Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
238z dziś
4214z ostatnich 7 dni
17179z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem

Przedmiot:

Zakup elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie
3 Maja 2
34-240 Jordanów
powiat: suski
18 26 75 573
mops.jordanow@pro.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Jordanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem.
KOD CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część 1. W ramach zamówienia należy dostarczyć oraz zamontować następujące elementy placu
zabaw :
1. HUŚTAWKA METALOWA POTRÓJNA:
Opis:
Dwa standardowe siedziska oraz bocianie gniazdo.
Przybliżona wielkość: wymiary 233 x 607 cm, wysokość całkowita 228 cm
Konstrukcja huśtawki stalowa, ocynkowana oraz dwukrotnie pokryta farbą proszkową.
Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej ułożyskowane gwarantujące bezgłośną pracę. Siedziska wykonane z materiałów najwyższej jakości, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa TUV. Produkt zgodny z PN-EN 1176-6:2017-12
2. SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY
Opis:

W skład zestawu: 1-przeplotnia linowa; 1 -drążek do przewijania; 1 -ścianka wspinaczkowa; 1- drążek sprawnościowy; 1-drabinka linowa; 1- drążek do podciągania; 6- nóg sześciokąta; 1- rama metalowa; 1- pajęczyna górna, 6 okuć metalowych wbijanych w grunt.
Główne elementy nośne: drewno rdzeniowe impregnowane próżniowo-ciśnieniowo Kotwienie: za pomocą stalowych ocynkowanych kotew.
Panele: sklejka liściasta wodoodporna. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: malowanie proszkowe. Produkt zgodny z PN-EN 1176-6:2017-12
Przybliżona wielkość: Wymiary odległość pomiędzy dwiema przeciwległymi ścianami: 250 cm Wysokość całkowita: 200 cm

3. STOLIK 4 OSOBOWY DO POSTAWIENIA NA UTWARDZONE PODŁOŻE
Opis:
Przybliżona wielkość: 192 cm x 80cm

Konstrukcja stołu wykonana z rur stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie
Blat stołu betonowy szlifowany i lakierowany, obrzeże wykończone listwą aluminiową,
Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-6:2017-12

Cz.2 W ramach zamówienia należy dostarczyć oraz zamontować następujące elementy siłowni zewnętrznej:
1. URZĄDZENIE MODUŁOWE: SKONFIGUROWANE NA JEDNYM SŁUPIE Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW: WAHADŁO, BIEGACZ, TWISTER.
Opis:
Przybliżona wielkość: długość: 2190 cm, szerokość: 74,0 cm, wysokość: 133 cm.
Urządzenie wykonane ze stali spawalniczej (bezszwowej na elementy gięte) i (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie.
Wykonane w oparciu o normy: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
2. STOJAK ROWEROWY 4 STANOWISKOWY Z TABLICĄ REGULAMINU PLACU ZABAW
Opis:
Przybliżone wymiary: wysokość: 200 cm, szerokość stojaka 80 cm, szerokość tablicy 50 cm; długość 134 cm
Urządzenie wykonane z antykorozyjnej - ocynkowanej powłoki do przykręcenia na utwardzonym podłożu
3. KOSZ NA ŚMIECI
Opis:
Metalowy kosz na śmieci o pojemności do 50 litrów. Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy złączne ze stali nierdzewnej
Kosz do przykręcenia na utwardzonym podłożu.

CPV: 37535200-9

Dokument nr: MOPS.271.ZO.22.2018

Składanie ofert:
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
2. Cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca na czas ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję o najniższej cenie przy zachowaniu postawionych w zapytaniu wymagań.
3.Składając ofertę w postępowaniu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu formularz ofertowy - załącznik nr1 do zapytania ofertowego;
3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających-
w przypadku konieczności udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie 34-240 Jordanów, ul. 3 Maja 2, (Sekretariat pok. 2 na I p.) osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego. Ofertę w formie skanu podpisanego przez osoby upoważnione można przesłać drogą e-mail na adres: mops.jordanów@pro.onet.pl. - do 5 grudnia 2018 roku do godz. 9.00.
2. Dla wszystkich ofert - za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.
3. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane.
4. Dodatkowych informacji udziela Barbara Trembacz pod numerem telefonu 18 26 75 573.

Wymagania:
III. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU:
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie,
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia, lub jedną ofertę na obydwie części.
3. Zamawiający wymaga aby;
a) Wszystkie materiały były fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dostawa wraz z montażem będzie obejmować fabrycznie nowe artykuły, które zostały szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza przedstawienie w ofercie zbliżonego asortymentu pod względem zastosowania i wykonania.
b) zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów
łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.

c) Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych, pod względem
jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w niniejszym zapytaniu.
d) Całość zamówienia powinna być objęta jedną gwarancją wykonawcy, co oznacza, iż w przypadku uszkodzenia któregoś z elementów będących przedmiotem zamówienia, podlega on naprawie lub wymianie przez wykonawcę. Szczegółowe warunki określone powinny zostać w gwarancji.
4. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia.
5. Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
- posiadają doświadczenie w realizacji dostaw/usług będących przedmiotem zamówienia.
6. Potencjał techniczny:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
- dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym realizację zamówienia,
7. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają poniższy warunek:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
9. Wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
2. W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy powiązani są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uwagi:
znak: MOPS.271.ZO.22.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie w związku z realizacją projektu ,,Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie9.2,Poddziałanie 9.2.1. w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej zakup elementów placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z dostawą i montażem.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
1. Kryteriami wyboru oferty będą:
1) cena ofertowa brutto - 60%
2) termin wykonania przedmiotu zamówienia - 40%
2. Zamawiający oceni ofertę przyznając punkty wg poniższych uregulowań:

1) Cena ofertowa brutto - 60 pkt.
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

P - łączna ocena oferty:
najniższa oferowana cena
P = _______________________ x 100 pkt x 60%
cena badanej oferty

2) Termin dostawy przedmiotu zamówienia - 40%

Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia w określonym terminie; stosownie do dnia dostawy, Zamawiający przydzieli punkty, wg poniższego rozgraniczenia:

Lp. Termin dostawy przedmiotu zamówienia :
Liczba przyznanych punktów:
maksymalnie - 40, co stanowi 40% ogólnej oceny
a) w terminie 7 dni od podpisania umowy - 40 pkt
b) w terminie 14 dni od podpisania umowy - 20 pkt
c). w terminie 21 dni od podpisania umowy - 10 pkt
d). w terminie 22 dni od podpisania umowy dni - 0 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlegającego wykluczeniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punków, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w ramach wskazanych kryteriów, przy czym maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach ustalonych kryteriów oceny ofert wynosi 100.

3. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane.
5. W przypadku gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. W sytuacji gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny wówczas Zamawiający odrzuci jego ofertę i do negocjacji zaprosi Wykonawcę, który przedstawił ofertę ocenioną jako drugą. W przypadku braku innych ofert Zamawiający uzna całe zapytanie ofertowe za nierozstrzygnięte.
Jordanów, 2018-11-28 Zofia Gospodarczyk
Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie

Kontakt:
ZAMAWIAJĄCY
Miasto Jordanów
ul. Rynek 1
34-240 Jordanów
NIP 552-15-79-821
ODBIORCA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 2
34-240 Jordanów

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.