Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Góra
ul. Adama Mickiewicza 1
56-200 Góra
powiat: górowski
tel.: 0 65 544 36 00, fax: 065 543 26 58
lewandowska@gora.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych wyspecyfikowanych
w odpowiednich załącznikach do formularzy ofertowych.

Postępowanie dotyczy części:

1) Część 1 - materiały budowlane,

2) Część 2 - piec c.o. (pieco-kuchnia KWK 13/5)

3) Część 3 - blacha trapezowa

Dokument nr: Gn.271.44.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego, pokój 105.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego
(Góra, ul. Adama Mickiewicza 1) w pok. nr 101 w terminie do 05.12.2018r.
do godz. 13.00

Wymagania:
Kopertę należy zaadresować jak niżej:

Urząd Miasta i Gminy w Górze

Oferta w postępowaniu na ,, Dostawę materiałów budowlanych, pieco-kuchni, blachy trapezowej - Część 1 lub część 2 lub Część 3 / opisać odpowiednio adekwatnie do części, której dotyczy oferta/

ul. Adama Mickiewicza 1 56-200 Góra

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w zaproszeniu do składania oferty) ponosi Wykonawca.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie oferty.
4. Termin związania ofertą : 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Termin realizacji zamówienia:

Dla części I

Dla części II

Dla części III

6. Kryterium oceny ofert:

Cena - 100 % /minimalizacja/

7. Zawartość oferty.

Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz wypełnioną specyfikacją materiałów budowlanych.
Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).
Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji oraz inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
Oferta winna być podpisana przez osobę właściwie umocowaną. Jeżeli umocowanie
nie wynika z dokumentu rejestrowego do oferty należy załączyć właściwe pełnomocnictwo.

8. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdują się w sytuacji technicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Potwierdzeniem spełniania przez Wykonawcę opisanych powyżej warunków jest stosowne oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym.

9. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli:

1) nie złożono żadnej ważnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

5) żadna oferta nie spełnia oczekiwań Zamawiającego.

10. Wszelkie modyfikacje i/lub uzupełnienia ogłoszenia oraz zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego, które automatyczne stanowią integralną część ogłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane Wykonawcom, którzy ujawnili się w postępowaniu na ich adres e-mail lub fax. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w postępowaniu za pomocą poczty elektronicznej lub faxu (wskazane w pkt.1). Informacja dotycząca wyniku postępowania zostanie również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana Wykonawcom, którzy złożą oferty
w postępowania pocztą elektroniczną.

ZALECA SIĘ WYKONAWCOM BY NIE WPROWADZALI ISTOTNYCH ZMIAN DO OPISU ASORTYMENTU PRZYPISANEGO DO KAŻDEJ CZĘŚCI POSTĘPOWANIA. DOPUSZCZA SIĘ NEGOCJACJĘ Z WYKONAWCAMI PO ZŁOŻENIU OFERT W ZAKRESIE ZAOFEROWANYCH CEN JEDNOSTKOWYCH A TAKŻE SZCZEGÓŁOWYCH CECH ASORTYMENTU.

OGŁOSZENIE WYWIESZONO NA TABLICY INFORMACYJNEJ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO W MIEJSCU OGÓLNODOSTĘPNYM ORAZ OPUBLIKOWANO NA STRONIE WWW.GORA.COM.PL

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu w zakresie przedmiotowego zamówienia są:

1. Monika Lewandowska - pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych, tel. 65 5 44 36 51, e-mail. lewandowska@gora.com.pl;
2. Tadeusz Wawro - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzoru zamawianymi materiałami budowlanymi w lokalach należących do zasobów mieszkaniowych Gminy Góra, tel.: 065 544 36 28.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.