Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Materiały izolacyjne

Przedmiot:

Materiały izolacyjne

Data zamieszczenia: 2018-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: "ALURON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Okólna 10
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
32 6210604
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152673
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie materiały izolacyjne
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup: materiałów izolacyjnych - 5 kompletów:
Cel zamówienia
1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w związku z realizacją projektu pt. ,,Opracowanie zeroenergetycznego systemu KWANTUM wyposażonego w aktywne pakiety zespolone"
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup: materiałów izolacyjnych - 5 kompletów:
1. Typ izolacji nr 1 (komplet nr 1) - spienione PVC o wymiarach:
a. 200x20x48 - 1 szt.;
b. 200x20x52 - 1 szt. ;
c. 200x20x56 - 1 szt.;
`
Wszystkie powyższe wymiary są podane w milimetrach.
Nazwa Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
2. Typ izolacji nr 2 (komplet nr 2) - pianka PIR o wymiarach:
a. 200x20x48 - 1szt. ;
b. 200x20x52 - 1 szt.;
c. 200x20x56 - 1 szt.;
d. 200x20x60 - 1 szt.;
Wszystkie powyższe wymiary są podane w milimetrach.
Nazwa Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
3. Typ izolacji nr 3 (komplet nr 3) - przekładka poliamidowa otrzymana w oparciu o nowe gatunki tworzyw sztucznych o specjalnych właściwościach termicznych o wymiarach:
a. 200x20x48 - 1 szt.;
b. 200x20x52 - 1szt.;
c. 200x20x56 - 1szt.;
d. 200x20x60 - 1 szt.;
Nazwa Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7 Produkty z tworzyw sztucznych
Wszystkie powyższe wymiary są podane w milimetrach.
4. Typ izolacji nr 4 (komplet nr 4) - panel z aerożelu o wymiarze 200x20x56 (wg rys. poniżej) - 1szt.;
Wszystkie powyższe wymiary są podane w milimetrach.

CPV: 19520000-7

Dokument nr: 1152673

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 06-12-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 06.12.2018r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty / kuriera / posłańca w siedzibie firmy ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie lub mailem na adres: pd@aluron.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami Paweł Durbas, tel: 326210604 , email: pd@aluron.pl
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
1. Ofertę sporządzić należy na druku ,,Formularz ofertowy" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b) Załącznik nr 3 - Oświadczenie od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Zawiercie
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 28.02.2019r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: uzależnione od potrzeb Zamawiającego w tym siedziba Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium ,,Cena brutto" będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie
2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
7. Zamawiający dopuszcza wybór częściowy oraz składania ofert częściowych.
Wykluczenia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"ALURON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Okólna 10/nie dot.
42-400 Zawiercie
śląskie , zawierciański
Numer telefonu
696875371
NIP
9462343265
Tytuł projektu
Opracowanie zeroenergetycznego systemu KWANTUM wyposażonego w aktywne pakiety zespolone.
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0407/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Durbas
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
32 6210604

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.