Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
180z dziś
3129z ostatnich 7 dni
14781z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych

Przedmiot:

Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o. w Warszawie
ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 379 45 45, faks 22 379 45 43
zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych. 2. Zamówienie podzielone zostało na 4 zadania: Zadanie 1 Oddział Terenowy Pomorski - system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania Zadanie 2 Oddział Terenowy Zachodniopomorski - system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania Zadanie 3 Oddział Terenowy Dolnośląski - instalacja oddymiania Zadanie 4 Oddział Terenowy Wielkopolski - system sygnalizacji pożaru 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2A-C do SIWZ, tj.: Załącznik nr 2A - dla zadań 1 i 2; Załącznik nr 2B - dla zadania 3; Załącznik nr 2C - dla zadania 4

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 Oddział Terenowy Pomorski - system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251100-1, 50413200-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9300,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 Oddział Terenowy Zachodniopomorski - system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251100-1, 50413200-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14200,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 Oddział Terenowy Dolnośląski - instalacja oddymiania
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251100-1, 50413200-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 800,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 Oddział Terenowy Wielkopolski - system sygnalizacji pożaru
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2C do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 75251100-1, 50413200-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 75251100-1,50413200-5

Dokument nr: 655375-N-2018, BZP.DZN.142.2018

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://amwkwatera.pl/zamowienia-publiczne/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,KWATERA" Sp. z o.o. ul. Starościńska 1, 02- 516 Warszawa, piętro XII (Sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-07, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-03-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie zadań: 1, 2, 4: Warunek spełni Wykonawca, który wykaże posiadanie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności w zakresie instalowania, konserwacji i kontroli szczelności jonizacyjnych czujek dymu, wydane na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 576) W zakresie zadania 3: Zamawiający nie skonkretyzował warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie skonkretyzował warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie skonkretyzował warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie zdań: 1, 2, 4: o zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na prowadzenie działalności w zakresie instalowania, konserwacji i kontroli szczelności jonizacyjnych czujek dymu, wydane na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 576) W zakresie zadania 3: Nie dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części XX i formie określonej w Części XIX SIWZ, ofertę składającą się z: a) wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - w zakresie wybranych zadań; b) wypełnionego formularza cenowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ - w zakresie wybranych zadań. UWAGA! Formularz oferty i formularz cenowy (załącznik nr 1A do SIWZ) są dokumentami powiązanymi. Ceny zastosowane w obu dokumentach powinny być tożsame; c) wykazu prac, powierzonych podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.