Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wynajmu sztucznego lodowiska wraz z infrastrukturą techniczną

Przedmiot:

Usługa wynajmu sztucznego lodowiska wraz z infrastrukturą techniczną

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu
ul. Solskiego 1
39-300 Mielec
powiat: mielecki
tel. 507007076
jgodek@mosir.mielec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Mielec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
oznaczenie sprawy - 22"/ZP/30E /2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na opisany poniżej przedmiot zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa wynajmu sztucznego lodowiska przenośnego o wymiarach 15 m x 25 m wraz z infrastrukturą techniczną na sezon zimowy 2018 ÷2019,
2. W zakres zamówienia wchodzi:
a. dostawa, montaż kompletnego modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska - płyta lodowiska 15 m na 25 m musi spełniać warunki techniczne pozwalające na korzystanie z lodowiska przy temperaturze powietrza do + 10oC,
b. dostawa i montaż band rekreacyjnych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem
z płyt PEHD, przymarzalnych o wysokości od 1,10 do 1,20 m otaczających taflę, z dwoma bramkami umożliwiającymi wejście oraz opuszczenie lodowiska przez osoby korzystające i obsługę oraz bramą i pochylnią umożliwiającymi wjazd maszyny do pielęgnacji lodu tzw. ,,rolby" na powierzchnię lodowiska. Szerokość bramy oraz pochylnia winny być wykonane w sposób i z materiałów umożliwiających bezproblemowy wjazd jak i opuszczenie płyty lodowiska przez rolbę,
c. dostawa agregatu chłodniczego o wydajności chłodniczej umożliwiającej bezproblemowe korzystanie z lodowiska o wymiarach 15m x 25m przy temperaturze otoczenia do + 10oC włącznie. Agregat winien posiadać automatykę sterującą pozwalającą na całkowicie bezobsługową pracę
w temperaturach otoczenia do + 10oC włącznie oraz zapis parametrów pracy urządzenia w celu odtworzenia warunków w których mogła wystąpić usterka urządzenia. Agregat musi być w pełni sprawny, a jego okres użytkowania nie większy niż 2 lata licząc od daty produkcji do terminu rozpoczęcia świadczenia usługi podanej w opisie zamówienia, ponadto agregat winien posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami lub oznaczenie znakiem zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881), głośność pracy agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. (Dz. U. z 2007 nr 120 poz. 826) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
d. dostawa i napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu etylowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu z pojemnikami do jego magazynowania. Wykonawca zapewni w okresie dzierżawy glikol w niezbędnej ilości do uzupełnienia w przypadku wystąpienia wycieków,
e. pierwszy montaż i rozruch instalacji oraz wytworzenie warstwy lodu o grubości 6-8 cm
f. dostawa oraz rozłożenie folii budowlanej o grubości min 0,5 mm oraz styroduru min EPS100 o grubości min 5cm do zabezpieczenia podłoża pod lodowiskiem (podłoże z warstwy piasku),
g. serwisowanie lodowiska w trakcie wynajmu,
h. przeszkolenie minimum 2 pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji lodowiska,
i. demontaż i wywóz kompletu elementów lodowiska wraz z całą infrastrukturą techniczną w terminie do 16.03.2019r. dni po zakończeniu umowy,
j. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce wykonania przyłącza energii elektrycznej (zakładana odległość od lodowiska ~50m) oraz miejsce poboru wody znajdujące się nie dalej niż 20 m od lodowiska. Koszty zużycia ww. mediów obciążają Zamawiającego. Koszty wykonania przyłącza energii elektrycznej oraz podłączenia wszystkich urządzeń niezbędnych do funkcjonowania lodowiska Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie oraz zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
k. zabezpieczenie, wypoziomowanie i wyrównanie podłoża pod płytę lodowiska leży po stronie Wykonawcy, po stronie Zamawiającego będzie dostarczenie materiału w postaci piasku do wyrównania terenu,
l. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć lodowisko w instrukcję użytkowania i bezpiecznej eksploatacji,
m. Wynajem wraz z dostawą i pierwszym rozruchem samojezdnej maszyny do pielęgnacji i konserwacji lodowiska (rolba) wraz z kompletem narzędzi niezbędnych do wykonania standardowych czynności eksploatacyjnych. Rolba powinna być gotowa do użytku i przystosowana do obsługi lodowiska
o wymiarach 15x25m. Urządzenie nie może być starsze niż 5 lat licząc od daty produkcji do terminu rozpoczęcia świadczenia usługi. Ciężar urządzenia nie może powodować uszkodzenia nawierzchni lodowiska oraz jego warstwy wyrównującej, nie powinno być cięższe niż 2000kg. Urządzenie powinno być napędzane paliwem płynnym typu olej napędowy lub etylina. Wyklucza się urządzenie zasilane prądem elektrycznym. Powinno posiadać napęd na wszystkie koła. Opony powinny zapewniać bezproblemową jazdę po tafli lodu w trakcie wykonywania czynności konserwacyjnych jak również dojazd na taflę i powrót na miejsce spoczynku urządzenia (opony kolcowane). Urządzenie powinno posiadać zbiornik na śnieg minimum 2 m3 opróżniany hydraulicznie oraz zbiornik na wodę minimum 500l. Rolba winna posiadać własne oświetlenie oraz instrukcje użytkowania. Szerokość robocza urządzenia minimum 1600mm. Urządzenie powinno posiadać wymagane atesty
i certyfikaty oraz spełniać wymagane przepisami prawa normy w zakresie bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem maszyny oraz do przeszklenia pracowników w zakresie użytkowania urządzenia.

CPV: 42513200-7

Dokument nr: 22"/ZP/30E /2018

Otwarcie ofert: 10.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 godz. 11.00 na sali konferencyjnej MOSiR przy ulicy Solskiego 1.

Składanie ofert:
9.Ofertę należy złożyć ; w terminie do dnia 07.12.2018 do godz. 10.45 w formie pisemnej w sekretariacie MOSiR ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec.

Miejsce i termin realizacji:
1.Termin realizacji zamówienia - 24.12.2018 - 03.03.2019
Lokalizacja - MOSIR Mielec ul.Solskiego 1.

Wymagania:
4.Warunki udziału w postępowaniu:
posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej dla prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00, ważną przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

6. Kryterium oceny ofert - cena 100%
7.Sposób przygotowania oferty ;

- ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ,,OFERTA"
- oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
- na kopercie należy umieścić napis ; Oferta lodowisko
8.Warunki płatność: zaliczka na poczet wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru lodowiska

Kontakt:
Kontakt
Janusz Godek tel. 507007076
jgodek@mosir.mielec.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.