Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
4125z ostatnich 7 dni
17090z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż multimedialnej Ławki niepodległości

Przedmiot:

Dostawa i montaż multimedialnej Ławki niepodległości

Data zamieszczenia: 2018-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wysokie
ul. Nowa 1
23-145 Wysokie
powiat: lubelski
tel. 84 680 62 06, fax. 84 680 62 44
ug@ugwysokie.lbl.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Wysokie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej ,,Ławki niepodległości dla samorządów"
W związku z zamiarem udzjelenia zamówienia publicznego poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku póz. 1986)
Wójt Gminy Wysokie zwraca się z zapytaniem ofertowym w przedmiocie ceny następującej
dostawy/usługi:
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, posadowienie i uruchomienie Ławki
Niepodległości zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi w programie MON
,,Ławka Niepodległości dla samorządów'".
Projekt wykonawczy Ławki Niepodległości zamieszczony jest w Załączniku nr 2 do
niniejszego zamówienia.
2. Ławka Niepodległości jest pomnikiem o ustandaryzowanym wyglądzie, będzie ona stanowić
ozdobę lokalnego krajobrazu.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie ,,Ławki Niepodległości" zgodnie z projektem wykonawczym,
2) wgranie treści multimedialnych (dostępnych na stronie internetowej MON),
3) transport do miejsca montażu - Wysokie ul. Leśna (park), dz. nr ewid. 565/5,
23-145 Wysokie, obręb Wysokie,
4) montaż i pierwsze uruchomienie ławki wraz z instruktażem obsługi,
5) konstrukcja, waga i sposób mocowania ławki oraz użyty materiał będą w 100% odporne na
wandalizm i próby niepowalanego demontażu siedziska. Przedmiot zamówienia winien
cechować się najwyższą jakością pod względem rozwiązań technicznych i technologicznych.
6) zamawiający zapewni doprowadzenie do miejsca montażu ław'ki:
a) zasilania 230 VAC 50 Hz 6A;
b) doprowadzenie przewodu Ethernet (złącze RJ - 45) od źródła sygnału;
4. Napisy i symbolika:
Tradycyjną memoratywną rolę pomników Ławka Niepodległości spełnia poprzez umieszczenie
na niej okolicznościowej inskrypcji:
ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI
PAMIĘCI WYBITNYCH PATRIOTÓW, DOWÓDCÓW I MĘŻÓW STANU ORAZ CZYNU ZBROJNEGO
ŻOŁNIERZ4
POLSKIEGO
W STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ GMINA WYSOKIE
[Jata odsłonięcia ławki]
Ponadto na ławce pomnikowej powinny są umieszczone loga: Programu Służymy Niepodległej i
partnera uczestniczącego w programie (tj. Gminy Wysokie, jak również fotokodu QR na komórki i
tablety.
5. Treści edukacyjne
Układ tematyczny materiałów edukacyjnych zamieszczanych w formie nagrań:
a. część ogólna (przygotowana i udostępniana przez Ministerstwo Obrony Narodowej):
- fragment Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego - Marsz I Brygady,
- fragment Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa
Polskiego z 16 listopada 1918 r.;
b. część regionalna (przygotowana i udostępniana przez Ministerstwo Obrony Narodowej):
1. Szlak Wojny 1920 r., - obejmujący obszary objęte walkami podczas wojny polsko -
bolszewickiej,
c. część lokalna zawierająca jeden materiał odnoszący się do lokalnych tradycji oręża
polskiego związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości (przygotowana i
udostępniona przez Gminę Wysokie).
6. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania i montażu ławki zostaną przekazane przed
podpisaniem umowy.

Dokument nr: RIGO.271.11.1.2018.TB

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2018r. do godz. 10:00.
w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) -
w Urzędzie Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA :
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia: 21 grudnia 2018 roku.

Wymagania:
1. Cenę ofertową należy podać za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz
obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich (PLN), brutto z wyodrębnieniem należytego
podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie. Wysokość
stawki podatku VAT należy przyjąć zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia
oferty.
4. Do porównania ofert będzie brana cena całkowita brutto (z VAT).
V. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Kryterium wyboru oferty: 100% - cena.
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto za wykonanie całości zamówienia
podanej w formularzu ofertowym.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
3. Ofertę należy złożyć na/lub według formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do
zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny, na
komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
5. Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest do złożenia
ich wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty
sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
6. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Pełnomocnictwa to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona
poświadczona za zgodność oryginałem.
8. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.
Uważa: Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi:
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wysokie, ul. Nowa 1,
23-145 Wysokie , tel. 84 680 62 06;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
poprzez e-mail: biuro@gestor-group.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,, Wykonanie, dostawa
i montaż multimedialnej ,,Ławki niepodległości dla samorządów", prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 ze zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata. okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy;
7) w' odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO praw'o żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobow'ych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Kontakt:
1. Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Głaz i Pan Tadeusz Babiarz tel. 84 680 62
06.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.