Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
202z dziś
4178z ostatnich 7 dni
17143z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski/ techniczny

Przedmiot:

Nadzór inwestorski/ techniczny

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: POL TIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Odkryta 53C/88
03-140 Warszawa
powiat: Warszawa
500 372 395
hosteria@onet.eu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9850
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski/ techniczny
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad instalacją systemu fotowoltaicznego, montażem pompy ciepła, termomodernizacją obiektu wraz z modernizacją CO i CWU oraz instalacji inteligencji budynkowej zarządzania energią w budynku pensjonatu ,,Hosteria na Mazurach" zlokalizowanego we wsi Okrągłe na działce ewidencyjnej o nr 54/4, w gminie Dąbrówno.
Nadzór prowadzony ma być nad następującymi zadaniami przewidzianymi w projekcie:
o Instalacja systemu fotowoltaicznego "on-grid" 39,48 kWp hybrydowego z magazynem energii
o Instalacja pompy ciepła o mocy cieplnej 52,0 kW i mocy elektrycznej 16,0 kW jako składowa istniejącego systemu grzania CWU i CO
o Montaż grzejników niskotemperaturowych aktywnych
o Modernizacja instalacji grzewczej na potrzeby nowych źródeł ciepła: częściowa wymiana i zaizolowanie rur
o Modernizacja instalacji grzewczej: wymiana istniejącej, nieizolowanej instalacji CWU z rur stalowych na instalację z rur miedzianych izolowanych
o Docieplenie dachu, wzmocnienie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, dachówka ceramiczna (pow.: 395,59 m2, wełna mineralna: Współczynnik przewodzenia ciepła ? = 0.018W/(m?K), grubość: 0.090 m, krokwie drewniane, dachówka ceramiczna)
o Ściany zewnętrzne - docieplenie: zmiana materiału izolacyjnego z wełny mineralnej na styropian.(pow.: 455,19 m2, Styropian: Współczynnik przewodzenia ciepła: ? = 0.230W/(m?K), grubość: 0.150 m)
o Ściany piwnic - docieplenie: wykonanie ocieplenia wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych piwnicznych (pow.: 122,41 m2, płyty XPS: Współczynnik przewodzenia ciepła: ? = 0.033W/(m?K), grubość: 0.100 m)
o Podłoga piwnicy - docieplenie podłogi sali konferencyjnej warstwą polistyrenu ekstrudowanego (pow.: 59,20 m2, polistyren ekstrudowany: Współczynnik przewodzenia ciepła: ? = 0.035W/(m?K), grubość: 0.100 m)
o Strop poddasza - docieplenie styropianem (pow.: 121,00 m2, Styropian: Współczynnik przewodzenia ciepła: ? = 0.035W/(m?K), grubość: 0.100 m)
o Strop drewniany - docieplenie wełną mineralną (pow.: 121,00 m2, Wełna mineralna: Współczynnik przewodzenia ciepła: ? = 0.030W/(m?K), grubość: 0.070 m)
o Okna - wymiana okien na okna o mniejszym współczynniku przenikania oraz poszerzenie otworów okiennych celem większego przenikania światła i dogrzewania pomieszczeń (pow.: 66,52m2, U= 0.950 W/(m2 K))
o Drzwi zewnętrzne - wymiana na drzwi o mniejszym współczynniku przenikania (pow.: 8,40 m2, U= 2.000 W/(m2 K))
o Deflektory wentylacyjne - dodanie systemu wentylacji mechanicznej - montaż (element systemu wentylacji)
o instalacja Inteligencji budynkowej zarządzania energią (system inteligentnego zarządzania energią)
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego/ technicznego nad planowaną do realizacji inwestycja obejmującą prace termomodernizacyjne, instalację paneli fotowoltaicznych, montaż pompy ciepła oraz instalację systemu do zarządzania energią.
Przedmiot zamówienia
Nadzór należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami określonymi dla wykonawców w oparciu o dokumenty:
- dokumentację projektową,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- audyt energetyczny,
- projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej,
- umowę z wykonawcą robót.
Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności:
- reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych
z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- ochrona interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim oraz wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych,
- wykonywanie czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach umocowania określonego przez Zamawiającego w umowie oraz zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
- analiza merytoryczna dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,
- nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,
- zapewnienie skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych zabudowanych materiałów oraz postępu robót nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego,
- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych,
- informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,
- sporządzanie częściowych protokołów odbioru robót wraz z ich potwierdzeniem stanowiących załącznik do faktury Wykonawcy robót budowlanych,
- żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową, sprawdzanie jakości wykonanych robót, montowanych urządzeń, dostarczanych i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową i ofertą Wykonawcy lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania,
- sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym,
- występowanie w imieniu Zamawiającego przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji zadania
- przyjęcie od Wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych, dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przejęcia,
- rozliczenie robót w okresie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia zakończenia robót budowlanych i po czynnościach odbioru końcowego,
- w porozumieniu z Zamawiającym inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych.
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 9850, 2/RPOWIM

