Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie przeglądów rocznych UPS i Baterii Centralnych

Przedmiot:

Wykonywanie przeglądów rocznych UPS i Baterii Centralnych

Data zamieszczenia: 2018-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: "EC 1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
ul. Targowa 1/3 ,
90-022 Łódź
powiat: Łódź
(42) 600-61-63 fax: 42 600 61 02
da@ec1lodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie przeglądów rocznych UPS i Baterii Centralnych w okresie 3 lat
Postępowanie nr 613/DTOK/BSU/2018
I- WPROWADZENIE
1- Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, ze zm.
W sprawach nieregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, ze zm.
2. Zamawiającym jest: ,,EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi z siedzibą przy ul. Targowej 1/3
w Łodzi, 90-022 Łódź, NIP 725-197-27-44, REGON 100522238 wpisane do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Łodzi pod nr RIK/2/2008.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 okresowych przeglądów serwisowych UPS
i Baterii Centralnych (urządzenia), zlokalizowanych w budynku EC1 Wschód i EC1 Zachód
w Łodzi przy ul. Targowej (zakres podstawowy) oraz sukcesywne, interwencyjne
wykonywanie napraw i usuwanie awarii, każdorazowo na żądanie Zamawiającego
(zakres dodatkowy).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
A) ZADANIE I: Przegląd roczny UPS zlokalizowanego w budynku EC1 Wschód;
B) ZADANIE II: Przegląd roczny UPS zlokalizowanego w budynku EC1 Zachód;
C) ZADANIE III: Przegląd roczny Baterii Centralnej zlokalizowanej w budynku EC1 Wschód;
D) ZADANIE IV: Przegląd roczny Baterii Centralnej zlokalizowanej w budynku EC1 Wschód.
3. Zamawiający w okresie 3 lat na realizację zakresu dodatkowego przeznaczy maksymalnie
kwoty:
A) ZADANIE I: 22500,00 zł netto
B) ZADAŃ 11:18000,00 zł netto
C) ZADAŃ 111:16000,00 zł netto
D) ZADANIE IV: 17000,00 zł netto
4. Szczegółowy informacje o urządzeniach objętych przeglądem (zakres podstawowy),
znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia i do istotnych postanowień
umowy.
5. W ramach zakresu dodatkowego do obowiązków Wykonawcy będzie należało
wykonywanie usługi sukcesywnych napraw i usuwania awarii urządzeń wskazanych w ust. 2
wg potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na jego zgłoszenie.
6. Zamawiający zawrze umowę na w oparciu o istotne postanowienia umowy stanowiące
załącznik do niniejszego zaproszenia.

III. MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przeglądy serwisowe urządzeń, wykonywane będą w budynkach EC1 Wschód i EC1 Zachód
w Łodzi przy ul. Targowej 1/3.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby wykonujące jego zobowiązania
wynikające z umowy przestrzegały zasad ustalonych przez Zamawiającego, w szczególności
Regulaminu Kompleksu EC1, wprowadzonego Zarządzeniem 73/2017 Dyrektora
,,EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Dokumenty formalne
(http://www.bip.ec1lodz.pl/Dokumentv-formalne.12).
IV. OKRES I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Umowa zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2020 r.
3. Wykonawca w ramach zakresu podstawowego umowy będzie w danym roku wykonywał
jeden przegląd okresowy, z zachowaniem terminów szczegółowych:
1) pierwszy przegląd w terminie do dnia 31.12.2018 r.
2) drugi przegląd w terminie do dnia 31.12.2019 r.
3) trzeci przegląd w terminie do dnia 31.12.2020 r.
4. Przedmiot umowy przewidziany zakresem dodatkowym będzie wykonywał do dnia
31.12.2020 r., z zastrzeżeniem wcześniejszego rozwiązania umowy z chwilą wyczerpania
kwoty maksymalnej wynagrodzenia umownego.
5. Szczegółowy harmonogram prac w czasie każdego przeglądu, stanowiącego zakres
podstawowy, zostanie uzgodniony i spisany przez strony umowy przed przystąpieniem
bezpośrednio do prac. Harmonogram ten będzie uwzględniał terminy dostępności
pomieszczeń lub części budynków ze względu na ewentualne imprezy i prowadzoną
działalność komercyjną w budynkach EC1.

Dokument nr: 613/DTOK/BSU/2018

Składanie ofert:
V. TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę zawierającą wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik 2) należy przesłać na
adres mailowy Zamawiającego: da@ec1lodz.pl w terminie do dnia 03.12.2018 r.
(poniedziałek) do godziny 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2020 r.

