Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3944z ostatnich 7 dni
16192z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi sprawdzenia stanu technicznego instalacji, urządzeń elektrycznych i...

Przedmiot:

Usługi sprawdzenia stanu technicznego instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi oraz instalacji odgromowych

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. 32.2663426.
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zwracam się uprzejmie z prośbą o złożenie oferty na wykonanie usługi sprawdzenia stanu technicznego instalacji, urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi oraz instalacji odgromowych w obiektach sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu według harmonogramu (Załącznik nr 1) i zestawienia elektronarzędzi (Załącznik nr 2) dołączonych do niniejszego zapytania. Harmonogram określa także adresy obiektów, podzielone w niektórych przypadkach na ich części oraz nieprzekraczalne terminy złożenia protokołów. Efektem sprawdzenia winny być niezależne protokoły pokontrolne sporządzone w dwóch egzemplarzach dla każdej części obiektu.

Dokument nr: 36/DIR/2018

Specyfikacja:
Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji w obiektach podlegających kontroli. Przed wizytą w poszczególnych obiektach zaleca się wcześniejszy kontakt z jego kierownikiem celem umówienia daty
takiej wizji. Kontakt do poszczególnych kierowników obiektów podany jest w załączonym harmonogramie.
Zamawiający zaleca także zapoznanie się z książkami obiektu budowlanego oraz protokołami z ostatnich przeglądów przed złożeniem oferty. Dokumenty te są do wglądu w Dziale
Inwestycji i Remontów w siedzibie Zamawiającego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41 W tej sprawie wskazany jest wcześniejszy kontakt z Działem Inwestycji i Remontów Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, tel. 32.2663426. Dodatkowo link do skanów protokołów dostępny jest na stronie Zamawiającego w zakładce BIP.

Składanie ofert:
Proszę o złożenie oferty do godz. 12:00 dnia 5 grudnia 2018 roku.

Wymagania:
Sprawdzenia należy dokonać z zachowaniem następujących warunków:

1. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-HD 60364-6 ,,Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: ,,Sprawdzanie".

2. Z przeprowadzonego sprawdzenia należy sporządzić po dwa protokoły, odrębnie dla każdego obiektu (w tym dla znajdujących się w nich elektronarzędzi) oraz ich fragmentów. W protokołach winny znaleźć się co najmniej następujące informacje:

a. Nazwa i adres obiektu określone w dołączonym harmonogramie.

b. Nazwa lub opis miejsca wykonywania sprawdzenia określone w dołączonym harmonogramie (w przypadku wątpliwości nazwę tą należy uzgadniać wyłącznie z Działem Inwestycji i Remontów MOSiR).

c. Nazwa i numer inwentarzowy elektronarzędzi zgodny z zestawieniem.

d. Data przeprowadzenia sprawdzenia.

e. Odniesienie do zaleceń z poprzedniego protokołu.

f. Wyniki badań i ich ocenę w odniesieniu do obowiązujących przepisów i wymagań technicznych (w protokołach należy uwzględnić oznaczenia rozdzielni i gniazd).

g. Uproszczony schemat obiektu z rozmieszczeniem sprawdzanych urządzeń.

h. Wnioski i zalecenia pokontrolne.

i. Zalecany termin i zakres następnego sprawdzenia.

j. Kserokopia uprawnień do dokonywania sprawdzeń potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę sprawdzającą.

k. Kserokopia świadectwa kalibracji przyrządu pomiarowego potwierdzona za zgodność z oryginałem.

3. W przypadku stwierdzenia negatywnego wyniku badanego urządzenia/ instalacji, Wykonawca bezzwłocznie, przed sporządzeniem protokołu, zawiadomi o tym pisemnie Zleceniodawcę (lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Zleceniodawca w terminie 30 dni kalendarzowych usunie usterki i powiadomi Wykonawcę celem ponownego badania. Ponowne badanie winno być wykonane w ramach zlecenia, a ostateczny wynik sprawdzenia technicznego winien kwalifikować urządzenia / instalację do eksploatacji.

Konstruując ofertę proszę przyjąć następujące założenia:
1. Kierownik danego obiektu odpowiada, co potwierdza podpisem w protokole, za dopuszczenie kontrolującego do wszystkich punktów podlegających sprawdzeniu i elektronarzędzi, które winny być zbadane.

2. Sprawdzenie oświetlenia awaryjnego i wyłączników p.poż. może odbywać się jedynie w porze nocnej (poza godzinami użytkowania obiektów).

3. Po sporządzeniu wszystkich protokołów ze sprawdzenia instalacji i urządzeń należy je dostarczyć Zamawiającemu na płycie CD w formacie PDF oraz edytowalnym wraz z protokołem odbioru, którego podpisanie przez Zamawiającego uprawniać będzie wykonawcę do wystawienia faktury/ rachunku.

4. Każdy protokół należy wycenić odrębnie dla umożliwienia Zamawiającemu prawidłowej kwalifikacji kosztów wykonania usługi podając kwotę netto, podatek VAT, kwotę brutto.

5. Planowany termin podpisania umowy, to 2 - 4 stycznia 2019 roku.

6. Płatność za usługę odbywać się będzie po wykonaniu i odbiorze usługi, w terminie 14 dni od dat wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur. Płatność może się odbywać transzami.

7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące wykonanie pełnego zakresu przewidzianego niniejszym zapytaniem. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8. Oferta powinna zostać skalkulowana przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2015, poz. 2008 - tekst jedn. z późn. zm.) i obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku (MP. 2016, poz. 934).
W ofercie proszę o podanie informacji o planowanym powierzeniu realizacji całości lub części zamówienia podwykonawcy ze wskazaniem jego nazwy i zakresu oraz dołączeniem wzoru umowy z podwykonawcą.

Kryterium oceny ofert będzie cena brutto za sumę wartości prac objętych niniejszym zapytaniem.

Do oferty proszę dołączyć aktualne dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (lub KRS), NIP, Regon oraz kserokopię uprawnień osoby dokonującej sprawdzeń - całość potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Kontakt:
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Działem Inwestycji i Remontów MOSiR od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30, tel. 32.2663426.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.