Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa stanowisk warsztatowych z wyposażeniem

Przedmiot:

Dostawa stanowisk warsztatowych z wyposażeniem

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie B-4
Zagłoby 7b
35-304 Rzeszów
powiat: Rzeszów
739032389
info@b4.org.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152689
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa stanowisk warsztatowych z wyposażeniem (3 kpl.)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego stanowisk warsztatowych z wyposażeniem (3 kpl.) Dostarczane stanowiska warsztatowe, w tym elementy wyposażenia składające się na stanowiska warsztatowe, powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompletne, tj. powinny znajdować się w stanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego stanowisk warsztatowych z wyposażeniem (3 kpl.) Dostarczane stanowiska warsztatowe, w tym elementy wyposażenia składające się na stanowiska warsztatowe, powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompletne, tj. powinny znajdować się w stanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego stanowisk warsztatowych z wyposażeniem (3 kpl.) Dostarczane stanowiska warsztatowe, w tym elementy wyposażenia składające się na stanowiska warsztatowe, powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz kompletne, tj. powinny znajdować się w stanie umożliwiającym ich użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z ich przeznaczeniem.

CPV: 43800000-1

Dokument nr: 1152689, 5/CBR_K/2018

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (ul. Zagłoby 7B, 35-304 Rzeszów) w dniu
07.12.2018 r. o godz. 09:15.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 07-12-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać pod adresem: Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35 - 304 Rzeszów, nie później niż do dnia 07.12.2018 r. do godz. 09:00.
Oferty można składać osobiście lub przesłać na ww. adres przesyłką pocztową lub kurierską. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres wskazany powyżej.
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a) Nazwą i adresem Zamawiającego (Stowarzyszenie B-4, ul. Zagłoby 7b, 35 - 304 Rzeszów)
b) Nazwą i adresem Wykonawcy
c) Adnotacją ,,Oferta do zapytania ofertowego z dnia 29.11.2018 r. - dostawa stanowisk warsztatowych z wyposażeniem (3 kpl.). Nie otwierać do dnia 07.12.2018 r. do godziny 09:15."
3. Oferty złożone w inny sposób niż wskazany w pkt. 1, w tym w szczególności za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: Krosno Miejscowość: Krosno
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany do dnia 28.12.2018 r. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą - pierwsza połowa grudnia 2018 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków, nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego powyżej lub złożenie oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:
a) okoliczności wynikających ze zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów, wytycznych, umowy o dofinansowanie i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych RPO WP 2014 - 2020 , mających wpływ na realizację umowy,
b) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych i usprawiedliwionych przez Wykonawcę,
c) zmiany terminu i warunków płatności wynagrodzenia Wykonawcy,
d) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy, zmianę adresu i/lub siedziby, zmianę formy prawnej itp.
2) Warunki dokonania istotnych zmian umowy:
a) wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez Strony, pod rygorem nieważności.
b) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z uzasadnieniem.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu prawidłowego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Złożenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego zawierającego cenę netto, wartość podatku VAT, (jeśli dotyczy) i cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym za dostawę poszczególnych stanowisk warsztatowych oraz cenę łączną, a także informację o okresie gwarancji, informację o gwarantowanym czasie przywrócenia oferowanych stanowisk warsztatowych do pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności poprzez ich naprawę w okresie bezpłatnej gwarancji oraz specyfikację techniczną oferowanych stanowisk warsztatowych - wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN (złoty polski) lub w euro. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku złożenia oferty w euro, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na złoty polski w celu porównania i oceny ofert, zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, ogłoszonym przez NBP na dzień publikacji niniejszego zapytania ofertowego na dedykowanej stronie internetowej wskazanej w komunikacie Ministra Rozwoju (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), przyjmując do przeliczenia cenę netto wskazaną przez Wykonawcę w formularzu oferty.
