Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną

Przedmiot:

Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
ul. Krucza 20
22-500 Hrubieszów
powiat: hrubieszowski
tel./fax 84 696 26 07, 84 696 26 08,
pgkim.hrub.og@list.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Hrubieszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zadania:
Dostawa urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą telekomunikacyjną
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie systemu wyposażenia
wodomierzy w zdalny odczyt".
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
o Nakładka GSM służąca do odczytu stanu wodomierza i bezpośredniego przesyłu danych na
platformę zarządzającą Zamawiającego dla wodomierzy firmy SENSUS serii 120, 420, 820,
MeiStream, MeiStream Plus oraz dla wodomierzy DIEHL serii ALTAIR V3 i AQARIUS bę-
dących w posiadaniu Zamawiającego.
o Impulsator do anteny bezprzewodowej GSM - współpracujący z wodomierzami firmy SEN-
SUS i DIEHL będących w posiadaniu zamawiającego.
o Bezprzewodowa antena GSM.
o Usługa telekomunikacyjna dla poszczególnych urządzeń, która powinna zapewnić łączność
między urządzeniem zamontowanym na wodomierzu lub anteną, a platformą zarządzającą
z wykorzystaniem sieci GSM,
o Urządzenia oraz usługa powinne być kompatybilne z Platformą zarządzającą Zamawiające-
go tj. ,,Smartmetering24", zapewniającą przetwarzanie, rejestrowanie, archiwizowanie
i przekazywanie na potrzeby Zamawiającego danych odczytanych z wodomierzy.
o Wykonawca winien zapewnić (w ramach ceny podanej w ofercie) dostawę również innych
elementów niewymienionych w niniejszym zapytaniu ofertowym jeżeli będą one niezbęd-
ne w celu zapewnienia działania całego systemu.
a) Urządzenie/a do zdalnego odczytu stanu wodomierzy muszą posiadać następujące
funkcjonalności:
o Kompatybilność, w zakresie budowy jak i sposobu przesyłu informacji z wodomierzami
stosowanymi przez Zamawiającego, tj. SENSUS i DIEHL;
o Urządzenie musi bezpośrednio przekazywać dane na platformę Zamawiającego
z wykorzystaniem usługi telekomunikacyjnej;
o Musi umożliwiać wizualny odczyt stanu wodomierza i jego numeru;
o Zabezpieczenie przed naruszeniem karty SIM przez osoby trzecie w formie jej zabloko-
wania po wygenerowaniu automatycznego alarmu i zgłoszeniu przez Zamawiającego;
o Urządzenie musi zapewniać odczyt identyczny z faktycznym stanem wodomierza;
o Zamawiający zgadza się by dokładność odczytu była zgodna z poziomem dokładności
mierzenia przepływu wody przez wodomierz. Generowanie odczytów [zapamiętywanie
stanu wodomierza na dany dzień miesiąca i przekazywanie tej informacji w innym ter-
minie);
o Rejestracja próby zakłócenia polem magnetycznym wodomierza oraz generowanie auto-
matycznego alarmu;