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 07-12-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy składać poprzez jeden, dogodny dla Oferenta sposób:
1. przesłać ofertę na adres:
POL TIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Odkryta 53C/88
03-140 Warszawa
2. dostarczyć ofertę osobiście do siedziby Zamawiającego tj.
POL TIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Odkryta 53C/88
03-140 Warszawa
3. przesłać skan podpisanej oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami na adres email: hosteria@onet.eu,
W związku z tym, że oferta wraz z załącznikami stanowi załącznik do umowy, wszystkie przesłane w formie skanów dokumenty muszą być dostarczone w formie papierowej najpóźniej w dniu podpisania umowy.
W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty polskiej bądź kuriera decyduje data wpływu do siedziby firmy, a nie data nadania.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
Oferent może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta spełniająca wymagania określone w ogłoszeniu, sporządzana jest według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Datę przygotowania i termin ważności oferty.
2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu.
3. Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu kryteriów wyboru oferty (cena netto, termin płatności stosowanie klauzul społecznych)
4. W ramach zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym cena zawarta w ofercie musi obejmować wszystkie koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia.
5. Dane kontaktowe
6. Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Oferenta na podstawie pełnomocnictwa.
7. Wszelkie zmiany naniesione przez Oferenta w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Oferenta. Nie dopuszcza się dokonywania poprawek za pomocą korektora.
8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna była podpisana lub parafowana przez Oferenta.
12. Załączniki do oferty:
o oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania
o wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do zapytania
o pełnomocnictwo, jeżeli Formularz oferty będzie podpisywany przez osoby inne niż uprawnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym
o w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Okrągłe
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2020r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent musi w posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.
1) Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2) Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane).
3) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42).
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2).
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.
Wiedza i doświadczenie
Oferent musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia na przedmiotowe zamówienie jest wskazanie przez Wykonawcę, że dysponuje /będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi, legitymujących się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone:
a) Inspektor nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej sanitarnej, posiadający:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługami nadzorowana lub kierowania robotami budowlanymi, polegającymi na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji instalacji sanitarnych o wartości co najmniej 300.000 zł brutto każda. Wykonawca musi w sposób ciągły wykonywać usługi nadzoru i kierowania pracami przez okres minimum 10 lat - co potwierdza jego datę zarejestrowania i czynna przynależność do okręgowej Izby Inżynierów.
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadający:
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługami nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi, polegającymi na wykonaniu termomodernizacji budynku obejmującej m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych lub/i dachu/stropu oraz wymianę stolarki o wartości co najmniej 300.000 zł brutto każda. Wykonawca musi w sposób ciągły wykonywać usługi nadzoru i kierowania pracami przez okres minimum 10 lat - co potwierdza jego datę zarejestrowania i czynna przynależność do okręgowej Izby Inżynierów.
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej elektrycznej, posiadający:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługami nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych/lub systemami inteligentnego zarządzania energią o wartości co najmniej 50.000 zł brutto każda. Wykonawca musi w sposób ciągły wykonywać usługi nadzoru i kierowania pracami przez okres minimum 10 lat - co potwierdza jego datę zarejestrowania i czynna przynależność do okręgowej Izby Inżynierów.
Ponadto Oferent musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach pełnił funkcje kierownicze i kontrolne nad inwestycją powyżej 1 mln złotych oraz nadzorował budynek użyteczności publicznej/ administracji rządowej.
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3)
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Osoby wykonujące zamówienie muszą spełniać wymagania opisane w pkt. "Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności" oraz "Wiedza i doświadczenie".