2. Złożenia wypełnionego i podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Złożenia innych dokumentów, których wymóg złożenia wynika z niniejszego zapytania ofertowego, (jeśli dotyczy).
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej:
Oferty, które nie zostały odrzucone, złożone przez Wykonawców niewykluczonych z udziału w postępowaniu, poddane zostaną ocenie w ustalonych kryteriach oceny ofert.
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert - oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:
1. Cena netto oferty (maksymalnie 60 pkt)
2. Okres gwarancji (maksymalnie 20 pkt)
3. Czas przywrócenia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności stanowisk warsztatowych poprzez ich naprawę w okresie bezpłatnej gwarancji (maksymalnie 20 pkt)
Kryterium: Cena netto oferty
Ocenie podlegała będzie wskazana w formularzu oferty łączna cena netto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia, obejmująca dostawę 3 stanowisk warsztatowych, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem:
[Łączna cena netto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie z najniższą ceną ÷ łączna cena netto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ocenianej] x 60 pkt.
Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Kryterium: Okres gwarancji
Ocenie podlegał będzie oferowany okres gwarancji wskazany w formularzu oferty. Kryterium okresu gwarancji będzie oceniane zgodnie z następującymi zasadami:
Okres gwarancji wskazany w formularzu oferty Liczba punktów
36 miesięcy 0 punktów
powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy 10 punktów
powyżej 48 miesięcy 20 punktów
W razie braku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji albo wskazania, że wykonawca nie udziela gwarancji na oferowane stanowiska warsztatowe albo wskazania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
Kryterium: Czas przywrócenia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności stanowisk warsztatowych (3 kpl.) poprzez ich naprawę w okresie bezpłatnej gwarancji.
W kryterium czas przywrócenia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności stanowisk warsztatowych (3 kpl.) poprzez ich naprawę w okresie bezpłatnej gwarancji, oceniany będzie wskazany w formularzu oferty czas przywrócenia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności stanowisk warsztatowych poprzez ich naprawę w okresie bezpłatnej gwarancji, liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Za moment otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia reklamacyjnego uważa się moment wyświetlenia na komputerze Wykonawcy zgłoszenia reklamacyjnego Zamawiającego, wysłanego pocztą elektroniczną na adres wskazany w umowie zawartej z Wykonawcą.
Wskazany w formularzu oferty oferowany czas przywrócenia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności należy podać w pełnych dniach roboczych, a w przypadku wskazania czasu krótszego niż 1 dzień roboczy - w godzinach.
Kryterium powyższe będzie oceniane zgodnie z następującymi zasadami:
Czas przywrócenia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności stanowisk warsztatowych (3 kpl.) poprzez ich naprawę w okresie bezpłatnej gwarancji wskazany w formularzu oferty Liczba punktów
7 dni roboczych 0 punktów
powyżej 2 dni roboczych do 6 dni roboczych 10 punktów
2 dni robocze lub mniej 20 punktów
W razie braku wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty czasu przywrócenia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności stanowisk warsztatowych (3 kpl.) albo wskazania czasu dłuższego niż 7 dni roboczych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niespełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.
Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem:
P = A (pkt) + B (pkt) + C (pkt)
gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty
A - liczba punktów przyznanych w kryterium cena netto oferty
B - liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji
C- liczba punktów przyznanych w kryterium czas przywrócenia pełnej sprawności technicznej i funkcjonalności stanowisk warsztatowych (3 kpl.) poprzez ich naprawę w okresie bezpłatnej gwarancji
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
- nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania przez Wykonawcę w/w warunków, nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia. Brak spełnienia przez Wykonawcę warunku określonego powyżej lub złożenie oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
STOWARZYSZENIE B-4
Adres
Zagłoby 7b/nd
35-304 Rzeszów
podkarpackie , Rzeszów
Numer telefonu
48 731998568
Fax
nd
NIP
8131644630
Tytuł projektu
Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Innowacyjnych Technologii Lotniczych
Numer projektu
RPPK.01.02.00-18-0018/16-00
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy
Załączniki

Załącznik nr 2 i 3 do zapytania ofertowego nr 5/CBR_K/2018 - wersja edytowalna
Zapytanie ofertowe nr 5/CBR_K/2018

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Puc
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
739032389

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.