Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
155z dziś
3104z ostatnich 7 dni
14756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie adaptacji pomieszczenia

Przedmiot:

Wykonanie adaptacji pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Ceglana 35
40-514 Katowice
powiat: Katowice
32 3581200 fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32,
kmadej@uck.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do składania ofert na wykonanie adaptacji pomieszczenia na Oddziale Neurologii wraz z wyposażeniem.

Szczegóły zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczenia na Oddziale Neurologii w ramach programu utworzenia stanowisk wlewów dożylnych. Prace winny być wykonane zgodnie z załącznikiem nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (załącznik nr 3 do zaproszenia).

Uwaga do załącznika nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia): zapis z punktu D: Dane formalne dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę, nie ma zastosowania.

Dokument nr: DZP/381/49/AIT/2018

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35 40-514 Katowice, Sekretariat - pokój D021 - w terminie do dnia 07.12.2018 r. do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie:

,, Nazwa, adres Wykonawcy
........................................
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
,,Wykonania adaptacji pomieszczenia"
DZP/381/49/AIT/2018
- Nie otwierać prze .................... godz................"

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty przekazania placu budowy.

Wymagania:
WARUNEK: Wykonawca musi posiadać doświadczenie i stosowne uprawnienia konieczne do wykonania zadania, w tym musi wykazać, iż w przeciągu pięciu ostatnich lat wykonał przynajmniej jedno zlecenie, o wartości nie mniejszej niż 60.000 zł brutto, polegającym na przebudowie pomieszczeń, w funkcjonującym obiekcie wraz z dostawą i montażem wyposażenia.
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Kosztorys uproszczony obejmujący co najmniej następujące pozycje: roboty budowlane, prace instalacyjne z wyszczególnieniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, wszystkich instalacji teletechnicznych (słaboprądowych) i gazów medycznych i dostawę wyposażenia.

Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do faktury zestawienie ilościowe wyposażenia wraz z cenami jednostkowymi.

3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z KRS lub CEiDG dostępnego na stronie internetowej.

Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn
- wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w ofertach
- poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich
- uzupełnienia brakujących dokumentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35, Tel. 32 3581200 fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32, adres strony www: https://www.uck.katowice.pl
b) inspektorem ochrony danych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest Pan Patryk Rozumek tel. 32 3581 524,, iod@uck.katowice.pl
c) uzyskane w niniejszym postępowaniu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w/w postepowaniu DZP/381/49/AIT/2018
d) odbiorcami uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (t. j. D.U. z 2016 r., poz. 1764).
e) uzyskane w niniejszym postepowaniu dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących danej osoby jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do uzyskanych w postępowaniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje osobie, której dane osobowe dotyczą:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór umowy
4. Załącznik A, B, C, D, E
Kryterium oceny ofert:

- cena - 60 %,
- czas realizacji - 20%
- okres gwarancji - 20%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:
C min. - cena minimalna spośród ocenianych ofert
Cn - cena badanej oferty
100 - stały współczynnik
(Cmin / Cn ) x 100 x 60 % = ilość punktów badanej oferty
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za czas realizacji:
- za 3 miesiące od daty przekazania placu budowy - 0 punktów
- za 2 miesiące od daty przekazania placu budowy - 20 punktów

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za okres gwarancji:
- za 5 letni okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 0 punktów
- za 6 letni okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 20 punktów

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)

Kontakt:
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Karina Madej Dział Zamówień Publicznych pok. E057 tel. 32 3581-332
e-mail: kmadej@uck.katowice.pl w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 - 15.00.
Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.