Wymagania:
2. Formularz oferty (Załącznik 2) należy przesłać w plikach nieedytowalnych (pdf, tiff).
3. Do oferty Wykonawca dołączy informacje o posiadaniu autoryzacji do wykonywania
przeglądów serwisowych UPS marki COVER; UPS STAR firmy Silco, Baterii Centralnej firmy
EATON.
4. W tytule wiadomości należy podać dopisek: ,,Oferta w postępowaniu: UPS".
5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
6. Cena przedmiotu oferty nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
7. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert danego Wykonawcy.
8. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać kompletnie wypełniony formularz ofertowy
(Załącznika 2) tj. wykropkowane miejsca formularza oraz zawierać autoryzację, o której
mowa w ust. 3.
9. Oferta cenowa powinna wyróżnić kwotę netto/brutto oddzielnie za każdy element
wymieniony w przedmiocie zamówienia.
10. Oferta cenowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
11. W przypadku wyboru i przyjęcia oferty Wykonawcy, zaoferowane stawki cenowe są wiążące
bez względu na okoliczności i niezmienne przez cały okres umowy.
12. Cena w ofercie powinna być wyrażona liczbowo i słownie w PLN, z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku(zasada zaokrąglania - poniżej 5 należy końcówkę pominąć,
powyżej i równe 5 - należy zaokrąglić w górę).
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Wykonawcy mogą zadawać pytania do treści Zaproszenia. Pytania należy przesyłać mailem
na adres wskazany w ust. 1.
15.Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej, na której
Zamawiający opublikował Zaproszenie.
16. Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia oferty lub przestawienia wyjaśnień.
17. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów i formularzy;
2) oferta nie jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego;
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w rozdziale VII ust. 6-7.
18.0kres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
19.Złożona oferta do niniejszego zapytania nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze
złożeniem zamówienia przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi i nie stanowi podstawy do
roszczenia sobie praw ze strony wykonawcy do zawarcia umowy.
VII. WYBÓR OFERTY
1. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia;
2) wybranych rozwiązań technicznych;
3) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
Wykonawcy;
4) oryginalności projektu Wykonawcy;
5) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
6) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
7) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
8) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
9) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które
nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem
ust. 7 dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
7. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
8. Zamawiający wybierze Wykonawcę odpowiednio dla każdego z Zadań, który w toku oceny
ofert zdobędzie najwięcej punktów -- suma punktów dla kryterium cena dla zakresu
podstawowego (Cp) i punktów dla kryterium cena dla zakresu dodatkowego (Cd)
tj. (Cp) + (Cd)
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny dla zakresu podstawowego
i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty
z niższą ceną dla zakresu podstawowego (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
lOJeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wybory oferty w sposób przyjęty
w ust. 9, Zamawiający będzie uprawniony do wezwania do złożenia oferty dodatkowej.
11. Wynik postępowania wraz z informacją o uzyskanej punktacji, zostanie przekazany
niezwłocznie Wykonawcom po jego zakończeniu, za pośrednictwem maila i na stronie
internetowej Zamawiającego, w Biuletynie Informacji Publicznej.
12. W przypadku gdy wybrany Wykonawca, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający
może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę wśród pozostałych złożonych ofert.
13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcom niewybranym w postępowaniu, nie przysługuje prawo do roszczeń
finansowych z tytułu przygotowania i złożenia oferty.
14. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta do wysokości środków jakimi dysponuje
Zamawiający na realizację zamówienia.
15. Zamawiający może nie wybrać oferty najkorzystniejszej i unieważnić postępowanie bez
wskazania przyczyny.
VIII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez uprawionego przedstawiciela
Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru danego przeglądu. Wzór protokołu załącznik
nr 2a do Istotnych Postanowień Umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone przelewem na jego rachunek bankowy
wskazany na fakturze, w terminie płatności do 30 dni od dnia dostarczenia do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem, o którym
mowa w ust. 1.
3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
2. Wyjaśnienia i wszelkie zmiany ogłoszeń, Zamawiający będzie umieszczał na własnej stronie
internetowej - www.bip.ec1lodz.pl w zakładce ,,przetargi aktualne". Wykonawcy winni na
bieżąco sprawdzać, czy Zamawiający nie dokonał czynności, o których mowa wyżej.
Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie internetowej dokumentów odpowiada
Wykonawca.

Kontakt:
IX. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
1. W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem informacji udziela:
- Mariusz Sitarek. m.sitarek@ec1lodz.pl. Tel. (42) 600-61-63

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.