o Rejestracja próby rozłączenia urządzenia i wodomierza oraz generowanie automatyczne-
go alarmu;
o Klasę szczelności IP66 lub IP68 przy pracy w pełnym zanurzeniu;
o Pracę urządzenia w warunkach i temperaturze działania wodomierza;
o Liczenie impulsów w przód i wstecz [w obu kierunkach);
o Urządzenie musi odpowiadać przepisom ustawy telekomunikacyjnej i podlegać obowiązko-
wej ocenie zgodności z zasadniczymi wymogami;
o Urządzenia do zdalnego odczytu muszą mieć możliwość przeprogramowania w przypadku
wymiany wodomierza;
o Wykonawca dostarczy instrukcję montażu urządzenia do zdalnego odczytu w języku polskim
wraz z rysunkami lub zdjęciami ilustrującymi sposób montażu;
o Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikat CE.
o Urządzenie może wystawać poza obudowę wodomierza nie więcej niż 60mm w dowolnym
kierunku.
b) Świadczone usługi telekomunikacyjne powinny spełniać następujące warunki:
o Świadczona usługa telekomunikacyjna powinna być dostosowana do specyfikacji działa-
nia urządzeń bez możliwości poboru dodatkowych - poza abonamentem - opłat za np.
przekroczenie transmisji danych;
o Muszą obejmować swoim zasięgiem pełen obszar miasta Hrubieszów;
o Muszą posiadać pakietową transmisję danych i usługi SMS;
o System musi umożliwiać Zamawiającemu dostęp on-line do wszelkich informacji doty-
czących wskazań wodomierzy i przedstawiać je w prostej, przejrzystej oraz tabelarycznej
formie co najmniej dwukrotnie w ciągu tygodnia.
c) Wymagania dot. gwarancji jakości:
Zamawiający wymaga udzjelenia:
o 60 miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia
o 72 miesięcznej gwarancji jakości na trwałość baterii lub gwarancji jakości trwałość
baterii do min. 1000 przesłanych raportów
d) Ilość i rodzaje dostarczonych urządzeń:
Zamawiający planuje zakupić ok 250 urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy [nakładek
bądź zestawu impulsatorów i anten), co należy rozumieć jako wyposażenie ok. 250 wodomie-
rzy w zdalny odczyt.
e) Pozostałe wymagania:
Wszystkie urządzenia do zdalnego odczytu powinny pochodzić od jednego producenta
i pracować w jednym systemie. Nazwy i znaki firmowe [handlowe, towarowe) oprogramowa-
nia i urządzenia oraz inne określenia mogące jednoznacznie wskazywać na konkretnego pro-
ducenta /dostawcę/wytwórcę użyte w Opisie przedmiotu zamówienia są przykładowymi i
mają wyłącznie na celu dokładne opisanie przedmiotu zamówienia
i powinny być uznane jako służące określeniu proponowanych urządzeń lub oprogramowa-
nią. W każdym takim przypadku mogą zostać zastosowane inne równoważne oprogramowa-
nia i urządzenia o tych samych lub lepszych parametrach.
f) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień (kod CPV)
64 20 00 00-8 Usługi telekomunikacyjne
32 50 00 00-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

