony zał. nr 3
,,Wykaz osób".
5. Wzór umowy stanowi zał. nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie dotyczy.
7. Warunki gwarancji: nie dotyczy
8. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej X 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach kryterium ceny.
Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia uprawnień, przynależności do izby osób przedstawionych w załączniku nr 3 ,,Wykaz osób".

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:
Bogdan Muskała - NW Brzesko tel: 693 258 253.
Kinga Radoń - dział Zamówień Publicznych tel: 12 62 84 354

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.