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent powinien spełnić następujące warunki:
o Nie wszczęto wobec przedsiębiorstwa postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji,
o Nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego,
o Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia powyższych warunków na podstawie oświadczenia (załącznik Nr 2).
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.
Dodatkowe warunki
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.
1) W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki wyszczególnione w rozdziale V pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
4) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
2. Podwykonawstwo/ udział podmiotów lub osób trzecich w wykonaniu usługi
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.2. Jeżeli wiedza i doświadczenie lub osoby zdolne do wykonania zam6wienia, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda od wykonawcy, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wiedzę i doświadczenie lub osoby zdolne do wykonania zamówienia, o których mowa w pkt. 1).
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1. zmiany terminu realizacji zamówienia:
- ze względu na niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności;
- w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia lub gdy zmiana terminu jest spowodowana wystąpieniem opóźnień z winy Zamawiającego lub innych organów, instytucji niezależnych od Wykonawcy,
- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych;
- konieczność usunięcia błędów o czas niezbędny do ich usunięcia;
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
- skrócenie terminu realizacji zakresów częściowych oraz terminu końcowego.
Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:
o oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania
o wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do zapytania
o pełnomocnictwo, jeżeli Formularz oferty będzie podpisywany przez osoby inne niż uprawnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z dokumentem rejestrowym
o w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:
1. Cena netto zamówienia - 70%
2. Termin płatności - 20%
3. Stosowanie klauzul społecznych - 10%
Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:
1. Kryterium ,,cena netto zamówienia" (C) - najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto. Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
C=[Cmin/Co] x 70%,
gdzie:
C - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium ,,cena netto"
Cmin - cena najtańszej oferty
Co - cena oferty badanej
Maksymalną liczbę punktów, czyli 70 otrzyma oferta w najniższej cenie.
2. Kryterium termin płatności - waga 20% (Tp)
Liczba punktów, którą mogą uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów = (termin płatności oferty badanej) / (najdłuższy termin płatności przedstawiony w ofertach) x 20 %
Uwaga: Minimalny termin płatności wynosi 14 dni od wystawienia faktury, a maksymalny - 60 dni.
2. Kryterium ,,stosowanie klauzul społecznych" (Ks) - punkty w ramach tego kryterium przyznane zostaną, jeżeli dana oferta uwzględniać będzie aspekty społeczne przy realizacji zamówienia, tzn. wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu zamówienia zostanie zaangażowana, co najmniej 1 osoba:
a. niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
i/lub
b. bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Kryterium oceniane będzie w następujący sposób:
Zastosowanie klauzul społecznych - 10 pkt.
Brak zastosowania klauzul społecznych - 0 pkt.
Ocena wg kryterium ,,stosowanie klauzul społecznych" dokonana zostanie w oparciu
o informację zawartą w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, tj. formularzu oferty.
W przypadku wskazania w ofercie, że przy realizacji zamówienia stosowane będą klauzule społeczne (opcja ,,Tak"), wybrany Wykonawca do podpisania umowy, zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie klauzul społecznych na moment podpisania umowy.
Łączna punktacja oferty:
S = C + Tp + Ks
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,Cena netto"
Tp - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,Termin płatności"
Ks - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,Stosowanie klauzul społecznych"
S - suma punktów danej oferty
Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zgodnie ze wzorem S= C+ Tp + Ks zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 2).
Dokładne warunki udziału w postępowaniu ofertowym i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz ofert zamieszczone zostały w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe_nadzór inwestorski - prosimy o dokładne zapoznanie się z załącznikiem.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
POL TIF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres
ul. Odkryta 53C/88
03-140 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
500 372 395
NIP
5213171024
Numer naboru
RPWM.04.02.00-IZ.00-28-001/18
Inne źródła finansowania
Nie dotyczy

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Zarzecka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
500 372 395

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.