CPV: 64 20 00 00-8, 32 50 00 00-8

Dokument nr: PGKIM/ZC/02/11/2018

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: 7 grudnia 2018 r. po godz. 14.00.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 07.12.2018r. do godz: 14:00
11. Ofertę należy złożyć w sekretariacie PGKiM Sp. z o.o., ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów
w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:
Oferta na Dostawę urządzeń do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą
telekomunikacyjną Nie otwierać przed dniem 7 grudnia 2018 roku godz. 14.00".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę
złoży pisemne zamówienie, w którym dokładnie określi ilość i rodzaj urządzeń.
Termin dostawy urządzeń wyznacza się na dzień 31 grudnia 2018 roku
Okres świadczenia usług telekomunikacyjnych dla zamontowanych urządzeń wynosić
będzie 60 miesięcy.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu;
1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj:
1.2.1. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej w zakresie obejmującym co najmniej przedmiot zamó-
wienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 100.000,00
złotych. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić doku-
mentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zama-
wiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób po-
twierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. Warunek będzie we-
ryfikowany na podstawie kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia po-
lisy lub dokumentu równoważnego świadczącego o posiadaniu ubezpieczenia OC.
1.2.2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji dostaw zgodnych z przed-
miotem zamówienia realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termi-
nu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie. Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykazanie się mini-
mum dwoma podobnymi zakresami dostaw względem niniejszego zamówienia na
wartość nie mniejszą niż 50 000 zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wyko-
nane, oraz załączeniem dowodów w postaci poświadczenia lub oświadczenia po-
twierdzającego, że wymienione dostawy zostały wykonane (lub są wykonywane]
należycie (wykaz składany z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do Zapytania ofertowego).
1.3. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oko-
licznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych. Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia zgodnego z wzo-
rem stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosun-
ków prawnych. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć wraz z ofertą stosowną infor-
mację zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu będzie polegał
3
na zasobach innych podmiotów, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dyspono-
wał zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamó-
wienia, oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczy-
wisty dostęp do ich zasobów - żąda, aby wykonawca wskazał szczegółowe informacje do-
tyczące:
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywa-
niu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
5. Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego podmiotu zostało złożone w formie pisemnej
i aby dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie
jest uprawniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą
za szkodę zamawiającego powstałą skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Okres gwarancji:
Zamawiający wymaga udzjelenia:
o 60 miesięcznej gwarancji jakości na urządzenia;
o 72 miesięcznej gwarancji jakości na trwałość baterii lub gwarancji jakości trwałość
baterii do min. 1000 przesłanych raportów;
6. Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny na
formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
5. Formularz oferty oraz oświadczenia składane wraz z ofertą należy złożyć w oryginale
natomiast dodatkowe dokumenty składane wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem (potwierdzenia dokonuje osoba/osoby do tego
umocowane].
6. Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą (stanowiące integralną jej część] muszą być
podpisane przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z zasadą reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa.
7. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń lub innych dokumentów przez osoby inne niż
wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający
udzielenie pełnomocnictwa.
8. Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnicy
przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
złożone wraz z ofertą, jako odrębny plik dokumentów, opakowany
w oddzielną, odpowiednio oznaczoną kopertę. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania
w/w informacji ponosi Wykonawca.
9. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne
i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05] ich
odtajnieniem.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
8. Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany postanowień Umowy oraz wprowadzania
nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności takich, jak zmiana stawki podatku
VAT.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie jedynie z uwagi na:
5
- zmianę terminów, gdy wystąpiły okoliczności niezależne od Wykonawcy,
uniemożliwiające wykonanie czynności wymienionych w umowie,
- zmianę przepisów prawa wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy,
powodujące konieczność zmiany umowy wraz ze skutkami tych zmian,
- gdy zaistnieje inna, trudna do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub
techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem
możliwości należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zawartą umową,
- zmianę danych dotyczących konta bankowego.

Uwagi:
5. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Jedynym kryterium oceny ofert jest Cena, z tym, że Zamawiający przyjmie następujące
założenie do oceny ofert:
o Cena jednostkowa nakładki wraz z usługą telekomunikacyjną - waga 70%
sposób wyliczania punktacji:
Cn = najniższa zaoferowana cena jednostkowa nakładki wraz z usługą telekom. / cena
jednostkowa nakładki wraz z usługą telekom, badanej oferty x 70 pkt
o Cena jednostkowa zestawu do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z usługą
telekomunikacyjną (z założeniem, że zestaw umożliwia zdalny odczyt
z 4 wodomierzy) - waga 30%
sposób wyliczania punktacji
Cz = najniższa zaoferowana cena jednostkowa zestawu / cena jednostkowa zestawu
badanej oferty x 30 pkt
9. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych (RODO):
1. Zgodnie z art. 13 ust.l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1), zwanej dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy:
PGKiM/ZC/02/11/2018 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnio-
na zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 i
2018);
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwa-
nia umowy;
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty-
czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepoda-
nia określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w spo-
sób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgod-
nym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załącz-
ników;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-
rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO, jednakże prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w od-
niesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
6
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza prze-
pisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.

Kontakt:
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiają-
cego z powołaniem się na znak sprawy, tj.: PGKiM/ZC/02/11/2018
2. Pytania dot. postępowania prosimy kierować na adres e-mail: przetargi@pgkimhrubieszow.pl
3. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Grela Marzena tel. 84 6962416 lub 84 5353816

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.