Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
272z dziś
4248z ostatnich 7 dni
17212z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BEŁŻYCE
ul. Lubelska 3
24-200 Bełżyce
powiat: lubelski
Tel.: (81) 517-27-28 Fax.: (81) 440-31-06
zp@belzyce.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Bełżyce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły
Podstawowej w Matczynie"
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:
Zakres opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Matczynie"
Szkoła Podstawowa Matczyn
I. AUDYT ENERGETYCZNY
II. PROJEKT BUDOWLANY
1. Projekt budowlany termomodernizacji:
o Docieplenie fundamentów (piwnic) wraz z nową opaską
o Docieplenie ścian zewnętrznych
o Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
o Docieplenie dachu
o Kosztorys inwestorski
o Przedmiar robót
o Specyfikacja techniczna
2. Projekt budowlany- wykonawczy części sanitarnej:
o Projekt kotłowni (dobory rurarzy, armatury, automatyki i sterowania itp.,) W razie konieczności projekt
systemu odprowadzenia spalin kominy oraz wentylacja kotłowni.
o Przebudowa centralnego ogrzewania (nowa instalacja C.O., nowe grzejniki, zawory podpionowe,
termostaty)
o Wymiana kotła gazowego
o Kosztorys inwestorski
o Przedmiar robót
o Specyfikacja techniczna
3. Projekt budowlany- wykonawczy części elektrycznej:
o Wymiana opraw świetlnych na LED
Projekt instalacji fotowoltaicznej
o Kosztorys inwestorski
Przedmiar robót
o Specyfikacja techniczna
III. POSTANOWIENIA OGÓLNE
4. Dotyczy dokumentacji
- wersja papierowa 4 egz.
- wersja elektroniczna 1 egz. płyta DVD, format plików (PDF,DWG,EXE,WORD)
5. Istniejącą dokumentacja
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji z 2007 r., którą może użyczyć przyszłemu Wykonawcy.
Dokumentacja zawiera opracowania SP Matczyn: instalacja c.o., audyt energetyczny, kosztorys
inwestorski, specyfikacja techniczna, instalacja odgromowa, projekt budowlany przebudowy (bez projektu
kotłowni).
6. Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę za cały zakres usługi. Zamawiający wybierze ofertę
z najniższą ceną brutto.

Dokument nr: OR.271-2.32.01.2018.JW

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty można przesłać pocztą tradycyjną do Urzędu Miejskiego w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24-200
Bełżyce, dostarczyć osobiście lub przesłać czytelny skan oferty pocztą elektroniczną na adres mailowy:
zp@belzyce.pl w terminie do 06.12.2018r. do godziny 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
2. Oferty przesyłane poczta tradycyjną proszę dostarczać w zamkniętych kopertach z dopiskiem pod adres
podany wyżej.
2. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania -
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2
3. Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
4. Dokumenty, będące kopiami, powinny być opatrzone na każdej stronie adnotacją ,,Za zgodność
z oryginałem" i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do dnia 28.12.2018r.

Wymagania:
VIII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
-- akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń;
-- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia;
-- posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia;
2. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, którego wykonawca musiał by wykazać w sposób
szczególny. Potwierdzeniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej
niezbędnych do należytego wykonania zamówienia jest stosowne oświadczenie Wykonawcy w formularzu
ofertowym.
X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotowego
zamówienia, koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu
zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
oraz słownie.
3. Wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy.
4. Wskazana w formularzu ofertowym cena brutto posłuży do porównania złożonych ofert i będzie brana
pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 r., póz. 11) w spra-
wie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - ,,Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje
prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane we-
dług zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządze-
niami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej" -
którą musi doliczyć do ceny oferty.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
7. Negocjacje w sprawie ceny nie będą prowadzone.
8. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
9. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
10. Kryterium wyboru oferty stanowi cena brutto.
XIII. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływ
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert,
zamawiający przedłuży termin ich składania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania przyczyny modyfikacji
lub unieważnienia niniejszego postępowania, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu
4
cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. W przypadku podjęcia jednej
z powyższych decyzji, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o niej za pośrednictwem poczty
elektronicznej (na adresy e-mail wszystkich Oferentów).
3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz zawarciem umowy ponosi
Oferent, a w przypadku modyfikacji lub unieważnienia niniejszego postępowania i nieudzjelenia
zamówienia Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
unieważnienia postępowania gdy:
o nie złożono żadnej oferty;
o cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
zrealizowanie zadania;
o jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający
nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert;
o wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego/interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
5. W przypadku nie wyrażenia zgody przez kierownika zamawiającego na realizację zamówienia, następuje
zaniechanie realizacji zamówienia.
6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego.
7. Wybór Wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2018r. póz. 1986 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem wskazanym
w art. 4 pkt. 8 wyżej powołanej ustawy.

Uwagi:
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2018r. póz. 1986 ze zm./
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie
Miejskim w Bełżycach z dnia 16.04.2014r.
VI. TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY: 30 dni
VII. PŁATNOŚCI:
Płatność będzie dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury,
na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH
PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA
PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Cena ofertowa 100%
Cena -100 % ogólnego znaczenia oferty 100 pkt.
Zamawiający podporządkuje najkorzystniejszej (najniższej) cenie maksymalną ilość punktów. Każdej
następnej ofercie zawierającej wyższą cenę Zamawiający podporządkuje ilość punktów proporcjonalnie
mniejszą stosując wzór:
Cena najniższa
2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska
najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
3. Jeżeli w wyniku badania złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniej
z nich ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonaw-
ców, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.

Kontakt:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie pocztą na adres Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, za
pomocą faksu - pod nr (81) 440-31-06, lub e-mail - zp@belzyce.pl.
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania w jest Pani Joanna Wojtowicz tel. (81) 516-27-37;
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia
zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.