Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku

Przedmiot:

Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Bursa Szkolna Nr 4 w Warszawie
ul. Księcia Janusza 45
01-452 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 022 836 18 13, faks 022 836 18 13
jakubczarkowski@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Bursy Szkolnej nr 4 mieszczącego się przy ul. Ks. Janusza 45/47, 01-452 Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest: Dystrybucja i dostawa energii cieplnej do budynku Bursy Szkolnej nr 4 mieszczącego się przy ul. Ks. Janusza 45/47 w Warszawie. Warunki techniczne: Obiekt zasilany z węzła cieplnego, który jest własnością Zamawiającego. Zamówiona moc cieplna: Aktualnie obowiązująca grupa taryfowa dla budynku przy ul. Ks. Janusza 45/47 to: A3/B1/C3 - zamówiona moc cieplna - 0,3191 MW, - planowane zużycie energii cieplnej - 8570 GJ. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej. Charakterystyka budynku: ? rok budowy: 1963 r., ? powierzchnia ogrzewania: ? lokale mieszkalne: 1 115,20 m2, ? lokale niemieszkalne: 1 725,45 m2, ? kubatura budynku 13 437,29 m3 . - Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zużycia energii cieplnej z zastosowaniem prawa opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp. Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia zużycia energii cieplnej na warunkach zawartej umowy o kolejne 1714 GJ co stanowi 20% zamówienia podstawowego. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od warunków atmosferycznych, jakie mogą mieć miejsce w trakcie okresu grzewczego w 2019 i 2020 r. Łączne zużycie energii cieplnej objętej postępowaniem z uwzględnieniem prawa opcji - określone zostaje na 10284 GJ. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż na 30 dni przed wyczerpaniem limitu 8570 GJ. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu

CPV: 09300000-2

Dokument nr: 655347-N-2018, 23/MBFO/B4/1/18

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mbfo.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: aktualna (na dzień upływu terminu składania ofert) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienia z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienia z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualna (na dzień upływu terminu składania ofert) koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wykaz podwykonawców wraz z zakresem jaki zostanie im powierzony przy realizacji zamówienia wg wzoru określonego w zał. nr 5 do SIWZ - jeśli dotyczy, b) w przypadku gdy Wykonawca ma polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ oraz dokumenty wymienione w ust. 2. ppkt 2) lit. a)-d). Wykonawca jest zobowiązany również do przedstawienia dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą - jeśli dotyczy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Termin płatności 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.