Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3943z ostatnich 7 dni
16190z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzanie okresowych konserwacyjnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń...

Przedmiot:

Przeprowadzanie okresowych konserwacyjnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń wentylacyjnych wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie
, ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin,
powiat: Szczecin
tel. 91 886 90 65, tel./fax 91 455 71 43
przetargi@zuo.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie okresowych konserwacyjnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń wentylacyjnych wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i szybkozużywających się w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia.

CPV: 50530000-9

Dokument nr: ZUO/102/182/2018/JG

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., Logistyczna 22, 70 - 608 Szczecin, pok. 301 (sekretariat) lub w formie elektronicznej (w formacie PDF) na adres przetargi@zuo.szczecin.pl dnia 6 grudnia 2018 r. do godziny 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Uzgodnione w umowie warunki cenowe i zakres będą obowiązywały przez okres trwania gwarancji t.j. do 28.12.2020 r.

Wymagania:
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
2. Oferta musi być podpisana na każdej stronie przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
VIII. OCENA OFERT
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%).
2. Maksymalna liczba punktów w określonym w pkt. 1 kryterium jest równa wadze kryterium określonym w %.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin,
tel. 91 886 90 65, tel./fax 91 455 71 43, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000381247, NIP 8513140503, REGON 320959491, nr rej. BDO: 000014075, kapitał zakładowy wynosi 42 076 500 zł, kapitał wpłacony
wynosi 42 076 500 zł. www.zuo.szczecin.pl
3. Uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg następujących zasad:
Kryterium Cena oferty: ocenie zostanie poddana cena brutto oferty podana przez Wykonawcę za świadczenie usługi. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach niniejszego kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
KCi =
Cmin
X 100 pkt
Ci
Gdzie:
KCi
ilość punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium Cena oferty,
Cmin
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert,
Ci
cena brutto oferty ocenianej
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty niniejszym zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W celu ustalenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert, w szczególności jeśli analiza złożonej oferty i zaproponowane produkty (typ, producent) nie będą przeznaczone do użytku profesjonalnego i nie będą posiadały cech określonych przez Zamawiającego w Rozdziale II Zaproszenia,
2) jeżeli jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny.
7. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej zaproszeniu do składnia ofert.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszym zaproszeniu do składnia ofert i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium.
9. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zaproszeniu do składnia ofert.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin,
tel. 91 886 90 65, tel./fax 91 455 71 43, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS
0000381247, NIP 8513140503, REGON 320959491, nr rej. BDO: 000014075, kapitał zakładowy wynosi 42 076 500 zł, kapitał wpłacony
wynosi 42 076 500 zł. www.zuo.szczecin.pl
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty za pośrednictwem e-maila lub/oraz opublikuje wynik na stronie Zamawiającego (BIP).
X. ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych w zaproszeniu do składania ofert.
2. Informację o zmianie treści zapytania Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazano zaproszenie do złożenia oferty oraz umieści na stronie Zamawiającego (BIP).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
4. Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej (BIP).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.