Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
155z dziś
3104z ostatnich 7 dni
14756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przewodów kominowych

Przedmiot:

Remont przewodów kominowych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel.: (34) 3682515 tel.: (34) 3682499, Tel: 34 368 24 61 Fax: 34 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Remont przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Kosmicznej 4 w Częstochowie"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu przewodów kominowych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kosmicznej 4 m 6 w Częstochowie.
2. Szczegółowy zakres prac, jakie należy wykonać w trakcie realizacji zadania zawarty został
w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia
oraz w Opinii Kominiarskiej nr 4Cz/09/l8/003 z dnia 10.09.2018 r. stanowiącej załącznik
nr 4 do niniejszego zaproszenia.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2018r., godz. 15;00,
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić:
nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na:
,,Remont przewodów kominowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Kosmicznej 4 w Częstochowie"s

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
niż podane w przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych
niż określone w tym przedmiarze jak również złożenia dla tych materiałów stosownych
dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania w budownictwie).
4. Wybór oferty będzie dokonywany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
5. Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona
w osobnej zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, załącznik nr 1.
2. Wykaz wykonanych robót polegających na remoncie przewodów kominowych,
które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania
ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości ogólnej
co najmniej 700,00 zł netto (słownie: siedemset zł), wykaz winien zawierać terminy
wykonania robót, rodzaj wykonywanych robót, adresy obiektów na których wykonywane
były roboty, nazwy i adresy inwestorów, wartość robót netto. Do wykazu powinny
być dołączone dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 2).
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.*
6. Kserokopię uprawnień budowlanych (decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej dla pracownika Wykonawcy, wyznaczonego do pełnienia
funkcji kierownika robót.
7. Kserokopię zaświadczenia z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa
potwierdzające przynależność kierownika robót Wykonawcy do Izby Inżynierów.
Z zaświadczenia tego musi wynikać, iż osoba ta, na dzień składania ofert, posiada aktualne
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
8. Kserokopię opłaconej polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia
700,00 zł (słownie: siedemset zł).
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłaconej polisy lub fakt jej opłacenia musi
wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynika wprost
z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument
potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie
ubezpieczyciela).
9. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione na spółkę,
jak i na każdego z jej wspólników łub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2 i 9 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty,
natomiast dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie
oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e
do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania
oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę
zaświadczeń, natomiast oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty.
Dokumenty wymienione w pkt V.6, 7, 8 mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w postaci papierowej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
X. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie jest jawne. Informacje z otwarcia ofert
mogą zostać udostępnione Wykonawcy na jego prośbę. Po wyborze najkorzystniejszej
oferty Zamawiający zamieści wyniki postępowania na stronie internetowej.
XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych
z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
XIII. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wybranego Wykonawcę
telefonicznie o terminie oraz miejscu podpisania umowy.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", mając jednocześnie na uwadze regulację
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. póz. 1000),
Zamawiający informuje że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP
573-23-01-100 REGON 151405607, kapitał zakładowym 15 777 500,00 zł. Strona
internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl. Godziny urzędowania:
7:00 - 15:00; tel: 34 368
24 61; fax: 34 365 12 90;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o. jest Pan Andrzej
Gaudziński, tel. 34 368 24 61 wew. 59, e-mail: agaudzinski@zgm-tbs.czest.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bić RODO,
w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz ewentualnym wykonaniem umowy w wyniku
jego przeprowadzenia, a także wykonaniem ewentualnych innych obowiązków
lub uprawnień Zamawiającego, wynikających w szczególności z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa;
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub informacje dotyczące
postępowania odpowiednio na podstawie upoważnienia lub umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania niniejszego
postępowania, a następnie przez okres ewentualnego wykonania umowy zawartej
w jego wyniku. Państwa dane przechowywane będą nadto nie krócej niż do upływu
okresu przedawnienia roszczeń, związanych z wykonaniem ewentualnej umowy
zawartej w wyniku niniejszego postępowania, a także nie krócej niż jest to niezbędne
w związku z obowiązującą regulacją prawną;
6) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także nie będą
profilowane;
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo
następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych Państwa osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych '
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO;
8) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art, 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych
osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. bić RODO.
9) Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji
technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych
podmiotom nieuprawnionym;
10) Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych udziela
Inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Administratora.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z Ustawą - Prawo Zamówień Publicznych, oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione
do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Robert Wolski - tel. 34 368 24 61 wew. 58, dział techniczny.
2. Aleksandra Maroń - tel. 34 368 24 61 wew. 45, zamówienia, referat DTIZ.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.