Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3920z ostatnich 7 dni
16098z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa materiałów na zajęcia i warsztaty

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów na zajęcia i warsztaty

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Edukacji i Rozwoju ,,FLOW"
Rudniki 26
82-420 Ryjewo
powiat: kwidzyński
tel. +48 662058325
flow.kwidzyn@gmail.com
Województwo: pomorskie
Miasto: Ryjewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-07 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Numer projektu: RPPM.06.02.02-22-0002/17

Fundacja Edukacji i Rozwoju ,,FLOW", będąc Partnerem w projekcie ,,RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej" ogłasza nabór na zakup i dostawę materiałów na zajęcia i warsztaty dla uczestników projektu
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. ,,RAZEM na rzecz kwidzyńskiej integracji społecznej" , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Przedmiot zamówienia musi być dobrej jakości.
4. Dostawy artykułów muszą być realizowane w godzinach ok. 13:00 - 17:00 (co do zasady od pon. - do piątku, w wyjątkowych sytuacjach w weekendy).

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

CPV: 37400000-2

Składanie ofert:
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Oferta może być złożona:
a) Osobiście lub pocztą w: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie ul. Chopina 26 (II piętro), 82-500 (w godzinach pracy, tj. 8:00- 15:00),
b) Mailem (skan oferty z załącznikami) na adres: flow.kwidzyn@gmail.com
2) Termin - zarówno dla ofert składanych osobiście, przesyłanych pocztą jak i mailem - do dnia 07.12.2018 r. do godziny 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Kwidzyn.
7. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Grudzień 2018

Wymagania:
2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy zobowiązania są wykazać spełnienie następujących wymagań:
1) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
3) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
Ocena:
Na podstawie załącznika nr 2 zawierającego oświadczenia.
Na podstawie wpisu do CEiDG lub KRS. Wymaga się, aby Wykonawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia. Ocena dokonana będzie samodzielnie przez Zamawiającego na podstawie dostępnych rejestrów.
3. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Cena

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia. Wszystkie podane ceny powinny być cenami brutto. Wykonawca zgodnie ze statusem prawnym powinien podać cenę ofertową skalkulowaną w taki sposób, aby obejmowała wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

4. WAGI PUNKTOWE LUB PROCENTOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OFERTY

l.p.
Nazwa kryterium
WAGA

1
Cena
100% (100 punktów)

5. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY

Kryterium CENA będzie oceniane następująco: Cena minimalna/ Cena oferty badanej*100%

8. INFORMACJA NA TEMAT WYKLUCZEŃ

Z udziału z postępowania wykluczone są osoby/podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją FLOW lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji FLOW lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji FLOW czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są również osoby stanowiące personel/pracowników Lidera i Partnerów przedmiotowego projektu, czyli podmiotów: Miasto Kwidzyn, Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego, Fundacja M.A.P.A Obywatelska - miejsce, aktywność, partycypacja, animacja.

9. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu
właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy.
b. innych uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu

10. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
11. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH

Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.

12. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT

1. Oferenci zobowiązani są do złożenia:
formularza ofertowego - załącznik nr 1 do zapytania
oświadczeń - załącznik nr 2 do zapytania
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.
4. W przypadku podpisania Oferty przez pełnomocnika - niezbędne jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa.

13. ODRZUCENIE OFERTY

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu;
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

15. INNE ISTOTNE INFORMACJE:

1) Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, spośród ofert, które uzyskały najwyższą punktację.
2) W przypadku, gdy wartość najwyżej ocenionej oferty/ofert zawierać będzie cenę przewyższającą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje cenowe z Wykonawcą/Wykonawcami, który przedstawił najkorzystniejsze warunki dotyczące oferty.

Kontakt:
16. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW ZE STRONY ZMAWIAJĄCEGO:

Elżbieta Rauchfleisz tel. +48 662058325

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.