Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Archiwum Państwowe w Suwałkach
ul. T. Kościuszki 69
16-400 Suwałki
powiat: Suwałki
Telefon/Fax: 87 566 21 67
bkrzesicki@suwalki.ap.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa energii elektrycznej
Dostawa energii elektrycznej dla Archiwum Państwowego w Suwałkach" wg poniższej
specyfikacji:
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający posiada obecnie jedną kompleksową umowę zawartą z PGE Obrót S.A. i do tej
pory nie przeprowadzał zmiany dostawcy energii elektrycznej.
2. Energia dostarczana będzie do budynków Zamawiającego znajdujących się w: Suwałkach ul.
T. Kościuszki 69 i Ełku ul. A. Krajowej 17 A.
3. Obecnie Zamawiający posiada taryfę C 12a. Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej,
dla obu budynków, wynosi 25 0000 KWh za okres 12 miesięcy, z czego dla budynku w
Suwałkach (20 000 KWh za okres 12 miesięcy) natomiast dla punktu poboru w Ełku (5 000 KWh
za okres 12 miesięcy).
4. Zamawiający nie gwarantuje zużycia energii w okresie obowiązywania umowy na
przedstawionym szacunkowym poziomie, natomiast Wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł
żadnych roszczeń.
5. Zamawiający nie wyklucza zawarcia z Wykonawcą umowy kompleksowej w przypadku
zaistnienia takiej możliwości.
6L Wykonawca będzie zobowiązany do reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany
sprzedawcy, dokonania w imieniu Zamawiającego powiadomienia OSD o zawartej umowie
sprzedaży energii, złożenia wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych.
Wykonawca podejmie niezbędne działania w tym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego
w ofercie.
7. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz obowiązujące umowy na sprzedaż energii elektrycznej
za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego.
8. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu rzeczywistego zużycia
energii elektrycznej razy kwota zadeklarowana przez Wykonawcę w postępowaniu, zgodnie ze
wskazaniami układów pomiarowych w danej grupie taryfowej.
9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą zgodnie z cyklami
rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD, na podstawie faktycznego zużycia energii
elektrycznej.
10. W przypadku niewielkich różnic w oferowanych cenach Zamawiający podczas oceny ofert
"będzie brał pod uwagę również cenę opłaty handlowej.
11. Umowa przygotowana przez Wykonawcę ma gwarantować stałą cenę podczas okresu
obowiązywania umowy. Cena ma zawierać koszty wszystkich certyfikatów energetycznych.

Dokument nr: DAG.26.18.2018

Składanie ofert:
1. Termin złożenia oferty: 07.12.2018 r. do godziny 12.00
. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
bkrzesicki@suwalki.ap.gov.pl lub dostarczona osobiście na adres: Archiwum Państwowe w
Suwałkach ul. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki z dopiskiem: ,,Dostawę energii elektrycznej
dla Archiwum Państwowego w Suwałkach"

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Usługi świadczone będą przez okres 12 miesięcy: Przewidywany okres trwania umowy:
od 01.01.2019 do 31.12:2019 r. z tym, że sprzedaż energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż
z dniem rozwiązania dotychczasowej umowy oraz dniem skutecznego przeprowadzenia zmiany
Sprzedawcy. Zamawiający informuje, że obecnie zawarta umowa z PGE Obrót S.A. obowiązuje
do dnia 31.12.2018 r.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy:
a) wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1,
b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną koncesję na obrót energią elektryczną,
wydaną przez Prezesa Urzędu Energetyki ważną w okresie wykonywania umowy.
c) aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) potwierdzający prowadzoną
działalność,
d) projekt umowy jaką Wykonawca zamierza zawrzeć z Zamawiającym, który powinien
artykułować potrzeby i wymogi stawiane przez Zamawiającego.
2. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy bądź posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
IV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
CENA- 100%
3. Warunki płatności - przelew z terminem płatności do 14 dni.
5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
6. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego.
7. Zastrzegamy sobie prawo nie dokonania wyboru żadnej z ofert, a także możliwość negocjacyj
warunków oferty z wybranym Wykonawcą/cami.
8. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych^; dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Archiwum Państwowe informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w
Suwałkach (zwanego dalej Archiwum), ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogumił Krzesicki; iod@suwalki.ap.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji
zlecenia,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat (zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt, obowiązującym w Archiwum lub w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, żądanie
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania może skutkować odmową zawarcia umowy.

Kontakt:
4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Bogumił Krzesicki (tel. 87) 566 21 67.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.